torsjö live

Klartecken till luktutredning för att få bort bostäder

Klartecken till luktutredning för att få bort bostäder

Kommunen har nu gett klartecken för luktutredningen som ska rättfärdiga expropriation av två bostäder vid reningsverket i Hässleholm. Det trots att ett nytt miljötillstånd för reningsverket kommer att sökas, vilket kräver att eventuella brister åtgärdas så att boende inte tvingas bort. Den tvekan som stadsbyggnadskontorets tjänstemän uttryckte i en chattkonversation med det kommunala bolaget Hässleholm Miljö i augusti verkar vara glömd. Likaså att två av tre kommunalråd före valet sa att de tyckte att det skulle vara en bra lösning att förbättra reningsverket så att bostäderna kan vara kvar. Politikerna har fortfarande inte fått information om handlingsplanen för miljötillstånd som upprättades i juni.

Länsstyrelsen har krävt att en luktundersökning görs om detaljplaneförslaget för reningsverket ska drivas vidare i den del som rör att planlägga befintliga bostäder som natur för att få ett skyddsavstånd till reningsverket. Därmed blir de planstridiga och ska lösas in, vilket motiveras i planbeskrivningen med att de kan utsättas för lukt och smittspridning. Det måste i så fall, enligt länsstyrelsen, visas genom en platsspecifik utredning. En annan avdelning på länsstyrelsen säger samtidigt att ett nytt miljötillstånd aldrig kommer att beviljas för en verksamhet som påverkar boende så mycket att de måste flytta. Istället ska reningsverket åtgärdas. Dessutom har mark- och miljööverdomstolen redan slagit fast att det inte finns någon störande lukt från reningsverket. Men kommunens linje har hittills varit, och verkar förbli, att först anta en detaljplan där Linus Jepssons och Jan Tillgrens bostäder försvinner och sedan söka nytt miljötillstånd för ett modernare reningsverk.

Jan Tillgren tycker inte att kommunen ska driva gamla människor från hus och hem. Särskilt inte när man sedan har för avsikt att förbättra reningsverket. Foto: Berit Önell

Enligt chattkonversationen tvekade tjänstemännen om behovet av att “planlägga bort” bostäderna innan ett nytt miljötillstånd med skärpta reningskrav blir klart. Detaljplanen skulle istället kunna begränsas till området kring själva reningsprocesserna där ett utbyggt eller helt nytt reningsverk kan bli aktuellt. En avstämning skulle göras med den nya planchefen Cecilia Lindgard, som tillträdde sin tjänst den 29 augusti.

– Det skulle behövas ett varv till innan vi bestämmer oss om utredningen, så att vi inte lägger pengar på något som vi inte riktigt vet vad vi kan få ut av, skriver dåvarande handläggaren Andreas Ask i chatten och meddelar övriga deltagare att Helena Östling ska initiera en diskussion med nya planchefen Cecilia Lindgard och Hässleholm Miljös va-chef Cornelia Ljungerud.

Andreas Ask ifrågasätter också om det går att få en ändamålsenlig detaljplan innan miljötillståndsprocessen påbörjats och innan det är klart hur det framtida behovet ser ut för utbyggnad eller nytt reningsverk. I chatten är det tydligt att det fortfarande är oklart om planarbetet överhuvudtaget ska fortsätta eller inte.

Klartecken utan avstämning

Sedan dess har det inte skett någon avstämning.

– Vi har gett klartecken till Hässleholm Miljö att beställa lukt- och riskutredningen om de vill, säger miljö- och stadsbyggnadschef Helena Östling på onsdagen.

Helena Östling, chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm. Foto: Marita Lindhav

Varför det blev så vill eller kan hon inte svara på. Hon säger att hon inte är insatt i detaljerna, men att utredningen ännu inte är beställd.

Behövs en luktutredning nu om miljötillståndet sedan kräver ett annat reningsverk?

– Det måste vi ta ställning till. Jag vet inte om luktutredningen ska göras utifrån nuvarande reningsverk. Vi måste prata med den som ska göra utredningen om hur den ska göras på rätt sätt, säger Helena Östling.

Hon förklarar att hon inte läst chatten. De som deltog var Andreas Ask och hans efterträdare samt tre personer från Hässleholm Miljö.

Helena Östling är dock medveten om att miljötillståndets påverkan på detaljplanen diskuterats.

– Det är väl absolut rimligt att ta i beaktning. Det är ganska självklart att vi behöver göra en avstämning, säger hon.

Behöver bostäderna vara med i planen?

– Det är en jättebra frågeställning, en fråga för oss att prata med Hässleholm Miljö om.

– Självklart är det en relevant fråga vad som ska komma först.

Så vitt hon vet har uppdragsbeskrivningen inte förändrats. Den utgår alltså fortfarande helt ifrån att det är lukt och smitta vid de två bostäderna som ska utredas.Bedömningen ska kopplas till reningsverkets nuvarande utformning och teknik. Behovet av och kostnader för åtgärder ska bedömas samt om de är i proportion till nyttan och antalet berörda bostäder.

Trafikverkets samråd fördröjs

Helena Östling har också fått veta att Trafikverkets samråd fyra, som skulle hållits första kvartalet 2023, blir förskjutet, oklart hur länge. Detta påverkar också detaljplanen eftersom det föreslagna planområdet inkräktar på den korridor där den nya järnvägen kan komma att placeras. Av den anledningen måste planområdet ändras om inte planen ska vänta i flera år till.

Inom 200 meter från reningsverket ska bostäder kunna tvångsinlösas, enligt det nuvarande förslaget till detaljplan. Foto ur planförslaget

Även planchef Cecilia Lindgard vill hävda att en avstämning ska göras. Inte heller hon kan förklara varför den inte gjorts innan beslut om beställning av luktutredningen fattats. Hon tror inte att det finns risk att utredningen blir inaktuell.

– Vi kommer att ta hjälp av konsulten för att utforma den på bästa sätt, säger hon på torsdagen.

Olika uppgifter om sammanträde

Hon säger också att politikerna gett uppdraget att ta fram planen och att detta inte ändrats. På onsdagen var hon för första gången med på miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

– Det vi gjorde på au var att informera om nästa steg, hur detaljplanen ska bedrivas och hur luktutredningen ska göras, säger hon.

Miljötillståndet nämndes inte.

Cecilia Lindgard säger att tjänstemännen nu ska arbeta vidare och kan komma med förslag till politikerna om eventuellt ändrad inriktning eller omfattning av planområdet.

– Så är gången, säger hon.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) har en annan beskrivning av mötet i arbetsutskottet.

– Nej, ingen ny information, skriver han i ett sms till Frilagt på fredagen.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Någon diskussion om reningsverkets miljötillstånd blev det alltså inte. Det kommer det troligen inte att bli vid nästa veckas sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden heller. Handlingsplanen finns nämligen inte med på dagordningen och står inte med på listan bland skrivelser som ska redovisas för politikerna.

– Handlingsplanen är en del av ett ärende och redovisas i det ärendet – inte separat. Ärendet är inte en fråga för nämnden nu, skriver Kenny Hansson och förklarar sedan att det är den information han fått av miljöchef Torbjörn Håkansson.

Det märkliga är att handlingsplanen ingår i ett svar på krav från länsstyrelsen efter ett tillsynsbesök förra året. Ett yttrande över andra punkter i länsstyrelsens tillsyn behandlades som ett eget ärende på nämnden i april.

Kommunalråden Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) sa båda till Frilagt före valet att de tyckte att det skulle vara en bra lösning att först åtgärda reningsverket så att bostäderna kan vara kvar och därefter göra klart detaljplanen. Nu säger de att de inte fått någon information och inte hunnit sätta sig in i frågan själva.

”Röstfisket är över”

– Nu är vi två veckor efter valet så jag är inte förvånad. Röstfisket är över, säger Linus Jepsson.

Linus Jepsson är inte förvånad över att luktutredningen trots allt ska göras och användas för att köra bort de boende vid reningsverket. Foto: Berit Önell

Han tror inte att någon politiker egentligen vill ha skyddsavstånd kring reningsverket.

– Jag förstår vad de är ute efter när vi är borta. De vill hålla öppet för framtida exploatering. Det är därför de inte vill ha naturreservat heller. Vi ser ju hur det gick med Kennys löfte om naturreservat här inför förra valet, säger han.

Frilagt har sökt Torbjörn Håkansson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-08-17 Luktundersökning ska rättfärdiga expropriation av bostäder

2022-08-25 Reningsverket ska förbättras – efter att boende tvingats bort

2022-08-28 Tjänstemän tvekar om att ”planlägga bort” hus vid reningsverket

2022-09-10 Politiker kan stoppa detaljplan i väntan på bättre reningsverk

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se