torsjö live

Bygget fortsatt pausat – samråd om fornminne

Bygget fortsatt pausat – samråd om fornminne

Markarbetena för Hässlehems nya bostadshus är fortfarande pausade. Foto: Berit Önell

Hässlehems bygge på Garnisonen står fortsatt stilla i väntan på samråd med länsstyrelsen om gränsstenen från 1700-talet som kommer i vägen för det nya bostadshuset. Det kommunala bostadsbolaget har också bett en advokat om en juridisk bedömning av riskerna med att fortsätta arbetena innan bygglovet vinner laga kraft. Stadsbyggnadskontoret påstår att stenen inte har något bevarandevärde, medger fortfarande inte att startbeskedet skulle väntat och svarar inte Frilagt på frågan om rutinerna ska ändras.

Som Frilagt tidigare berättat fick Hässlehem startbesked, trots att bygglovet överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Stadsbyggnadskontorets handläggare sa att man normalt väntar tills beslutet vunnit laga kraft och att han inte hade gett startbesked om han känt till överklagandet. Dock är det tillåtet att påbörja ett byggprojekt tidigare på egen risk. Det var inte vad Hässlehem planerat att göra. Bygget pausades därför i måndags, men då hade de flesta av träden, som överklagandena ville bevara, redan fällts. Enligt detaljplanens planbeskrivning ska de bevaras, men det finns inget formellt skydd på plankartan.

Samtidigt uppmärksammades gränsstenen som också nämns i planbeskrivningens lista över registrerade fornminnen. Inte heller dessa är skyddade i kartan, men planbeskrivningen föreslår att befintliga fornlämningar skyddas.

Länsstyrelsen avgör
vad som ska bevaras

För länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som bestämmer vilka fornlämningar som ska bevaras, är det inte plankartan som avgör om en fornlämning ska bevaras.

– Det är länsstyrelsen som avgör. Om jag skulle titta på planhandlingarna här har kommunen sagt att de ska bevara stenen. Det borde det väl tagits höjd för i bygglovet, säger Rickard Lindberg, arkeolog och samordnare på kulturmiljöenheten, på onsdagen.

Det är inte fastslaget att gränsstenen från 1700-talet ska klassas som fornlämning, men länsstyrelsen konstaterar att detaljplanens formuleringar visar att kommunen när den skrevs ville bevara stenen. Foto: Berit Önell

Men det är inte fastslaget att gränsstenen på Bredanäshult, som markerade gränsen mellan Stoby och Finja socknar och även mellan Sjörröd och Mölleröd. verkligen är en fornlämning. Den är registrerad som “möjlig fornlämning” enligt Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök. En fornlämning har starkare skydd än ett fornminne.

– Är det inte en fornlämning så har vi inga som helst medel att ge kommunen direktiv, säger Rickard Lindberg.

Länsstyrelsen kan göra en utredning för att fastställa om det rör sig om en fornlämning. Men det görs inte förrän det finns ett formellt ärende.

– Förutsättningen är då att det finns frågetecken, framför allt om det finns risk att den inte bevaras. Fastighetsägaren här bör höra av sig om samråd, säger Rickard Lindberg.

Han konstaterar att det rör sig om ett flyttblock som använts till gränsmarkering, alltså inte en fornlämning från mänsklig hand.

– Det gör den inte mindre till en fornlämning, om det finns en berättelse kring den kan den få lika starkt skydd som till exempel en grav. Men det är svårare att säga, förklarar han.

Rekvisiten är annars bland annat att en fornlämning måste vara äldre 1850, vilket stenen ju är.

Har ansökt om samråd
med länsstyrelsen

Hässlehem skickade på fredagen in en ansökan om samråd för gränsstenen till länsstyrelsen. Ärendet har ännu inte fått någon handläggare.

Hässlehems vd Ola Richard förklarar att stenen hamnar i kanten på huset så som det är ritat.

– Den ligger dumt till, säger han.

Den hamnar på en uteplats precis intill huset, ett par decimeter från väggen. Troligen går det, med visst besvär, att fullfölja bygget med stenen kvar.

Om den inte är bevaransvärd på just den platsen är Hässlehems plan att flytta den och lägga den så nära den ursprungliga platsen som möjligt, väl synlig. På fredagsförmiddagen fick Hässlehem kontakt med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Ola Richard fick intrycket att situationen skulle gå att hantera.

– Om länsstyrelsen medger det kanske det blir en skylt med information och belysning också. Spontant mottogs det positivt av länsstyrelsen, men de måste titta på det, berättar Ola Richard.

Han tycker att det känns bra att Hässlehem nu har dialog med länsstyrelsen.

– Vi vill att det ska bli rätt och bra, säger han.

På fredagsmorgonen hade Hässlehem också ett möte med stadsbyggnadskontoret.

– Frågan var hur vi ska komma vidare och den fick egentligen inget bra svar. Vi kan fortsätta bygget på egen risk, men vi inväntar advokatens bedömning av överklagandet med mera, säger Ola Richard.

Den ekonomiska bilden börjar dock klarna och det blir inte billigt att skjuta upp arbetena i ett halvår eller mer.

– Det kostar miljonbelopp, konstaterar Ola Richard.

”Om ett startbesked
inte är ett startbesked

Han fick uppfattningen att stadsbyggnadskontoret ändrat sina rutiner så att det inte ska hända igen att ett bygglovsbeslut inte vunnit laga kraft när startbesked ges.

– Annars skapar det en enorm osäkerhet om ett startbesked inte är ett startbesked. Samtidigt är det väldigt sällan någon överklagar till högsta instans, säger han.

Hässlehems vd Ola Richard hoppas få flytta stenen.

Det första startbeskedet gällde markarbetena. På fredagen hölls också tekniskt samråd inför startbesked för själva byggnationen.

– Det fanns några frågeställningar och det behövs några underlag till. Det blir sannolikt klart i nästa vecka, fast i sig är det ju inte värt något, säger Ola Richard.

Han hoppas även få besked från länsstyrelsen och advokaten under nästa vecka.

Frilagt fick på fredagen också ett mejlsvar från kommunens bygglovschef Katarina Finyak. Hon förklarar att detaljplanen bara skyddar fornlämningar som finns inom de ytor på kartan som är tydligt utmärkta som FORN. På den aktuella fastigheten, Wendes 1, finns ingen sådan markering. Däremot konstaterar hon att gränsmärket finns där och enligt planbeskrivningen är ett registrerat fornminne samt att de befintliga fornlämningarna inom området föreslås få skydd i detaljplanen.

Hon skriver: “I gällande detaljplan finns det skydd för vissa av de angivna fornlämningarna men inte för det specifika flyttblocket. Den bedömning som är gjord från bygglov är att man valt att  bevara vissa områden för fornlämningar men inte valt att se det nu aktuella flyttblocket som bevarandevärt”.

Katarina Finyak hävdar att länsstyrelsen gett besked att stenen inte har något bevaransvärde, men frågan är alltså inte utredd ännu. Hon påstår också att stenens placering inte påverkas av byggnationen.

Hon svarar inte på Frilagts fråga om rutinerna för startbesked.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-14 Gav startbesked till Hässlehem utan att vänta på domstolen

2022-01-15 Hässlehem har redan fällt träd för sitt bygge

2022-01-17 Hässlehem pausade arbetena – fornlämning i fara

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se