Gruppen-3a-328x120

Enighet om omstridda planer på 270 nya bostäder

Enighet om omstridda planer på 270 nya bostäder

Här kan det snart bli bostäder, butiker, kontor och en ny vårdcentral – om inte länsstyrelsen stoppar exploateringen av Paradiset. Foto: Berit Önell

Invånare har protesterat och länsstyrelsen har hotat riva upp detaljplanen för Paradiset om kommunen driver den vidare. Ändå har politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden enhälligt beslutat att i strid mot kommunens egen grönplan godkänna exploatering av stadens sista större parkområde och skicka planen vidare för antagande.

Vid samma sammanträde sa nämnden ja till detaljplanerna för sjukhusområdet där två kulturmärkta hus rivs och för Fanjunkaren 12 vid Finjagatan och Pilgatan. Totalt möjliggör de tre planerna att 270 nya bostäder byggs i centrala Hässleholm.

Detaljplanen för Paradiset och området kring nuvarande Vänhems vårdcentral betyder 150 nya bostäder. Vårdcentralen ersätts av ett multihus med tre våningar bostäder och tre våningar parkeringshus. I entréplanet finns plats för verksamheter. Vårdcentral kan istället inrymmas i någon av de nya byggnaderna. ”Kvalitetshöjande åtgärder” ska göras i det som blir kvar av parken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Illustrationsplanen visar planförslaget för Vänhem och Paradiset med nya bostäder, parkeringshus, centrumverksamheter och park. Bild ur planbeskrivningen

Länsstyrelsen har haft invändningar bland annat på grund av närheten till järnvägen som är ett riksintresse och innebär både buller och risker från farligt gods. Dessutom anser länsstyrelsen att planen är olämplig med anledning av att markföroreningarna inte har utretts tillräckligt, risk för översvämning och dagvattenhanteringens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Förslaget att odla ätbara växter på förorenad mark har nu tagits bort.

Det föreslagna fyra meter höga bullerskyddet inom Trafikverkets järnvägsfastighet dömdes ut av länsstyrelsen, främst för att det hamnade för nära spänningsförande anläggning och har därför flyttats till kommunens mark i det slutliga förslaget. Bullerskyddet är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras och måste enligt länsstyrelsen därför säkerställas i detaljplanen.

Här syns den del av Paradisets kvarvarande park som kommer närmast det nybyggda huset vid Östergatan med centrumverksamheter och bostäder där även en vårdcentral kan placeras. Bild ur planbeskrivningen

Bullerberäkningar saknas också för varje våningsplan i bostadshusen. Länsstyrelsen godkänner inte ljudfönster eller dubbla fasader för att klara bullervärdena. Riktvärdena ska anges vid fasad. Kommunen lutar sig mot att Boverket tillåter avsteg från bestämmelserna om det finns synnerliga skäl. Skälen skulle vara bebyggelse i centrala delar av en stad och vid komplettering av bebyggelse längs kollektivstråk.

De två andra planerna går inte vidare till kommunfullmäktige. Om de inte överklagas vinner de laga kraft tre veckor efter besluten som fattades den 27 oktober.

Detaljplanen för Fornbacken 6 omfattar sjukhusområdets norra del vid Linnégatan. Två av de fyra byggnaderna rivs trots att de i den tidigare detaljplanen varit k-märkta och haft rivningsförbud. Därmed kan tre nya punkthus med 70 lägenheter byggas i parkmiljö.

Två av de fyra skyddsvärda sjuksköterskebostäderna ska rivas, om beslutet vinner laga kraft. Foto ur planbeskrivningen
Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Detaljplanen för Fanjunkaren 12 innebär att området öppnas upp för trafik och tillåter två nya flerbostadshus med totalt 45-50 lägenheter. En rondell ska byggas i korsningen Finjagatan – Vankivavägen. Boende har bland annat invänt mot ökat antal bostäder, insyn, ökad trafik och bristande hänsyn till kulturmiljön med villor från 1900-talets början, Filfabriken, Havremagasinet och Verumsgården.

På kommunens hemsida kommenterar miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) besluten.

– Nu möjliggörs för skapandet av ytterligare cirka 270 nya, centralt belägna, bostäder i Hässleholms stad. Samtidigt som staden förtätas så bevaras även kulturmiljö och grönmiljö, allt för att skapa mervärde till nuvarande och kommande Hässleholmare, säger han där.

Till Frilagt säger han också att han är glad över att utbyggnaden av nya bostäder kan fortsätta.

– Jag är glad att vi kommit så här långt och att det var en helt enig nämnd, säger han.

Hans-Göran Hansson (MP) hade dock invändningar mot nämndens beslut att tillåta utfart åt höger från Pilgatan till Vankivavägen.

– Vi var negativa till både in- och utfart, men tyckte att vi kunde tillåta utfart för att inte behöva göra om detaljplanen. Vi vill inte heller stoppa upp trafikflödet för mycket, säger Kenny Hansson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-02 Sista chansen att påverka exploateringen av Paradiset

2021-10-20 Vill tillåta rivning av två skyddsvärda hus vid sjukhuset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se