torsjö live

Inga besked till boende vid reningsverket – ny utredning ska beställas

Inga besked till boende vid reningsverket – ny utredning ska beställas

Luktutredningen för bostäderna närmast reningsverket i Hässleholm visar att det inte finns någon lukt eller smittspridning som ger grund för att tvinga bort de boende. Det medger kommunens tillförordnade planchef Katarina Finyak efter två möten om utredningen. Hon kan inte ange någon annan grund för expropriation, men säger ändå att planförslaget inte kommer att ändras i nuläget. Ansvariga har kommit fram till att innan de tar ställning ska ännu en utredning beställas, en markutredning för det förorenade området vid Sötekärrsbäcken i närheten. Om en vecka ska ytterligare ett möte hållas, då med medverkan av konsultföretaget Afry som gjort luktutredningen.

Bostäderna ligger väster om Hovdalavägen, längst till vänster i förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Karta ur planförslaget

Enligt förslaget till detaljplan ska bostäderna bort på grund av risk för lukt och smittspridning och området ska planläggas som natur. Redan 2016 fick Frilagt besked av Boverket om att förfarandet inte kunde vara lagligt. Närhet till ett reningsverk är inte skäl för expropriation och eventuella problem med lukt och smittspridning måste lösas genom åtgärder på reningsverket. Dessutom har Högsta domstolen slagit fast att samhället inte kan göra anspråk på privat egendom utan en proportionalitetsbedömning i tre steg. Någon sådan har inte gjorts.

Frilagt har tidigare berättat om luktutredningen som beställdes med anledning av att länsstyrelsen krävde bättre underlag om förslaget skulle drivas vidare i den del som rör bostäderna.

Afry konstaterar att de två bostäder som berörs ligger drygt 200 meter från de processer i reningsverket som kan bilda aerosoler. Därmed är smittorisken försumbar och de få luktstörningar som kan förekomma är acceptabla. Afry påtalar att åtgärder kan vidtas för att minska risken för luktpåverkan genom optimeringar av reningsverkets processer. Framförallt kan slamhanteringen ses över. Nya bostäder bör på grund av risk för lukt inte placeras närmare än 200 meter från reningsverket.

Linus Jepssons hus ligger drygt 200 meter från de av reningsverkets processer som kan bilda aerosoler.
Linus Jepssons hus ligger drygt 200 meter från de av reningsverkets processer som kan bilda aerosoler. Foto: Berit Önell

Nu har stadsbyggnadsavdelningen haft möte om luktutredningen och även haft en avstämning med det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som ansvarar för va-verksamheten och beställt detaljplanen. Kostnaderna läggs på va-taxan.

Katarina Finyak förklarar att slutsatserna i utredningen inte idag ger anledning att ändra planförslaget i den del det rör bostäderna, trots att det alltså innebär att de “planläggs bort” på grund av risk för lukt och smitta.

Katarina Finyak
Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

En ändring hade kunnat innebära att det område där bostäderna ligger lyfts ut ur planförslaget. En annan lösning skulle kunna vara att planlägga bostäderna som bostäder och området runt dem som natur för att förhindra att nya bostäder byggs nära reningsverket.

– Det är inget vi tagit ställning till i dagsläget hur den delen av planområdet kan påverkas, säger hon.

Efter luktutredningen finns det väl anledning att ändra planförslaget, det finns ju ingen grund för att planlägga bort bostäderna längre?

– Ja, om man hänvisar till utredningen.

– Vi har inte diskuterat området utan luktutredningen.

Hon konstaterar att bostäderna ligger ganska nära reningsverksområdet.

– Jag tänker inte uttala mig om planområdet, inte här och nu, inte bostädernas vara eller icke vara och inte planområdet eller ändamålet. Det kommer i ett senare skede.

– Vi behöver diskutera igenom frågan ordentligt. Det är inget ställningstagande man gör i en handvändning. Som det ser ut nu blir det ingen förändring, säger Katarina Finyak.

Hon berättar att stadsbyggnadsavdelningen och Hässleholm Miljö var överens om att de behövde träffa utredarna.

– Vi vill ha en genomgång så att vi förstått korrekt, säger hon.

Det kommer att ske vid ett dialogmöte på fredag, den 12 maj. Politiker och tjänstepersoner från

miljö- och stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ska delta samt även kommunalråden.

– De som är intresserade, säger Katarina Finyak.

En markutredning ska också beställas.

– Det gäller framförallt det norra området vid bäcken. Vi håller på att ta fram en beställning, säger Katarina Finyak.

– Vi avvaktar tills vi fått den innan vi tar ställning till något egentligen.

Hon svarar inte på Frilagts fråga om varför man kommer på det först nu när markförhållandena också ingick i länsstyrelsens samrådsyttrande för mer än ett och ett halvt år sedan.

– Det är först efter samrådet som länsstyrelsens ställningstagande blir konkret och skapar tydlighet med vad som behöver kompletteras, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Frilagt frågar också via mejl vad det skulle kunna finnas för grund att planlägga bort bostäderna om det inte längre gäller lukt och smitta.

– Luktutredningen väger tungt som en platsspecifik utredning och påverkar ställningstagande för närliggande bostäder. Nästa ”konkreta” planförslag blir först vid granskningsutskick, skriver Katarina Finyak.

Hon förklarar också att planförslaget inte är färdigt och att alla förutsättningar ska sammanvägas.

Hon är mer tydlig med att föreslagna skyddsplanteringar skulle kunna strykas på grund av att luktutredningen säger att de inte hjälper mot lukt. Men inget konkret ställningstagande finns ännu om det heller.

– Luktutredningen kan innebära att behovet av skyddsplantering utgår i det syftet, skriver hon.

Ett annat syfte med planteringar kan enligt Afry vara att få en visuell barriär som minskar den negativa upplevelsen av närheten till reningsverket.

Linus Jepsson, som bor närmast reningsverket, anser att det är oacceptabelt att hålla de boende i fortsatt ovisshet.

– Då får de ju lösa in huset, säger han.

Men han betonar att han helst vill bli lämnad i fred. En förtida inlösen enligt reglerna för expropriation har hittills inte heller varit aktuell.

– Vem är det egentligen som styr bakom kulisserna? Frågan är vem Katarina Finyak arbetar för, hon ska ju egentligen bara följa plan- och bygglagen och lyssna på vad Boverket säger, säger Linus Jepsson.

– Det hade varit bättre om byggherrarna tog över stadsbyggnadskontoret helt, säger han.

Berit Önell

2023-04-18 Varken smitta eller lukt vid bostäder nära reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se