Gruppen-3a-328x120

Motionsspår och insekter i fara när Garnisonen byggs ut

Motionsspår och insekter i fara när Garnisonen byggs ut

Garnisonen i Hässleholm får cirka 1 000 bostäder i ett planprogram som nu är ute på remiss. Men det föreslagna området omfattar delar av Hässleholmsgårdens populära motionsslingor. Thomas Haraldsson (L) fick igenom ett tillägg om hänsyn till slingorna när tekniska nämnden på torsdagen klubbade sitt svar på remissen. Även SD ville markera detta, men hade ytterligare sex tilläggsyrkanden i ett paket som avslogs. Ingen protesterade mot att en lokal för den rödlistade insekten gaddstekel påverkas.

Det är tekniska nämnden som begärt att ett planprogram ska tas fram. Syftet är att förbereda och underlätta kommande detaljplanearbete. Det är inte juridiskt bindande utan enbart vägledande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Planområdet är cirka 100 hektar stort och när det är helt utbyggt, om cirka 30 år, ska det rymma cirka 1 000 bostäder. Karta ur förslaget till planprogram

Förslaget innebär att det cirka 100 hektar stora området ska omvandlas till en tydligare stadsdel med blandad bebyggelse, huvudsakligen bostäder. Utbyggnaden ska ske i fyra etapper och vara klar först om 30 år.

– Området ska ha en nära anknytning till den befintliga grönstrukturen och närliggande naturen för att skapa ett attraktivt område med en unik naturnära identitet, står det i inledningen till planprogrammet.

Närheten till motionsspår och vandringsslingor framhålls, liksom områdets historiska kvaliteter och naturvärden. Planområdet går dock delvis in över de befintliga motionsslingorna. Dessutom drabbas flera områden med naturvärden, bland annat en av två lokaler där rödlistade gaddsteklar påträffats vid en tidigare inventering.

Beslutsförslaget var att tekniska nämnden inte skulle lämna några synpunkter på remissen eftersom tekniska förvaltningens tjänstemän haft en löpande dialog med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen under framtagandet av förslaget.

Ulf Berggren (SD), första vice ordförande i tekniska nämnden.
Thomas Haraldsson (L). Foto: Berit önell

Thomas Haraldssons tilläggsyrkande antogs ändå av nämnden utan votering. Det innebär att man ska ta hänsyn till befintliga motionsslingor och bevara dem.

Ulf Berggren (SD), förste vice ordförande i tekniska nämnden, begärde att hans sju punkter, varav en gällde motionsspåren, skulle tas var för sig. Ordförande Torsten Nilsson (M) föreslog istället att de skulle beslutas alla tillsammans. Därefter blev det votering och enbart SD röstade för de sju punkterna som avslogs med röstsiffrorna 8-3. Om de hade gått igenom hade en stor del av bostadsbebyggelsen strukits.

Förutom motionsslingorna gällde punkterna hänsyn till omsorgens framtida behov, att tillfartsvägarna inte ska smalnas av på bekostnad av biltrafiken, att det ska bli ett riktvärde på två parkeringsplatser per bostad, att hänsyn ska tas till tekniska förvaltningens framtida behov av expandering och den sydöstra delen av området därför strykas samt att etapp tre och fyra ska planeras efter befintligt användningsområde och inte med bostadsbebyggelse.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se