torsjö live vers2

Kommunen särbehandlar vissa barn- och ungdomsorganisationer

Kommunen särbehandlar vissa barn- och ungdomsorganisationer

INSÄNDARE. Det är allmänt känt att forskningen pekar på vikten av att våra barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva och undvika en stillasittande livsstil. Det är därför extra viktigt att kommunen prioriterar barn och ungdomars fysiska hälsa. Nyligen har Kultur- och fritidsnämnden antagit nya regler och riktlinjer för bidrag till föreningar. Med de nya reglerna är det snarare viktigare att föreningen har rätt huvudman/organisation än att verksamheten som bedrivs har en inriktning på barn och ungdomars fysiska hälsa.

För att kunna få aktivitetsbidrag från kommunen måste en förening uppfylla en del allmänna krav, bl.a:

Ha sitt säte i kommunen och bedriva en allmännyttig ideell kultur- eller fritidsverksamhet.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla.

Verka för drogfrihet, arbeta för jämställdhet, integration och folkhälsa.

Ingen får missgynnas eller kränkas till följd av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, politisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder.

Med de nya reglerna för föreningsbidrag, kommer 29 föreningar, som tidigare haft rätt till bidrag, inte längre vara berättigade till detta, därav 14 samfundsföreningar. De nya reglerna innebär bland annat att religiösa föreningar inte längre är berättigade att söka lokal-eller aktivitetsbidrag från kommunen. Även om de religiösa föreningarna uppfyller de allmänna kraven för att få aktivitetsbidrag, så har dessa föreningar inte längre rätt att få bidrag för den idrotts- eller motionsverksamt som bedrivs i föreningens regi. Aktiviteter som bedrivs av religiösa föreningar kan exempelvis vara simning, innebandy eller fotboll. Detta leder till en särbehandling av religiösa föreningar på grund av att de har en huvudman som inte är bidragsberättigad trots att de uppfyller de allmänna kraven för en förening i Hässleholms kommun.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande valde att lyfta ut ärendet så att det kunde få en bredare politisk beredning innan ett beslut i frågan fattades. En S-ledamot begärde istället genom ett initiativärende att ärendet skulle behandlas på sittande möte som gjorde att beslut om det nya regelverket fattades innan frågan hann tillräckligt beredas. Kärnalliansens ledamöter valde således att inte delta i beslutet om de nya riktlinjerna. Från Kristdemokraterna hade vi velat diskutera hela förslaget och särskilt en exkludering av religiösa samfunds möjlighet till bidrag. Nu är inte detta bidrag avgörande för ett fortsatt arbete bland barn och unga. Drivkraften kommer säkert finnas kvar.

Vi i Kristdemokraterna i Hässleholm strävar alltid till barn och ungdomars bästa i Hässleholms Kommun. Det är anmärkningsvärt att de nya riktlinjerna innebär att föreningar exkluderas från att få aktivitetsbidrag trots att de uppfyller de allmänna kraven.

Vi hoppas föreningars engagemang att erbjuda barn och ungdomar fysiska aktiviteter inte påverkas negativt av de förändrade bidragsreglerna. Det är beklagligt att de nya reglerna inte ser till nyttan som föreningarna gör för barn och ungdomar, utan snarare vem som är arrangör.

Styrelsen för Kristdemokraterna Hlm

Robin Gustavsson KD, gruppledare

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se