torsjö live vers2

Privat brygga på kommunens mark godkänd av länsstyrelsen

Privat brygga på kommunens mark godkänd av länsstyrelsen

Nu har en brygga på Ormanäsområdet i Finjasjön fått dispens från strandskydd på kommunens mark. Liksom den brygga som länsstyrelsen nyligen beslöt överpröva har den legat i sjön långt innan ansökan om dispens lämnades in. Bilden togs i september 2020. Foto: Berit Önell

Den ena bryggan underkänns av länsstyrelsen för att det redan finns tillräckligt många bryggor i närheten. Den andra godkänns, trots att den ligger närmare de befintliga bryggorna. Ansvariga på länsstyrelsen har ingen förklaring till att de två ärendena om strandskyddsdispens på Ormanäs vid Finjasjön bedömts så olika. Den senaste dispensen gäller dessutom en brygga på kommunens mark, men det har tekniska förvaltningen, som är kommunal fastighetsägare, inte fått någon information om.

Kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd har hittills i år inte nekat någon sökande dispens från strandskydd.

Elva fastighetsägare i Hässleholms kommun har i år fått dispens från strandskydd. Ingen har fått nej, men det finns två ärenden som ännu inte är avgjorda. Inga tillsynsärenden, där överträdelser av strandskydd har anmälts, har lett till föreläggande eller förbud.

De båda bryggorna på Ormanäsområdet har redan tidigare legat i vattnet utan strandskyddsdispens, det har Frilagt bilder på och det syns även på flygfoton, bland annat från eniro.se. Bilderna visar också minst sex bryggor inom det vattenområde som enligt detaljplanen tillåter bryggor. Det är dessa som länsstyrelsen nu menar gör att den ena bryggan på Ormanäs inte behövs.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Bara några meter ifrån det tillåtna området har den tolv meter lång bryggan fått dispens från lagens strandskyddsföreskrifter som ska värna naturen och allmänhetens tillgång till den.

Platsen ligger som natur inom detaljplanen. Kommunen äger fastigheten, men det är en av villaägarna vid Ormanäsvägen som ansökt om dispens. I ansökan är beskrivningen: “Montering av flytbrygga, för närboendes gemensamma trivsel. Skötsel och underhåll”. De närboende är troligen samma grannar som skulle kunna ha nytta av den brygga som länsstyrelsen beslutat överpröva.

Kommunens skäl för att ge dispens är detsamma som för den andra bryggan: “Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet…”. Att bryggor måste ligga vid vatten är ett argument som avfärdats i tidigare rättsfall.

Länsstyrelsen, som får alla beslut om strandskyddsdispens på sitt bord, ser ingen anledning att överpröva detta fall och motiverar inte sitt beslut.

I det tidigare ärendet beslöt länsstyrelsen om överprövning eftersom det allmänna intresset av bryggor bedömdes vara tillgodosett genom de bryggor som redan finns. Den närmaste ligger fågelvägen 100 meter bort, promenadvägen cirka 270 meter.

I princip omöjligt få dispens

– Att få dispens för en privat brygga är i princip omöjligt, säger Helena Holmgren, enhetschef på naturprövningsenheten.

Privat behöver inte betyda att enbart en fastighetsägare är berörd.

– Det kan också vara några grannar som går ihop för att de tycker att det är bättre att ha en brygga lite nära. Men det ska finnas ett större allmänt intresse, säger Helena Holmgren.

Det kan exempelvis bli aktuellt att godkänna dispens för en allmän brygga vid en badplats.

Helena Holmgren kan inte förklara på vilket sätt bryggan på kommunens mark vid Ormanäs enligt länsstyrelsen är ett allmänt intresse medan bryggan strax norr om udden inte är det.

– Vi har inte överprövat detta. Vi har inte gjort den bedömningen.

– Varje ärende är unikt, de bedöms från fall till fall, säger hon.

”Alla bryggor och båthus ligger i vatten”

Hon konstaterar att det måste finnas ett särskilt skäl för att behovet av en brygga ska bedömas så stort att det kan göras undantag från lagen. Och det skälet är inte att en brygga måste ligga i vattnet.

– Då faller hela strandskyddet, så det gills inte. Alla bryggor och båthus ligger i vatten. Det måste finnas ett allmänt intresse som är större, säger hon.

Hon berättar att länsstyrelsen ibland i sådana fall kommenterar att kommunerna använt fel motivering, även om det finns andra skäl som gör att ärendet inte överprövas. Det gjordes inte denna gång. I beslutet om överprövning i det andra ärendet hänvisade länsstyrelsen dock till ett rättsfall om detta.

Detaljplanen tillåter bryggor längs större delen av östra Finjasjöstranden, men inte uppe vid udden på Ormanäsområdet.

Helena Holmgren förklarar att en strandskyddsdispens inte får strida mot en detaljplan, men i övrigt är detaljplan och strandskydd två olika saker. Dispens behövs även om planen godkänner bryggor.

I det aktuella fallet bedömer hon inte att bryggan strider mot detaljplanen, trots att planen alltså styr bryggorna till ett annat område.

Hon vill prata med handläggarna och ber att få återkomma.

– Men har vi släppt det har vi släppt det, säger hon.

Hon talar med en av länsstyrelsens handläggare som hade dialog med den andra i samband med att besluten fattades för några veckor sedan. Men det blir inte mycket mer svar.

– Vi har bedömt att det finns ett angeläget allmänt intresse av att ha en brygga där. Vi motiverar inte våra beslut närmare, säger Helena Holmgren och föreslår att Frilagt ska vända sig till kommunen med frågorna.

Det är väl inte bra om det verkar godtyckligt?

– Nej, men varje bedömning görs från fall till fall. Varje plats ska prövas utifrån sina förutsättningar. Vi går inte in och gör en djupare bedömning. Vi tar inte över kommunens handläggning utan vi granskar deras prövning. Vi har bedömt att det finns förutsättningar för dispens, säger hon.

Det är nog svårt för både allmänheten och de som ska besluta på kommunen att veta vad som gäller här?

– Kommunen borde prövat det allmänna intresset och motiverat det. Det har de tyvärr inte gjort, säger Helena Holmgren.

”Varje brygga innebär ett intrång”

Att detaljplanen tillåter bryggor på ett ställe talar för att länsstyrelsen godkänner dispens från strandskyddet där, men helt säkert är det inte.

– Planen visar att kommunen vill ha bryggor där och då finns det ett allmänt intresse. Men det betyder inte att alla kan få en egen brygga. Varje brygga innebär ett intrång, säger Helena Holmgren.

Hon betonar att strandskyddet är en förbudslagstiftning.

– Jag tror inte att vi kommer närmare än det här, säger hon.

Överprövningen av bryggan norr om Ormanäsvägen är ännu inte avslutad.

Helena Holmgren deltar i länsstyrelsens tillsynsbesök på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm imorgon, fredag, och ansvarar då för frågor om hur strandskyddstillsynen sköts. Vid mötet medverkar också länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson och tillsynsvägledningsstrateg Cecilia von Platen.

Kommunens fastighetsansvariga ovetande

Trots att dispensen är godkänd av länsstyrelsen är det inte fritt fram för de boende vid Ormanäsvägen att lägga ut sin brygga på någon annans mark. Hässleholms kommuns nye projekt- och exploateringschef Jonatan Jeppsson Norberg berättar att tekniska förvaltningen av oklar anledning inte fått ärendet om strandskyddsdispens på remiss. Det trots att det står i miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens beslut att det ska sändas till fastighetsägaren. Något arrendeavtal eller annan överenskommelse med de boende finns inte heller.

Jonatan Jeppsson Norberg skriver i mejl till Frilagt: “Jag har talat med bygglovschefen och vi kommer att få beslutet för kännedom så vi kan ta ställning i behörig ordning”.

Han upplyser också om att tekniska förvaltningen undersöker hur framtida förfrågningar om bryggor på kommunens mark ska hanteras. Han skriver: “Man kan ju misstänka att sådant ökar i takt med att Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen växlar upp sitt arbete med strandskyddsfrågor”.

Oanvändbara och felaktiga svar

Bygglovschef Katarina Finyak vill ha Frilagts frågor på mejl och svarar på mejl, trots vädjan om muntliga svar. Svaren är oanvändbara i en artikel och dessutom felaktiga. Svaren på alla frågor om hur en privat fastighetsägare kunde få dispens för en brygga på kommunens mark på den lilla bit där det enligt detaljplanen inte är tillåtet med bryggor blir: “Motivering till detta finns i beslutet”. Men så är det alltså inte. Hon svarar inte på frågan om tekniska förvaltningen som fastighetsägare är tillfrågad utan skriver bara att beslut om dispens självfallet ska delges fastighetsägare. Men beslutet hade alltså inte skickats.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) vill inte svara, varken på frågor om detta ärende eller de tidigare som han lovade för två veckor sedan. Han skriver i ett sms: “Jag hänvisar till den kommentaren som Katarina har gett. Angående din senare fråga hänvisar jag även den till förvaltningen. Ha en trevlig dag!”

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-05 Anmäld för strandskyddsbrott fick dispens av kommunen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se