torsjö live vers2

Vill utöka masshantering till mer än det dubbla

Vill utöka masshantering till mer än det dubbla

Så här vill Hässleholm Miljö bygga ut sin idag olagliga anläggning för hantering av massor bakom reningsverkets slamvassbäddar. Järnvägen går omedelbart till höger om anläggningen. Ritning ur anmälan till miljökontoret

Hässleholm Miljö vill utöka den idag olagliga masshanteringen bakom reningsverket i Hässleholm till mer än dubbla storleken. Det framgår av den anmälan om miljöfarlig verksamhet som bolaget lämnat in till miljökontoret för att legalisera verksamheten. Den gäller totalt cirka 7 250 kvadratmeter. Verksamheten beräknas pågå tills vidare, trots att den placeras intill järnvägen, inom korridoren som Trafikverket inte accepterat att detaljplanen för reningsverket ska omfatta.

Som Frilagt avslöjat har ett upplag med storskalig hantering av schaktmassor på ett par år växt upp bakom reningsverket. När vi ställt frågor till miljökontoret har svaret blivit att det enbart handlat om tillfälligt upplag av massor som inte får plats under pågående va-arbeten, något som är tillåtet utan anmälan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men miljökontoret har inte besökt området förrän i samband med en rutinmässig inspektion för tre veckor sedan. Då bekräftades att det rör sig om något helt annat: en omfattande verksamhet med bearbetning av massor i siktverk. Dessutom har upplagsplatsen utökats genom att massor fyllt ut en naturlig ravin. Miljökontoret krävde nu stopp för bearbetningen tills en anmälan om miljöfarlig verksamhet lämnats in, synligt avfall i ravinen tagits bort och mängder och ytterligare föroreningshalter redovisats. Bolaget uppmanades också att kontakta stadsbyggnadskontoret om bygglov och marklov.

De bilder Frilagt publicerat visar att siktverket varit på plats under lång tid. Bolagets mejlväxling med miljökontoret från april 2021 visar också att ett 40-tal lastbilar per dag transporterat massor, och att de inte provtagits förrän i slutet på maj då föroreningar påvisades i flera provpunkter.

I december 2021 pågick verksamheten på anläggningen bakom reningsverkets slamvassbäddar för fullt. I mitten på bilden syns ett galler till ett siktverk. Området är här knappt hälften så stort som i ansökan om utökning.

På onsdagen lämnade bolaget in sin anmälan med ritning över både nuvarande och framtida utbredning av upplaget. Avsikten är att mellanlagra och bearbeta överskottsmassor från ledningsarbeten. Det gäller även inköpta massor såsom bergkross, rör och rördelar för renoveringsprojekt inom va-verksamheten. Överskottsmassor av rätt fraktion och karaktär ska användas till ytterligare utfyllnad av ravinen och iordningställande av upplagsplanen. Större stenar ska forslas bort för krossning och asfalt ska köras till godkänd tipp.

Enligt anmälan är uppskattad produktionsmängd 400 ton per dag. Samtidigt påstås att den årliga mängd “icke farligt avfall” som tillförs och återvinns genom mekanisk bearbetning är mindre än 10 000 ton per år. Men 400 ton per dag skulle ge 10 000 ton på bara 25 dagar.

Antalet produktionsdagar per år uppskattas i anmälan till 220. Med 400 ton per dag skulle det bli 88 000 ton per år. Antalet fordon per år blir cirka 8 800 eftersom man fortfarande räknar med cirka 40 per dag.

Inga förorenade massor får enligt anmälan hanteras. Alla massor som kommer till upplaget ska vara provtagna före mellanlagring och bearbetning. Bearbetning ska ske dagtid mellan 07 och 16, men lämning av massor kan förekomma även på andra tider.

Både en fastighet som ägs av Hässleholms vatten och tre som ägs av kommunen berörs. Upplaget är lokaliserat bakom de befintliga vassbäddarna, bara 35 meter från Maglekärrsbäcken som mynnar i Finjasjön.

Enligt ritningen är det nuvarande upplaget 2 250 kvadratmeter plus en kompost på 1 000 kvadratmeter. I verkligheten ser hela området ut som en grusplan. En mindre bullervall är inritad bakom upplaget, med en öppning mitt i, och vid kortsidorna.

Upplaget i nuvarande omfattning med förslag till mindre bullervall. Ritning ur anmälan till miljökontoret

En annan ritning visar den framtida utökningen med ett tillägg på 4 000 kvadratmeter, totalt alltså 7 250 kvadratmeter. Upplaget sträcker sig då längs hela slamvassbäddarnas längd, liksom bullervallen som då blir närmare tre meter högre än upplaget.

Frågan är vad vallen ska skydda. Som det ser ut på ritningen skyddar den personalen mot buller från järnvägen och ger även ett skydd in mot staden. Men i riktning mot bostäderna vid Finjasjön, som ligger närmast, finns ingen vall.

Miljöchef Torbjörn Håkansson vill inte svara på några frågor om anmälan.

– Detta kommer att hanteras i anmälningsärendet som är pågående. Jag kan inte föregå den prövningen, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Han har inte heller några kommentarer till om det är rimligt att tro att alla massor som använts som utfyllnad i ravinen kommer från ledningsarbeten. När det gäller att inga massor provtogs förrän i slutet på maj 2021 förklarar han att handläggaren begärt in kompletterande information och att ärendet fortfarande är under utredning.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-03 Illegal hantering av massor vid reningsverket

2022-04-05 Frågor om förorenade massor i upplag

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se