torsjö live

Larsson befarar Lex Björklunda

Larsson befarar Lex Björklunda

En del av betesmarken på Björklunda ska bebyggas med bostäder, enligt detaljplanen. Lars Larsson anser att det både är olämpligt och ger risk för prejudikat. Foto: Berit Önell

Om bostadsbebyggelsen på Björklundaområdet inte stoppas befarar lantbrukaren Lars Larsson på gården Annedal ett prejudikat som öppnar för andra kommuner att lämna oriktiga uppgifter om att det inte finns annan mark än jordbruksmark att exploatera. Han kallar det Lex Björklunda i sitt överklagande till mark- och miljööverdomstolen.

Häromdagen körde han dessutom fast med traktorn på den vattensjuka betesmarken, trots den senaste tidens torka, något han menar bekräftar att området är olämpligt att bebygga.

Mark- och miljödomstolen gav nyligen Hässleholms kommun rätt mot åtta klagande. Drygt 300 bostäder på Björklunda bedömdes som ett så viktigt samhällsintresse att det övertrumfar lagens förbud att bygga på brukningsvärd jordbruksmark. Det får bara ske om behovet inte kan lösas på rimligt sätt på annan plats.

Utställningsförslaget till detaljplan för Björklunda som kommunfullmäktige antog i september 2020.

Lars Larsson tycker inte att mark- och miljödomstolen bemötte hans argument och försöker nu få prövningstillstånd i överinstansen.

– Överklagandet hamnar kanske i papperskorgen, men man får ta sista halmstrået, säger han.

Han lyfter i sitt överklagande fram att det finns alternativ mark på Norden där det aviserats 3 000 nya bostäder, T4-området och Åhusfältet.

– Jag hävdar att kommunen inte har visat på att så är fallet utan tvärtom rundat detta krav genom att under den aktuella handläggningstiden hävda att det så kallade Åhusfältet, som tidigare varit utpekat för bebyggelse, nu i sin helhet skulle vara jordbruksmark trots att alla vet att Åhusfältet består av en tio hektar stor grusyta på militärens tidigare övningsfält, skriver han.

I översiktsplanen från 2007 skulle Åhusfältet bli bostäder. I den fördjupade översiktsplanen 2018 var hela området omklassat till jordbruksmark. Därmed var det inte längre ett alternativ till Björklunda.

– Det är anmärkningsvärt om en kommun med sådant trixande kan undvika en seriös prövning av alternativa bebyggelseområden, såsom lagen föreskriver, betonar Lars Larsson.

Han konstaterar att Åhusfältet i år åter är aktuellt för bostadsbebyggelse, enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 maj. Både borgerliga partier och SD lovade också inför valet 2018 att stoppa byggplanerna på Björklunda och att åter avsätta Åhusfältet för bostäder. Men när det gällde Björklunda ansåg de borgerliga sedan att det var för sent att avbryta med tanke på byggherrarnas långt framskridna byggplaner. Dessutom hade kommunen redan lagt ner flera miljoner kronor på ärendet. Dock fattades i ferbuari 2019 ett beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden om att avbryta utbyggnaden av Björklunda. Det upphävdes en vecka senare när de borgerliga gjorde gemensam sak med de rödgröna. SD och FV röstade emot.

– Det egentliga skälet till omkastningen var att politikerna ansåg att det var för sent att stoppa byggplanerna, alltså inte att man, som domstolen, ser utbyggnaden som lämplig, skriver Lars Larsson.

– Ärendet har nu varit ute på samråd och det kan då knappast vara för sent att ändra i eller avbryta planeringen. Om det skulle vara så är ju hela tanken och samrådsförfarandet bara ett spel för galleriet. Självklart måste det, efter tunga synpunkter med lagtexten som grund, gå att ändra eller stoppa exploateringsplaner i detta skede, menar Lars Larsson.

Han hävdar att ett rättfärdigande av kommunens agerande kan få konsekvenser, både så att lagen framstår som tandlös och så att det öppnar upp för andra kommuner att göra likadant.

Lars Larsson är även kritisk till att mark- och miljödomstolen inte vägt in tyngden i lagkraven när det gäller markens lämplighet, i fallet Björklunda till stor del ett låglänt båtnadsområde.

I helgen körde han fast på grund av att det var för blött.

– Jag har breda däck på traktorn, men sjönk ner så att jag fick ha hjälp att dra upp den. Jag blev av med den ene skon också. Jag vet att det är ett surhål just där nere, men tänkte att nu är det ju så väldigt torrt och jag behöver putsa betena, berättar han för Frilagt.

Traktorn körde fast i leran på Björklunda, trots den senaste tidens värmebölja och torka. Foto: Lars Larsson

Rätt vad det var sjönk traktorn ner cirka en meter och fastnade.

– Den lade sig på buken, det var extremt, säger Lars Larsson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-06-03 Domstolen sa ja till bostäder på Björklunda Nytt överklagande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se