torsjö live vers2

Avfallsupplag vid villaområde förbjuds

Avfallsupplag vid villaområde förbjuds

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har beslutat om förbud mot det avfallsupplag som planerades intill Kristinehems villaområde. Anledningen är att risken för buller och damning bedöms så omfattande att den kan innebära betydande störning för närliggande bostäder.

– Det finns ingen bullerutredning av påverkan på intilliggande bostäder som påvisar motsatsen, står det också i beslutet.

Företaget Vixia Recycling AB lämnade i början av maj in en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten vid Snickaregatan där Derome tidigare hade verksamhet. Maximalt 10 000 ton byggavfall och schaktmassor skulle lagras i högar på upp till sex meter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunen säger nu nej till ett avfallsupplag på fastigheten vid Snickaregatan, intill villaområdet på Kristinehem. Foto: Urban Önell

Miljökontoret skickade ut ett informationsbrev till närboende där de uppmanades att lämna synpunkter. Flera av dem ifrågasatte att brevet ens skickades ut och både tjänstemän och politiker uttryckte i förväg att de ansåg placeringen olämplig.

Grannar skrev i 33 yttranden att de befarade buller och damm från verksamheten. Dessutom såg de stora risker med tunga fordon på villagatorna där många barn går och cyklar till och från Läredaskolan. Närheten till närmaste bostad anges till “0 meter”.

Platsen bedöms enligt beslutet som mycket olämplig på grund av att det finns stor risk för negativ påverkan på närliggande bostäder.

Bedömningen från kommunen är också att verksamheten strider mot detaljplanen som tillåter “småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad”.

Företagets hänvisning till att området redan är bullrigt på grund av närheten till järnvägen hjälpte inte, inte heller att förädling och sortering kan komma att ske inomhus eller att verksamheten skulle ske under en begränsad tid.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se