torsjö live vers2

Sista chansen att påverka exploateringen av Paradiset

Sista chansen att påverka exploateringen av Paradiset

Här syns den del av Paradisets kvarvarande park som kommer närmast det nybyggda hus med centrumverksamheter och bostäder där även en vårdcentral kan placeras. Bild ur planbeskrivningen

Kommunens egen grönplan avråder tydligt från ny bebyggelse på bekostnad av befintliga parker och närheten till järnvägen kräver ett fyra meter högt bullerskydd. Men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att gå vidare med detaljplanen för Paradiset, Hässleholms största park där 175 nya bostäder planeras. Bara Björn Widmark (FV) röstade nej. Planen ställs nu ut för granskning under tiden 8 februari-1 mars så att berörda sakägare får möjlighet att yttra sig en sista gång.

Arbetet med detaljplanen för Paradiset och Doktorns backe har pågått sedan 2015. Under samrådet 2017 var det många som ifrågasatte förslaget att exploatera parken som under närmare 100 år fungerade som SJ:s växtdepå för hela landets järnvägar och stationer. Synpunkterna har bland annat lett till ett antal nya utredningar gjorts om trafik, dagvatten och markföroreningar samt en gestaltningsutredning för det så kallade multihuset där bostäder placeras ovanpå ett parkeringshus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt det förslag som nu ställs ut planeras bostäder i tre eller fyra våningar i parken med kontor och andra centrumfunktioner i bottenplan. En ny vårdcentral i parken ska ersätta Vänhems vårdcentral på andra sidan Kristianstadsvägen. Vänhem ska rivas och ett parkeringshus med bostäder ovanpå byggas. Det blir dock inga radhus på taket som tidigare föreslogs, utan ett sexvåningshus med centrumverksamhet i första våningen, parkeringshus på våning två och tre samt två flerbostadshus i de tre översta våningarna och innergård på parkeringshusets tak.

Ut mot Eckernfördeparken planeras däremot radhus. Det lilla som är kvar av parken ska bevaras och de tre befintliga exotiska träden skyddas.

Förslaget till ny detaljplan för Paradiset, Doktorsn backe och Vänhem ställs nu ut.

Enligt detaljplaneförslaget ska den förlorade parkmarken i Paradiset kompenseras av att den del som återstår utvecklas och kvaliteten höjs. Det innebär bland annat en komplettering med fler växter som påminner om områdets historia. Vissa träd ska sparas och nya planteras, men sly som försvårar tillgängligheten och kan ge otrygghet ska röjas bort. Det kan bli plats för odling på allmänna ytor. Nya gång- och cykelvägar, sittplatser, lekplatser, ny belysning och en fontän planeras. En del av parken utformas också som en fördröjningsyta för dagvatten.

Även kulturmiljöerna med de gamla SJ-bostäderna, numera ordenshus och fackföreningshus, ska värnas. Därför byggs inga hus mellan dem och “Kärringträtan”. Det så kallade SJ-bostället nära järnvägen föreslås bli kafé med uteservering. Norr därom kan den gamla parkstrukturen med slingrande planteringar och gångar återskapas efter äldre ritningar.

En del av träden ska fortsatt vara skyddade. Målsättningen är att ”höja kvaliteten” på den del av Paradiset som blir kvar.

Det nya förslaget kommenterar inte länsstyrelsens och miljönämndens synpunkter på markföroreningar i parken, men startbesked för ny bebyggelse ska villkoras med att föroreningarna först avlägsnats.

Miljönämnden ansåg att riktlinjer för känslig markanvändning bör eftersträvas både vid bostäderna och på parkmarken och påtalade att mark som upplåts för odling av grönsaker inte får innehålla föroreningar i halter som medför risker för hälsan. Markundersökningar har i två provpunkter visat halter av metaller och PAH som överskrider gränsen för farligt avfall. Det gäller dels i parken nära järnvägen och dels på andra sidan Kristianstadsvägen. Slutsatsen är att det beror på förorenade fyllnadsmassor som nu måste tas bort.

Efter länsstyrelsen synpunkter på bullersituationen krävs nu en fyra meter hög bullerabsorberande skärm utmed järnvägen. Denna kan kläs med växtlighet. Längs en del av Kristianstadsvägen uppförs en två meters bullerskärm som ska vara genomskinlig för att inte hindra siktlinjerna inom staden. Även en del av bullerskyddet mot järnvägen föreslås genomsiktligt för att “skapa en positiv bild av Hässleholm” från tågfönstret. De nya bostäderna i parken ska ha minst hälften av rummen vända mot en ljuddämpad sida där maximal ljudnivå på 60 decibel inte överskrids vid fasaden. Det innebär att lägenheterna måste vara genomgående.

Bostäderna på parkeringshusets tak har också för höga bullervärden, enligt den analyserade placeringen. Det staket eller liknande som i vilket fall krävs där kan göras bullerdämpande. Här ska det räcka med 1,2 meter.

Folkets väl yrkade på avslag till byggnation i Paradiset och rivning av den nuvarande moderna vårdcentralen. FV är också emot byggande av parkeringshus i både Hässleholm och kringliggande tätorter. Dessutom ifrågasätter partiet lämpligheten i att bygga bostäder ovanpå parkeringshus.

Björn Widmark (FV) sa nej till bebyggelse i Paradiset och rivning av Vänhems vårdcentral. Foto: Urban Önell

– Brandfaran med återkommande anlagda bränder i bilar och p-hus gör planerad bebyggelse olämplig, skriver Björn Widmark i sin reservation.

Voteringen slutade 10-1.

Under granskningstiden kommer planhandlingarna att vara tillgängliga på kommunens hemsida.

Frilagt har sökt miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) för en kommentar.

Berit Önell

Läs mer:

2016-12-13 Vill ändra detaljplan och bygga i Paradiset

2017-01-29 200 lägenheter trots buller i Paradiset

2017-01-31 Värnar Paradisets park av folkhälsoskäl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se