torsjö live vers2

Patientsäkerheten i omsorgen brister

Patientsäkerheten i omsorgen brister

Tre år i rad har stora brister redovisats i patientsäkerhetsberättelserna för omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun. Det systematiska kvalitetsarbetet har inte fungerat enligt rutinerna. 2020 blev handlingsplanen för att åtgärda de brister som kommit fram i 2019 års berättelse uppskjutna på grund av pandemin.

Nu ska kompetensen höjas, teamsamverkan öka och patientsäkerhetskulturen förbättras.

Patientsäkerhetsberättelsen ska visa hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla patientsäkerheten gått under föregående år. Den sammanställs av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Enligt berättelserna för både 2018 och 2019 är bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet påtagliga. Under 2020 har både coronapandemin och vakanser på strategiska tjänster försvårat. Tidigare MAS slutade i maj 2020 efter en kort anställning. Birgitta Ljungbeck tillträdde som tillförordnad.

– Intentionen är att ta ett krafttag kring det systematiska förbättringsarbetet under 2021 då det är nödvändigt för att kunna utvärdera att verksamheten bedrivs i linje med upprättade lagkrav, skriver hon i sin sammanfattning i patientsäkerhetsberättelsen för 2020.

Hon konstaterar att det är nödvändigt att förbättra strukturen för återkoppling och redovisning av uppnådda resultat eftersom planerade insatser tenderar att bortprioriteras. Det beror till stor del på problem att klara bemanningen. Det behövs strategier för att behålla personal liksom att rekrytera personal med rätt kompetens.

Birgitta Ljungbeck skriver att rutiner och riktlinjer kopplade till pandemin har varit viktiga att prioritera även om de inte var definierade i en handlingsplan knuten till patientsäkerhetsberättelsen.

– Oron bland medarbetare som har varit under året har lagt sig mer och mer i takt med att alla har blivit mer trygga i att hantera processer och rutiner kring covid-19 och smittspårning och det arbetet som detta har krävt. Detta möjliggör att vi nu kan fokusera på annat patientsäkerhetsarbete samtidigt som vi hanterar pandemin, skriver hon.

Hon förklarar att det omsorgen nu behöver arbeta särskilt med är bland annat teamsamverkan, demensvård, palliativ vård och vårdhygien.

Även dokumentation och avvikelsehantering ska förbättras. Kompetenshöjande insatser ska genomföras.

Vårdhygien inklusive användning av skyddsutrustning, förbättrades i kommunen under 2020, från en följsamhet på 20 procent till 28 procent.

– Således en höjning men fortfarande alldeles för låg följsamhet, skriver Birgitta Ljungbeck.

Två anmälningar om allvarlig vårdskada enligt lex Maria gjordes under 2020. Enligt patientsäkerhetsberättelsen visade båda på brister i patientsäkerhetskulturen. Därför ska en satsning för att förbättra denna göras under 2021.

Den så kallade PPM-mätningen hösten 2020 visade också förbättringar av följsamheten till de åtta steg som ingår, men slutade på 39,5 procent. Hässleholms kommun utmärkte sig särskilt i en nationell jämförelse genom låg följsamhet till korrekt användning av handskar. Nu har tillgången till våtservetter och handsprit förbättrats. Utbildningen om basala hygienrutiner ska fördjupas och speciella hygienombud ska utses på varje arbetsplats.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se