torsjö live

Åldersgränsen ska utredas

Åldersgränsen ska utredas

INSÄNDARE. Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Vinslöv vill med anledning av insändare signerad av Björn Widmark lämna följande klargörande.

Styrelsen behandlade frågan vid sitt möte 2021-04-21 utifrån följande:

Styrelsen har uppmärksammats på varför man politiskt ska välja huvudmän av kommunfullmäktige samt om en högsta gräns på 70 år ska fortsätta gälla. En ändring av stiftelseförordningen kan enbart ändras av stämman och kräver dessutom ett godkännande av kammarkollegiet och länsstyrelsen.

Med anledning av detta beslutade styrelsen ”att föreslå stämman att §18 i stiftelseförordningen ska utredas avseende kommunalt valda huvudmän samt förändrad mandattid/åldersbegränsning och att ett förslag arbetas fram för beslut till stämman 2022.”

Vid stämman den 18 maj 2021 togs frågan och förslaget upp och enligt stämmoprotokollet beslutade stämman enligt följande:

”§19 Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag om eventuell ändring av §18 i stiftelseförordningen vad gäller kommunalt valda huvudmän samt åldersbegränsningen av huvudmän.”

Det är kammarkollegiet som med stöd av 6 kap.1 § stiftelselagen (1994:1220) medger en permutation av stiftelsens föreskrifter (stiftelseförordningen) efter en ansökan.

Av § 18 i stiftelseförordnandet framgår att stämman ska ha lägst 10 och högst 30 huvudmän och hälften ska väljas av kommunfullmäktige och återstoden av huvudmännen själva. Antalet huvudmän i Sparbanksstiftelsen Vinslöv är beslutad vara 24.

Vidare framgår av stiftelseförordnandet ”Till huvudman får inte väljas den som fyllt eller fyller sjuttio år det år då dennes mandatperiod börjar. Huvudman som fyller sjuttio år under dennes löpande mandatperiod är skyldig att avgå vid den ordinarie stämma som infaller under det kalenderår som innefattar huvudmannens sjuttioårsdag.”

Vad gäller styrelseledamöter är även det reglerat enligt följande:

”En styrelseledamot får inte utses eller föreslås för omval avseende tid som i följd överstiger utgången av den femtonde ordinarie stämma som följer efter den ordinarie stämma vid vilken styrelseledamoten först utsågs.”

Sammantaget är verksamheten för Sparbanksstiftelsen som helhet noga reglerad i stiftelseförordningen men också bl.a. i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Styrelsen har uppmärksammat frågan om valbarhet av huvudmän, lyft frågan till stämman med förslag utreda ev. ändring av stiftelseförordningen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Som framgår ovan kan inte styrelsen och ej heller stämman ensamma besluta om en ändring utan ett godkännande av kammarkollegiet.

Nej Widmark – det är inte undanflykter, ”ovilja, inkompetens eller överbelastning” utan betydelsen att hantera frågan stadgeenligt och i god ordning som är avgörande.

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Vinslöv
Robin Gustavsson
Erik Gustavsson
Daniel Högstedt
Annika Jönsson
Pär Hansson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se