Gruppen-3a-328x120

Infrastruktur för ett Sverige i balans

Infrastruktur för ett Sverige i balans

INSÄNDARE. Transportpolitikens övergripande mål är att “säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Till det kommer bl a ett funktionsmål. Funktionsmålet understryker ”att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till attge alla en grundläggande tillgänglighet” och ”bidra till utvecklingskraft i hela landet.”

Precis som Sydsvenska Handelskammaren tidigare har påtalat så når, Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur 2022-2033, inte riksdagens transportpolitiska målsättning. Investeringarna har kraftigt geografiska obalanser. Vi instämmer i Handelskammarens slutsatser att det krävs åtgärder i form av ökad tilldelningsram, lånefinansiering och förändrade prioriteringar.

Det måste bli ett slut på att storstadsregionerna prioriteras och vissa delar av landet får stå tillbaka när regeringen lägger fram förslag på framtida kommunikationssatsningar. Förhållandet borde vara det omvända. Investeringar i infrastruktur behövs framförallt i de delar av landet som har en lägre tillväxt. Investeringar i infrastruktur kan bli en viktig katalysator för att närma sig visionen ”Ett Sverige i Balans”.

Följande investeringar måste prioriteras högre i den nationella planen för 2022-2033:

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dubbelspår Hässleholm-Kristianstad. Skånebanan är idag ett av de mest trafikerade enkelspåren i Sverige.

Sydostlänken ska genomföras enligt fastställd tidsplan och de satsningar som bygger samman arbetsmarknaderna i sydost ska prioriteras.

Satsningar på Tvärleden. En viktig del av svenska vägnätet. Den går genom fyra landskap Blekinge, Skåne, Småland och Halland. Vägen betyder mycket för företag, boende och turister. Volvo i Olofström och Ikea i Älmhult är exempel på företag som behöver en god transportled för den tunga godstrafiken.

Satsningar behöver göras på Blekinge kustbana. Detta kan generera att Blekinge växer samman och det kan ge Blekinge tillgång till stambanorna.

De nya stambanorna är nödvändiga. Dock måste det först göras satsningar på anslutande järnvägslinjer eller åtminstone parallellt. Detta är i linje med det trafikpolitiska funktionsmålet att transportsystemets utformning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet.

Vår önskan är att några av Trafikverkets anställda tar sig tid att besöka Skåne. Det går snart (från den 28 mars) att ta flyget till Kristianstad, fortsätta med tåg till Hässleholm och sen kan vi erbjuda bilskjuts till Osby där vi kan träffa kommunpolitiker och sen fortsätta mot Lönsboda, stanna till i Olofström och ta emot information om den efterlängtade tågförbindelsen Sydostlänken, fortsätta till Karlshamn och sen kan ni ta kvällsflyg från Ronneby. Det kan bli en innehållsrik dag som förhoppningsvis resulterar i omprioriteringar av medel till infrastruktur. Givetvis är vi beredda att göra samma resa tillsammans med infrastrukturminister Thomas Eneroth och hans medarbetare. Förhoppningen är att fler kommer till insikten att satsningar på infrastruktur i nordöstra Skåne och dess närområde är nödvändiga för Sveriges bästa.

Mårten Nobin (C), Stoby, kandidat i riksdagsvalet
Lars-Ivar Ericson (C), Tyringe, kandidat i valet till region Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se