torsjö live vers2

Grön, grönare, grönast

Grön, grönare, grönast

INSÄNDARE. Vi talar om ett grönt Sverige. I detta sammanhang måste vi naturligtvis fråga oss om vi också, i någon bemärkelse, verkligen kan kalla oss ett ”grönt” Sverige.
Frågan måste ses ur ett globalt perspektiv.
Sett ur hela spektrat av miljö- och klimatfrågor ska vi måhända betrakta Sverige som en i hög grad grön nation.
Om nu framtida koldioxidutsläpp förorsakade av mänskliga aktiviteter kan komma att ha en avgörande påverkan på planeten jordens klimat tvistar så kallade experter och auktoriteter. Våra egna bidrag till ökade utsläpp av koldioxid får ur ur globalt perspektiv måhända ses som försumbara. Däremot tycks en viss ökning av koldioxiden i atmosfären vara gynnsam för växtligheten och därmed kunna bidra till en grönare planet!
Vi ska i sammanhanget också nämna att Sverige är ett land rikt på skog.
Ett träd lär ta upp 10 till 14 kg koldioxid per år. Måhända finns anledning försöka räkna på varje lands ”nettoutsläpp” av exempelvis koldioxid och sätta in åtgärder i länder där dessa kan tänkas ge någon effekt.
Miljöproblemen med exempelvis massutrotningen av djur- och växtarter är iakttagbara och kan åtgärdas. Olyckligtvis tycks detta faktum överskuggas av det vi kallar klimatfrågan och hysterin kring denna.
Här finns anledning att ånyo försöka klargöra vad vi menar med begreppen miljö och klimat. Vi måste fråga oss om vi i grunden talar om samma sak.
MILJÖ av franskans ”milieu”(mi-mitt, lieu-plats) kan sägas syfta på alla levande och icke levande föremål på jorden och används särskilt när det är frågan om samspelet mellan omgivningen och däri verkande system, djur, växter, eller andra organismer.
Klimat synes avse de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över ”längre tidsperioder”.
Undertecknad vill gärna tillägga, med längre tidsperioder i åtanke, att universella företeelser som exempelvis aktiviteter på solen, meteoritnedslag, jordaxelns lutning i avgörande grad påverkar har påverkat och kan komma att påverka det vi kallar klimatet på jorden. Således faktorer som inte har med mänskliga aktiviteter att göra. Undertecknad påminner om ”istiderna” som anses vara orsakade av periodiska variationer i solstrålningen och variationer i jordaxelns lutning.
Nå människans negativa påverkan på miljön och därmed till del också på klimatet kan säkert många vara överens om. Här ska också befolkningstillväxten och frågor kring denna nämnas.
Ånyo påminner vi om att miljöproblemen är iakttagbara och kan åtgärdas. Låt oss då på allvar och i global omfattning komma igång med detta arbete! Att i Paris och annorstädes diskutera komplexa frågor rörande klimatet utan att åstadkomma något konkret duger inte.
Dags för de länder som verkligen kan göra skillnad att kavla upp ärmarna för en grönare planet!


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se