Gruppen-3a-328x120

Ny naturvårdsplan för avverkad skog och utan reservat

Ny naturvårdsplan för avverkad skog och utan reservat

Naturvårdsplanen skulle skydda en del av den unika skogen på Göingeåsen med olika träslag och olika ålder på träden. Men de flesta är redan avverkade. Så här såg det ut hösten 2017. Foto: Berit Önell

När Hässleholms kommuns nya naturvårdsplan antogs på onsdagen var en stor del av skogen på norra Göingeåsen som föreslås för hyggesfritt skogsbruk och skydd redan avverkad. Texten säger bland annat: “Förekomsten av grövre, olikartade lövträd skapar viktiga värden inför framtiden”. De flesta av dessa är nu borta, i enlighet med kommunens skogsbruksplan som uppdaterades i september.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sa ändå ja till naturvårdsplanen med tillägg av detta område. Men det blev nej till ett helt avsnitt om att utreda sju kommunala naturreservat i stationsorterna. Politikerna vill inte ha restriktioner som hindrar eventuell exploatering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt berättat ska drygt 30 hektar av ädellövskogen, som främst består av bok, föryngringsavverkas. Det innebär att de stora träden tas bort för att självsådda bokplantor ska få ljus.

De kommunala förvaltningarna drar uppenbarligen inte åt samma håll när det gäller skogen. Kommunekologen Lars-Erik Williams och timanställde biologen Janne Johansson arbetade i flera år med att inventera naturområden och sammanställa förslaget till naturvårdsplan. Williams är besviken över att naturreservaten ströks.

– Tråkigt nog blev det så. Som tjänsteman med ansvar för de gröna frågorna tycker jag att reservat är viktigt och jag har jobbat för detta i många år. Långsiktigheten behövs för att skydda växter, djur och även boendes tillgång till naturen. Tätortsnära naturreservat är särskilt viktiga att kommunen avsätter. Det gör knappast länsstyrelsen, de vill ha större naturområden, säger han.

Kommunekolog Lars-Erik Williams. Foto: Berit Önell

Han tycker också att det är märkligt att politikerna i den fördjupade översiktsplanen enats om att föreslå fyra kommunala naturreservat nära Hässleholms stad.

– Det är lite dubbeltydigt. Är det okej i Hässleholm? Men inte i stationsorterna tydligen. Jag har inte fått någon riktigt bra förklaring, säger han.

Nämndens ordförande Kenny Hansson (M) mejlar sin förklaring till Frilagt: “Jag anser att kommunen ska styra över marken på det sätt som kommunen anser är lämpligast. Då kommunen enbart kan införa ett reservat men ej upphäva det så sa jag nej”.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) vill att kommunen ska styra över marken och säger därför nej till naturreservat. Foto: Berit Önell

Socialdemokraten Camilla Lindoff argumenterade för att avsnittet om naturreservaten skulle vara kvar. Men de tre S-ledamöterna röstades ner av åtta från M, C, FV och SD. S reserverade sig mot den delen av beslutet.

Idag finns inget kommunalt naturreservat i Hässleholm, däremot 14 statliga. De föreslagna områdena var Vannaröd i Sösdala, Bertes ängar i Vinslöv, Vinne å i Vinslöv, Sanatorieskogen, Bödkaredalen och Uggleparken i Tyringe samt ett område sydväst om Bjärlången i Bjärnum.

Vinne å i Vinslöv föreslogs som ett av sju kommunala naturreservat. Foto: Berit Önell

Några nya inventeringar av värdefull natur lär det inte bli de närmaste åren. De ströks helt i naturvårdsstategierna som antogs av kommunfullmäktige i måndags.

Naturvårdsstrategierna och naturvårdsplanen ersätter tillsammans naturvårdsprogrammet från 2005. Båda ska användas som underlag för kommunens planering, bland annat i översiktsplanen.

Naturvårdsplanen innehåller dokumenterade naturvärden i kommunen utanför Hässleholms tätort. 101 klass 1-områden presenteras och dessutom ett stort antal av klass 2 och klass 3. Nio områden har plockats bort jämfört med naturvårdsprogrammet, många av dem på grund av skogsavverkning.

Hela 19 områden har lagts till, bland annat den nu avverkade delen av Göingeåsen som pekas ut som klass 2-natur. I kommunens grönplan från 2005 var området dock med, delvis som klass 1 på grund av “mycket värdefulla och ekologiskt känsliga områden”. I grönplanen genomkorsas skogen också av två så kallade gröna kilar, korridorer i landskapet där växter, djur och människor kan förflytta sig. En grön kil fortsätter söderut via ett klass 1-område till naturreservatet vid Spraglerödsbranten.

Området beskrivs i naturplanen som “ett stort, viktigt område som utgörs av ett kuperat lövskogsdominerat markområde i nordligaste delen av Göingeåsen”. Det bedöms som extra betydelsefullt genom sitt läge helt nära staden och Magle våtmark. Här finns flera fridlysta och rödlistade växter och djur, exempelvis grönvit nattviol, lopplummer, skogsödla och sångsvan. Vandringsleder går genom området. Önskvärd skötsel är hyggesfritt skogsbruk, ökat sparande av död ved, sparande av äldre naturvårdsträd och skydd av fem nyckelbiotoper.

De flesta gamla träden är nu avverkade. Skogsmaskinerna har gjort djupa sår i marken. Så här såg det ut den 8 december 2021. Foto: Berit Önell

Lars-Erik Williams känner inte till avverkningarna när Frilagt ställer frågor till honom om dem.

– Man bör vara rädd om naturvärdena. Hur man gör det kan vara olika för olika områden, säger han.

Han tycker att det ska gå att kombinera skogsbruk och naturvård.

– Det beror på hur man sköter produktionsskogen, vi vill ha dialog om hur vi ska värna naturvärdena, säger han.

Men han har inte haft någon dialog med tekniska förvaltningen om skogsbruksplanen innan den uppdaterades.

– Det kan ifrågasättas, konstaterar han.

Han betonar att det finns alla möjligheter till förbättringar.

– Nu ska vi ha ett möte med Skogsstyrelsen och diskutera hyggesfritt skogsbruk, säger han.

Både Hibab och kommunen ska vara med, men mötet blev uppskjutet på grund av snön och något nytt datum är inte bestämt.

– Vi skulle ut och titta på skog på Hovdala och på någon kommunägd mark, berättar Williams.

Kommunens skogsbruksplan uppdaterades av konsulten Tommy Persson, som tidigare arbetat på Skogsstyrelsen, och gäller tio år framåt. Frilagt begärde ut den för mer än en vecka sedan av naturförvaltare Gunnar Swärdh. På tisdagen, hans sista dag före pension, meddelade han istället att den finns på hemsidan. Men där finns bara skogsbruksplanen för 2020 där inte den gård med 38 hektar mark som kommunen köpte för 4,7 miljoner kronor 2017 ingår. Syftet med det köpet var att bygga bostäder på en del av skogsskiftet, enligt översiktsplanen för 2007. En del av marken är bedömd som särskilt värdefull natur och har biotopskydd som förbjuder skogsbruk och gäller för alltid. Det mesta av skogen bestod av gammal bok- och ekskog som nu är avverkad. Det är oklart om den nya översiktsplan som är på gång kommer att tillåta bostadsbyggande här.

I skogsbruksplanen från 2020, som ligger på kommunens hemsida, fattas fortfarande det mellersta skogsskiftet på Göingeåsen.

På tisdagskvällen begärde Frilagt ut hela den uppdaterade skogsbruksplanen av Swärdhs efterträdare Christer Söderling. På onsdagen fick vi 411 sidor text utan kartor. Efter påstötning fick vi på torsdagsmorgonen några kartor, men inte alla. Efter att ha påpekat att kommunen bör kunna visa att avverkningstillstånden stämmer överens med skogsbruksplanen, annars är det också en nyhet, fick vi resten och då även den som gällde Göingeåsen. Christer Söderling undrade vad vi menade är för gammalt som ligger på hemsidan. Han svarade inte på om han ska uppdatera hemsidan.

I den uppdaterade skogsbruksplanen ingår föryngringsavverkningar och gallringar på Göingeåsen i hela det gröna området.

Frilagt har begärt ut konsultens fakturor med underlag och även lönekostnaderna för den timanställde biologen. På torsdagskvällen hade vi enbart fått se utdrag från konsultkontot för skog och natur för Tommy Persson. Det visade att han hittills i år har fakturerat 316 472 kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2017-10-30 Kommunen förbereder för exploatering av skyddsvärd natur på Göingeåsen

2017-12-18 Kommunen vill köpa hel gård för att kunna bygga bostäder på Göingeåsen

2021-12-15 Kommunen bekostar ny väg till jaktanläggning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se