Gruppen-3a-328x120

Röke Buss förlorade upphandlingstvist

Röke Buss förlorade upphandlingstvist

Röke buss förlorade tvisten om skolskjutsupphandlingarna i förvaltningsrätten. Domstolen anser att Hässleholms kommun följt reglerna och inte tvingat entreprenörerna att skaffa extra fordon i olika storlekar för att möta förändrade behov. Enligt domen har Röke Buss inte heller under anbudstiden ställt någon fråga eller begärt förtydligande och har därför inte gjort vad som krävs för att undvika skada. Men Röke Buss hävdar att detta inte stämmer eftersom frågor skriftligen ställts till kommunen. Bolaget planerar därför att överklaga domen.

Röke Buss, som bara fick ett av sju avtal i upphandlingen, anser att kommunens nya modell för skolskjutsavtal missgynnar mindre företag eftersom entreprenörerna på kort varsel ska kunna ändra storlek på bussar utifrån förändrade behov. Detta innebär enligt bolaget att entreprenörerna måste hålla extrafordon av olika storlekar, något som är svårt för mindre företag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är i praktiken helt omöjligt för leverantörerna att vid tidpunkten för anbudets lämnande bedöma storleken av behovet av extra fordon, skrev bolaget i sitt överklagande.

Röke Buss hävdade att kommunens upphandling av skolskjutsar missgynnade små företag, men förlorade i förvaltningsdomstolen. Foto: Berit Önell

Dessutom får kommunen vid ändrade busstorlekar ändra den fasta ersättningen. Enligt bolaget överskrids lagens gräns för accepterad osäkerhet.

Kommunen har hävdat ett ökande behov av att kunna anpassa skolskjutsuppdragen efter förändrade förutsättningar. Enligt kommunen är det tydligt och transparent hur ersättningarna ska regleras.

Förvaltningsrätten går på kommunens linje och avslår överklagandet. Enligt domstolen är de ifrågasatta punkterna i upphandlingsdokumenten tydligt och klart formulerade. Att förändra sträckor eller fordonsstorlek i förhållande till hur behovet av skolskjuts förändras bedöms inte oproportionerligt.

– Det ställs inte några krav på att anbudsgivare ska förfoga över ett visst antal fordon av olika storlek, står det i domen.

Domstolen betonar att en leverantör måste göra det som kan krävas för att undvika skada. Exempelvis bör den som anser att upphandlingsdokumenten är otydliga redan under anbudstiden ställa frågor till den upphandlande myndigheten och begära kompletteringar. Enligt domen har Röke Buss inte gjort vad som krävs.

– Röke Buss har, såvitt framkommit i målet, inte under anbudstiden begärt något förtydligande eller ställt någon fråga avseende de påstådda bristerna, skriver förvaltningsrätten i domen.

Mats Karlsson på Röke Buss säger att detta inte stämmer.

– Vi tycker att de frågor som är relevanta har ställts, säger han.

Han syftar på “frågor och svar” där företagen kan ställa frågor och få svar innan de lämnar anbud, ett dokument som sedan blir en del av underlaget till upphandlingen.

Där framgår att bussbolagen behöver ha tillgång till extra fordon. Kommunens upphandlare svarar: “Den upphandlade storleken på buss är den som är standard. Dock kan det faktiska behovet komma att ändras under avtalstid då elevantal samt skolor justeras. Möjligheten att förändra fordonsstorlek har tidigare varit ett önskemål från entreprenörer vilket vi vill tillmötesgå på ett ordnat sätt. Vårt krav är att anbudsgivaren ska ha tillräckliga fordonsresurser för att upprätthålla leverans enligt beställarens behov”.

Av dokumentet framgår också att kommunen kan kräva annan storlek på buss med en och en halv månads framförhållning.

Röke Buss kan överklaga domen till kammarrätten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se