Gruppen-3a-328x120

Lång brygga kan försenas och kostar mer än väntat

Lång brygga kan försenas och kostar mer än väntat

Ritningarna visar en 220 meter lång och tre meter bred brygga på pålar, två meter över vattenytan. Längst ut finns en bredare plattform och i mitten en mötesplats med bord och bänkar.

Den 220 meter långa bryggan som Björkvikens villaägarförening ska skänka till kommunen skulle stå klar inför nästa sommar, men kan bli fördröjd. Orsaken är att det är oklart vem som äger sjön, förutom de kommunägda 50 meter som är närmast stranden.

Bryggan blir dessutom dyrare än väntat. Kultur- och fritidsnämnden begär tillskott i budgeten med 195 000 kronor per år till driftskostnader och 675 000 kronor 2022 för att kunna asfaltera parkeringsplatsen.

I april berättade Frilagt att kultur- och fritidsförvaltningen beräknat att driftskostnaden för gåvan skulle bli cirka 175 000 kronor per år. Förvaltningschef Anders Rosengren förklarade då att det var en uppskattning av vad normal drift och underhåll skulle kosta, det vill säga tillsyn, tömning av papperskorgar, byte av enstaka plankor och liknande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sedan dess har beloppet höjts till 195 000 kronor per år. Den 23 juni beslöt kultur- och fritidsnämnden att lämna in detta som en del av äskandet till kommunens budgetberedning. Beräkningen kommer från avdelningschef Henrik Sameviks skrivelse från den 6 maj.

Henrik Samevik, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Han skriver att skötseln av badplatsen kommer att kräva cirka 500 timmar mer per år än idag, det vill säga arbetsinsatsen ökar till ungefär det dubbla jämfört med idag. Under sommarsäsong ska badplatsen ha daglig tillsyn. Viss skötsel sker veckovis. Utanför säsong kontrolleras badplatsen en gång per vecka.

Björkvikens villaägarförening ska finansiera bryggan med hjälp av sponsorer som köper delar och får sitt namn ingraverat på dem. Kommunen får bryggan som gåva, men förbinder sig att stå för underhålls- och driftskostnader på obestämd tid.

Av de 195 000 kronorna är 120 000 kronor personalkostnader och 75 000 redskap, material med mera som räknas som driftskostnad.

Bryggan väntas locka mer folk till Björkviken och därför bedömer Henrik Samevik att grusparkeringen bör asfalteras. Han anser även att ett utökat lekområde, till en beräknad kostnad av 25 000 kronor är nödvändigt. Lekområdet finns dock inte med i nämndens budgetäskande.

Enligt kultur- och fritidsnämnden behöver parkeringsplatsen vid badplatsen asfalteras eftersom bryggan lär locka fler dit. Foto: Berit Önell

Henrik Samevik berättar att han fått information om att bryggan kan bli försenad.

– Det är lite problem eftersom den ska gå så långt ut i vattnet. Enligt stadsbyggnadskontoret är det outrett vem som äger marken där, säger han.

Hade bryggan inte varit mer än 50 meter lång hade kommunen kunnat fatta beslut om den, men nu kan det ta tid att reda ut ägoförhållandena.

Bryggan kommer enligt ritningarna att bli tre meter bred och stå på pålar två meter över vattenytan. Pålarna kan vara av tryckimpregnerat trä eller annat material utifrån hållfasthetsberäkningar. Bryggan kommer att ha belysning och badstegar monteras på lämpliga platser. Det ska också finnas en mötesplats med bord och bänkar och ett antal bänkar utplacerade längs bryggan. Längst ut blir det en plattform med en bred trappa ned till vattnet och 100 meter från stranden en nerfart för handikappade.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-30 Bryggan klubbad – Beräknas kosta 175 000 per år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se