torsjö live vers2

Politiskt korrekta perspektiv i SVT

Politiskt korrekta perspektiv i SVT

INSÄNDARE. Vad som nedan följer översänds också till Hanna Stjärne vd på SVT. Nämnda vd har också tidigare via mail tillsänts synpunkter. Svar har uteblivit. Vi medborgare, gräsrötter och ägare kan med rätta kräva svar. Kan Stjärne, denna välbetalda vd i allmänhetens tjänst, inte svara personligen bör, med tanke på SVT:s generösa tilldelning av skattemedel, finnas personal som kan vara behjälpliga.

Ännu en partiledardebatt i SVT, följande ett välkänt mönster, har nu efter valet drabbat oss.

SVT kallad tredje statsmakten tycks i mångt och mycket vara oförmögen att fullfölja sin uppgift att granska makten i alla de former den uppträder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I den ena partiledardebatten efter den andra tar SVT upp samma välkända frågor ur politiskt korrekt perspektiv. Det framgår med all tydlighet att SVT tycks vilja ”diskutera” frågor förenliga med SVT:s egna agenda med inbjudna politiker. Exempelvis kan nämnas klimat, miljö (numera i viss mån bortglömd) och integration. En grundläggande fråga som självklart borde ställas är vad våra politiker menar med exempelvis begreppen klimat respektive miljö. Varje partiledare kunde ges ett antal minuter till detta ändamål. Redan detta skulle kunna lyfta debatten till en annan nivå belysande för tittare – väljare – gräsrötter.

Det som ovan sagts sker samtligt som vår representativa demokrati visar allt större svagheter. Många av våra partier har under lång tid tappat medlemmar. Det är uppenbart att politiker som väljer politiker som väljer politiker leder till att makten flyttas allt längre bort från väljarna. Vi ser också en allt större oförmåga hos nämnda politiker att lyssna neråt på väljare och gräsrötter. Tvärtom ser vi nu mitt i ”krisen” kommun- och regionpolitiker över hela hela landet höja sina arvoden. Detta talar ett tydligt illaluktande språk.

Demokratin och därmed väljare och gräsrötters möjligheter att göra sin röst hörd måste naturligtvis diskuteras. Partiledardebatter synes vara ett utmärkt tillfälle för fördjupad diskussion rörande vår så kallade ”representativa” demokrati. Detta för att grundläggande nödvändiga demokratiska förändringar ska kunna ske i Sverige. Demokratifrågorna borde höra hemma i varje partiledardebatt.

SVT har i sin oförmåga att lyfta nämnda grundläggande frågor ett oeftergivligt ansvar för det demokratiunderskott vi nu ser.

SVT och SR som varande dominerande statsfinansierade mediaaktörer måste ge en korrekt bild av skeenden i samhället utan skygglappar av vad slag det vara månde.

Ett SVT med en alldeles egen agenda stärker inte utan tvärtom undergräver det vi kallar vår representativa demokrati.

Än mer oroande synes vara att vi i den fackliga publikation Journalisten under åren kunnat läsa att journalister och medarbetare på SVT känt oro över sin arbetssituation.

Till sist som stöd för våra journalister på SVT och annorstädes:

JOURNALISTISKA RIKTLINJER UR BOKEN ”THE ELEMENTS OF JOURNALISM”.

  1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
  2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
  3. Journalistens disciplin är verifiering.
  4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som bevakas.
  5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
  6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
  7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant.
  8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
  9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Till detta skulle undertecknad vilja tillfoga:

Journalisten måste ha en kunskapsmässig bakgrund som gör det möjligt för vederbörande att placera in dagsaktuella händelser i ett historiskt sammanhang.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se