logga-ligg-tjock

Anmäld för strandskyddsbrott fick dispens av kommunen

Anmäld för strandskyddsbrott fick dispens av kommunen

Bryggan anmäldes i våras som brott mot strandskyddet, men nu har kommunen gett dispens, ett beslut som länsstyrelsen vill riva upp. Foto: Berit Önell

En privat brygga och avverkning av träd vid Finjasjön i strid mot strandskyddsbestämmelserna anmäldes i mars till Hässleholms kommun. Men ärendet blev liggande. Nu har istället kommunen gett fastighetsägaren dispens för bryggan med motiveringen att det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna. Länsstyrelsen har motsatt uppfattning och överväger att riva upp beslutet.

Samtidigt vill kommunen lösa in bostäder i samma område just för att det ska vara natur, enligt förslaget till detaljplan för reningsverket.

Kommunerna ansvarar för tillsyn av att strandskyddet efterlevs, men alla beslut om dispens granskas av länsstyrelsen och gäller inte förrän länsstyrelsen sagt ja.

Frilagt har tidigare berättat att Hässleholms kommun i åratal prioriterat bort strandskyddet på grund av resursbrist, något som länsstyrelsen kritiserat. I maj anställdes dock en samhällsbyggnadsjurist som ska arbeta med tillsyn av både strandskydd och annat.

Privatisering av stränder

När Frilagt besöker fastigheten vid Finjasjön på onsdagen ligger både bryggan och en flotte i vattnet, gräset vid stranden är klippt och trädgårdsmöbler är på plats. Så här har det sett ut under lång tid. Det är sådant som Naturvårdsverket kallar privatisering av stränder, något som motverkar strandskyddets syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda villkor för djur- och växtliv.

Strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet. När skogsstigen möter den lilla vägen på baksidan av villorna vid Ormanäsvägen är det väldigt nära, närmare bestämt cirka 16 meter, till den anmälde fastighetsägarens gräsmatta. Denna ligger delvis på det strandskyddade området. Längs vägen ner mot stranden ligger travar av kapat timmer och här står även en traktor.

Travarna längs den lilla vägen, där skogsstigen kommer ut, vittnar om att en hel del träd tagits ner i området. Foto: Berit Önell

Anmälan i mars gjordes av en privatperson. I april tillkom ett tips från en länsstyrelseanställd som besökt området i annat ärende. I ett mejl till kommunen skriver han att “det skett ganska omfattande gallring/avverkning av träd som inte verkar ha med ett yrkesmässigt skogsbruk att göra”. Han tar även upp bryggan och flotten.

Den 29 april besökte två handläggare från miljö- och stadsbyggnadskontoret fastigheten. Därefter har det inte hänt någonting i tillsynsärendet. Istället ansökte fastighetsägaren alltså om dispens för sin brygga. För det krävs särskilda skäl och i den rutan på blanketten som kom till kommunen den 3 maj står det: “redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”.

Den 8 juli skriver bygglovshandläggaren Veronica Andersson ett delegationsbeslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av en tolv meter lång brygga. Men bryggan var alltså på plats långt tidigare och ligger där på onsdagen, trots att länsstyrelsen inte godkänt kommunens dispens. Senast den 31 augusti ska kommunen yttra sig om länsstyrelsens beslut om överprövning och därefter avgör länsstyrelsen slutgiltigt frågan.

Kommunens huvudskäl för att bevilja dispens är att området behövs för “en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet” och att behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Enligt beslutet innebär bryggan inte något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning.

Slutsatsen blir: “Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset väga tyngre”.

Tillräckligt med bryggor

Länsstyrelsen anser tvärtom att det inte finns särskilda skäl att göra undantag från de strikta strandskyddsbestämmelserna. Enligt länsstyrelsens bedömning är det allmänna intresset av bryggor i området tillgodosett genom de bryggor som redan finns där de är tillåtna. Den närmaste ligger fågelvägen 100 meter bort, cirka 270 meter att gå, söder om Ormanäsvägen. Björkvikens badplats ligger också inom promenadavstånd.

Länsstyrelsen skriver att uppförandet av en brygga på den privatägda fastigheten “endast uppfyller ett enskilt intresse där behovet kan tillgodoses på annat sätt”.

Det finns andra bryggor så det räcker, anser länsstyrelsen. Bryggan vid Ormanäs låg i sjön redan i september 2020 då bilden togs. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen hänvisar till en dom i mark- och miljööverdomstolen i ett liknande ärende. Där slås fast att det inte räcker som särskilt skäl att en brygga måste ligga vid vattnet: “Det måste också göras en prövning av om behovet av en brygga kan tillgodoses på något annat sätt än genom anläggandet av en egen brygga. En avvägning ska vidare ske mellan strandskyddsintresset och det enskilda intresset av att ta området i anspråk”.

Enligt propositionen till lagtexten ska stor restriktivitet gälla för anläggande av bryggor i områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet.

Länsstyrelsen konstaterar att det särskilda skälet att ett område redan tagits i anspråk ofta innebär etablerad tomtplats runt bostadshus. Det ska givetvis handla om ett lagligt ianspråktagande av marken.

Vill förbättra sin motivering

Veronica Andersson säger till Frilagt att kommunen nu får göra en ny bedömning av skälen för dispens utifrån länsstyrelsens överprövning, bland annat när det gäller tillgången till bryggor i närområdet. Hon vill också undersöka om det finns något annat ärende där någon fått dispens för brygga i närområdet.

– Vi måste ha tyngd för vår motivering för att kunna döda deras, säger hon.

Fastighetsägaren kan också få hjälpa till.

– Eventuellt behövs ytterligare motivering från sökanden som tydligt påvisar att han inte har för avsikt att privatisera området, säger Veronica Andersson.

Hon svarar inte på frågan om hur trovärdigt det skulle vara när området redan verkar vara privatiserat. Men hon var själv med vid platsbesöket i april.

När hon får höra att bryggan nu ligger i vattnet säger hon att det inte är tillåtet innan länsstyrelsen avgjort ärendet.

– Vi får boka in ett nytt platsbesök. När vi var där fanns inget i vattnet, säger hon.

Hon såg inte heller några möbler på stranden.

Hur kan dispens alls bli aktuell när fastighetsägaren redan är anmäld för brott mot strandskyddet?

– Tillsynsärendet hanteras separat. Det är fortfarande ett pågående ärende och kommer att hanteras utifrån anmälan, säger Veronica Andersson.

Har du ensam beslutat om dispens?

– Vi har diskuterat det i arbetsgruppen. Det har inte kommit fram att det inte skulle finnas skäl för dispens, säger hon.

Varför polisanmälde ni inte brott mot strandskyddet?

– Vi måste först fastställa vad som har hänt innan vi kan ta ställning till om det är någonting olovligt. Då måste vi gå vidare. Vi måste kommunicera med den som gjort det olovliga och som måste få möjlighet att komma in med synpunkter, säger hon.

Måste diskutera planförslaget

Andreas Ask, som är handläggare för detaljplanen för reningsverket, blir förvånad när han hör att en fastighetsägare fått dispens från strandskyddet inom naturområdet.

– Det kände jag inte till, säger han.

Han tycker att det behövs en diskussion om hur en dispens kan stämma överens med detaljplaneförslaget.

– De kan ju påverka varandra, säger han.

Efter samtalet med Frilagt ringde han upp Veronica Andersson.

– Jag hade helt missat att det är en pågående planprocess i området, säger hon.

Frågan är då bland annat om dispens från strandskyddet borde vänta tills planförslaget, som nu är ute på samråd, är klart.

– Vi måste diskutera om det är lämpligt eller om det får vänta så att planen prövas och vi vet vad som gäller för området, säger hon.

Hon vill inte kommentera att planförslaget innebär att kommunen kan köra bort människor från deras bostäder inom samma område.

– Det är inte något jag kan ta ställning till. Det vi får kolla upp är om den pågående planprocessen påverkar strandskyddsärendet. Det är ju två olika lagstiftningar, plan- och bygglagen och miljöbalken och det är något jag inte varit med om tidigare, säger hon.

Trodde att det var klart

Enligt planförslaget kan fastighetsägaren med bryggan också få sin obebyggda mark inlöst. Men miljö- och stadsbyggnadschef Helena Östling har sagt att undantag ska göras där. Det verkar fastighetsägaren inte känna till.

– Jag har pratat med någon om att träffas och prata om det, säger han till Frilagt.

Han säger att han lade i bryggan två dagar efter att han fått beslutet om dispens.

— Jag fick ju godkänt från kommunen, säger han, men medger att han också fått brev från länsstyrelsen med möjlighet att yttra sig.

Han säger sig inte veta om bryggan varit i vattnet tidigare.

– Vi flyttade dit i maj och sökte dispens då. Jag har haft uthyrt i två år, säger han.

Han förklarar att han inte tidigare känt till att det behövdes dispens från strandskyddet.

– Jag hade inte en aning om det.

Han betonar att han haft dialog med både kommunen och Boverket om stranden.

– Att klippa gräset någon gång så att grannar och andra kan gå ner och nyttja det skulle inte vara något problem, säger han.

Vandrare hamnar nästan uppe på gräsmattan på baksidan av huset om de vill gå ner till stranden. Strandskyddet omfattar även en del av gräsmattan. Foto: Berit Önell

Gräsmattan vid huset säger han också har varit där länge.

– Eftersom den nyttjats så sedan tidigare ser jag inga problem med det, säger han.

Han förnekar att gräsmattan utökats de senaste åren, trots att det syns på flygfoton.

Bara sex träd

Han vill bara ta på sig ansvaret för sex träd som fälldes förra våren.

– Sjön steg mycket då och det trillade träd och rotvältor. De andra fälldes långt innan jag flyttat dit, säger han.

Han undrar om Frilagt är ute efter honom personligen.

– Det är många andra vid sjön som har bryggor och annat. Det här har kostat en hel del pengar för att jag vill göra rätt för mig och jag har trott att jag fått ok från kommunen, säger han.

Enligt kommunens beslut kostar dispensansökan 10 472 kronor.

Bryggor och flottar får inte läggas ut hur som helst inom strandskyddat område, bild från september 2020. Foto: Berit Önell

Han betonar att flotten inte är en brygga utan en båt.

– Det är barnens fiskebåt och det är motor på den, säger han.

En flotte kan kräva strandskyddsdispens om den är förtöjd för att fungera som brygga eller om det finns en byggnad på den, men inte om den bara har räcken och används som båt.

Både miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) och bygglovschef Katarina Finyak har lovat återkomma till Frilagt med kommentarer.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-17 Fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder

2021-04-20 Kommunen kan nu tvingas se till att strandskyddet följs

2021-05-11 Öar skövlade för sjöutsikt

2021-07-05 Samråd för reningsverkets detaljplan har startat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se