torsjö live vers2

Finjasjöarbetsgruppen kvar – färre provtagningar

Finjasjöarbetsgruppen kvar – färre provtagningar

Finjasjöarbetsgruppen blir kvar, trots att den ville lägga ned sig själv. Åtminstone om tekniska nämnden fattar samma beslut som arbetsutskottet på torsdagen.

– Jag tänkte att det första beslut jag tar som ordförande i tekniska nämnden inte ska vara att lägga ned Finjasjöarbetsgruppen. Jag vill åtminstone hinna träffa dem en gång, säger Ulf Berggren (SD).

Inga pengar föreslås till nya åtgärder i sjön, trots det digra åtgärdspaket gruppen tagit fram. Provtagningarna minskar i sjön för att utökas uppströms. Kanske stoppas jordbruk på kommunal mark vid sjön. Men reduktionsfisket fortsätter och ersättningen till fiskaren Mats Bengtsson, gift med kommunalrådet Lina Bengtsson (M), räknades upp när avtalet nyligen förlängdes.

Det blir fortfarande inga extra pengar till åtgärder mot övergödning och algblomning i Finjasjön.

När frågan togs upp i höstas blev det återremiss. Nu var beslutsförslaget att Finjasjöarbetsgruppen ska finnas kvar, men mer som ett diskussions- och informationsforum i väntan på ett politiskt ställningstagande kring åtgärdsförslagen. Även kommunens övriga sjöar och vattendrag ska inkluderas, enligt förslaget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Finjasjön är inte det enda problemet. Vi vill också göra gruppen legitim, säger Ulf Berggren.

Han menar att han vill ha en bredare förankring för gruppen, med styrgruppen för badhusbygget som förebild, men exakt hur den ska utvecklas kan han inte förklara i dagsläget.

– Den ska inte läggas ned, men kanske inte träffas lika ofta utan mest när det finns material att ta ställning till, säger han.

– Vi släpper inte bollen!

Ulf Berggren (SD), ny ordförande i tekniska nämnden, vill inte lägga ned Finjasjöarbetsgruppen.

Det är inte aktuellt att nu äska pengar utanför budgeten för att kunna genomföra de åtgärder som Finjasjöarbetsgruppen föreslagit. Ställningstagande till åtgärdspaketet får vänta tills nästa budgetprocess.

– Vissa saker finns redan inom budgetramen, som reduktionsfisket, provtagningarna och en del vassklippning, säger Ulf Berggren och förklarar att detta kommer att fortsätta.

– Som ekonomin ser ut nu är det väldigt ansträngt. Ska vi prioritera sjön eller en fastighet där det regnar in?

Tekniska förvaltningens handläggare Mathias Jönsson berättar att omprioriteringar gör att en del av de föreslagna nya åtgärderna ändå kan påbörjas. De veckovisa provtagningarna i Finjasjön under sommarhalvåret stryks så att det blir en gång i månaden under hela året. Istället används resurserna till provtagningar uppströms och utökad vassklippning.

– Provtagningarna är fortfarande väldigt omfattande. De styr inte åtgärdsarbetet utan görs mer för att få en bild av sjöns mående, säger Mathias Jönsson.

Han berättar att möjligheten att upphöra med att bruka kommunal mark i sjöns närhet också diskuteras internt. Därigenom skulle näringstillförseln från åkrarna minska.

– Eventuellt kan man fortsätta arrendera ut för bete eller extensiv vall, säger Mathias Jönsson.

Även Hibab arrenderar ut mark vid sjön till jordbruk. Detta kan tekniska nämnden inte bestämma över.

– Det viktiga är att lyfta upp det i detta läget. Hur och vem som ska göra vad är en senare fråga, säger Mathias Jönsson.

Gruppens rekommendation är att kommunen först ska fokusera på att minska näringstillförseln till sjön genom så kallat uppströmsarbete innan man går vidare med en eventuell behandling av bottensedimenten för att binda näring som lagrats där. Näring tillförs från bland annat reningsverk, enskilda avlopp, jordbruk och dagvatten. Målsättningen är att sjön ska uppnå Havs- och vattenmyndighetens norm för god ekologisk status till 2033. Om det inte lyckas kan länsstyrelsen sätta begränsningar i kommunens fysiska planering

– Konkret kan det innebära att länsstyrelsen inte beviljar detaljplaner om de bedöms äventyra miljökvalitetsnormerna, skriver Mathias Jönsson i tjänsteskrivelsen inför beslutet.

Gruppens rekommendation är att fortsätta med reduktionsfisket. Men Mathias Jönsson betonar att det inte är tillräckligt.

– Nej, vi behöver jobba mer om vi ska få en god ekologisk status, det är inget snack om saken, säger han.

Reduktionsfisket fortsätter och målsättningen är fortfarande att ta upp 75 ton vitfisk per år för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. Foto: Lotta Persson

Tekniske chefen Mats Svensson godkände i förra veckan en förlängning av avtalet om reduktionsfiske med ett år. Det upphandlades 2020 för två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år. 2020 avbröts upphandlingen och gjordes om på ett sätt som gynnade den lokale entreprenören Mats Bengtsson. Det finska företag som tidigare haft avtalet med kommunen i åtta år och som lagt det lägsta anbudet – halva priset jämfört med Mats Bengtssons – i den första omgången ansåg att ändringarna gjorde att det inte var lönt för dem att lämna något nytt anbud. Bland annat krävdes veckovisa rapporter om vattennivåer, vattenkvalitet och olika fiskarters lek.

Nu har Mats Bengtsson haft avtalet i totalt sju år genom företaget Viltgården Långaröd AB. Han driver bolaget tillsammans med sin fru Lina Bengtsson, kommunalråd sedan i höstas, som är ordinarie ledamot i styrelsen medan han är suppleant.

— Mats Bengtsson har nu skött reduktionsfisket i Finjasjön i sju år. Foto: Berit Önell

Som Frilagt berättat tidigare är det Lina Bengtsson som sköter företagets administration. Hon skrev också under förlängningen av avtalet den 18 januari.

– Det har jag gjort i alla år. Mats är inte så bra på det här med administration, men eftersom det nu kommit upp får han utbilda sig på det administrativa arbetet, säger hon.

Själv har hon fullt upp på kommunalrådsposten. Men något ärende som har med fisket att göra och därmed skulle innebära jäv har hon inte stött på i kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott ännu.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) driver företaget tillsammans med maken Mats. Foto: Urban Önell

– Om det skulle hända skulle jag gå ut, säger hon.

Hon betonar att det inte är något nytt avtal hon skrivit på, utan det befintliga som förlängs.

– Det är ingen förändring mer än en indexuppräkning, säger hon.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt på torsdagen också att dra tillbaka ett beslut om åtgärder från 2017, med motiveringen att budget och resurser för återstående åtgärder saknas i beslutet.

Benny Petersson (S) reserverade sig mot besluten.

Berit Önell

Läs mer:

2020-02-06 Fiskeupphandling gjordes om Gynnade lokal entreprenör

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se