torsjö live vers2

Nytt beslut om omstridd uteservering på Stortorget

Nytt beslut om omstridd uteservering på Stortorget

Bygglovet för Statts uteservering på Stortorget gick igenom efter jämnast möjliga omröstning. Bygglov för två stora markiser har nu beviljats.

Ledande politiker har nu gett Hotell Statt i Hässleholm bygglov för två stora markiser över den fasta uteserveringen på kommunens mark på Stortorget som för ett år sedan godkändes med minsta möjliga marginal. Tjänstemännen avrådde även denna gång. Skälen var främst att bygget innebär en betydande avvikelse från detaljplanen, att utformningen inte följer kommunens policy för uteserveringar och att ett bygglov strider mot kommunallagens likabehandlingsprincip eftersom andra fastighetsägare inte fått bygga på kommunal mark i centrum.

K-Fastigheter äger Statt och arrenderade redan tidigare en bit av torget gratis genom ett så kallat benefikt nyttjanderättsavtal. Den befintliga utbyggnaden där byggdes också i strid med detaljplanen. Uteserveringen som nu är under uppbyggnad inkräktar ytterligare på torg- och gatumark, även om en del av de 94 kvadratmeterna tas från de tidigare planteringarna.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Byggnationen av uteserveringen pågår. Foto: Sigvard Jansson

Inför beslutet i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 12 maj var tjänstemannaförslaget att politikerna skulle avslå det bygglov som krävs för att sätta upp de stora markiserna över uteserveringen. Markiserna strider, liksom själva uteserveringen, mot detaljplanen på grund av att marken är allmän plats (torg) och gata.

– Ärendet relaterar även till principen om lika behandling och risken för prejudicerande verkan då andra fastigheter i närheten inte kunnat bygga på angränsande mark avsedd för allmän plats eller gata, skriver handläggaren.

Noréns Fastigheter nekades för ett par år sedan att bygga ut gallerian cirka en decimeter på den kommunägda trottoaren mot Första Avenyen och Nytorget.

Uteserveringen byggs delvis på mark som K-Fastigheter redan nyttjar gratis, delvis utanför. På norra sidan ska det vara en ramp.

Tjänsteskrivelsen hänvisar även till ett yttrande från tekniska förvaltningen som inte har några invändningar under förutsättning att kommunens policy följs, vilket alltså inte är fallet. Ett bygglov avviker från policyn både eftersom gångbana tas i anspråk och inhägnad med glaspartier är mer än 90 cm hög.

Tekniska förvaltningen har tidigare också påtalat att man bör förhindra oklara äganderättsförhållanden med anläggningar på ofri grund. Kommunen har ingen möjlighet att sälja markytan till fastighetsägaren eftersom den är allmän plats.

Ansökan om bygglov för markiserna var en revidering av tidigare förslag där markisen skulle fästas i fasaden och kunna fällas ut till 3,25 meter. I det nya förslaget ska den bäras upp av hörnpelare i metall och nå en knapp halvmeter längre ut, 3,71 meter från fasaden.

Arbetsutskottet med Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och Lars Olsson ( C) var enigt i sitt beslut att säga ja till bygglov, denna gång liksom den förra. Skälet var nu enligt protokollet: “Vid en sammanvägd bedömning i ärendet anser miljö-och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att åtgärden tillgodoser ett allmänt intresse samt att tillbyggnad av hotell (markis över uteservering) innebär en sådan annan användning av mark som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.”

Det förra beslutet fattades i nämnden med hjälp av ordförandens utslagsröst eftersom det blev lika röstetal. S och FV reserverade sig mot beslutet. Det kan de inte göra denna gång eftersom ärendet avgjorts redan i arbetsutskottet.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln är uppdaterad med uppgiften att ärendet är avgjort i arbetsutskottet och alltså inte som brukligt går vidare till nämnden.

Läs mer:

2020-04-12 Statt kan få bygga uteservering på gratis arrende på Stortorget

2020-04-22 Utslagsröst gav Statt bygglov för uteservering

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se