torsjö live vers2

Varken smitta eller lukt vid bostäder nära reningsverket

Varken smitta eller lukt vid bostäder nära reningsverket

Det finns ingen förhöjd risk för smitta och de få luktstörningar som kan förekomma är acceptabla vid de två bostäderna närmast reningsverket i Hässleholm. Det visar luktutredningen som nu är klar. Bostäderna kan alltså inte exproprieras på grund av risk för smitta och lukt, så som det motiverats i förslaget till detaljplan för reningsverket.

Bostäderna ligger mer än 200 meter från de processer i reningsverket som kan bilda aerosoler. Foto: Berit Önell

Luktutredningen beställdes av det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som ansvarar för va-verksamheten. Syftet var att få underlag för de föreslagna skyddsavstånden kring reningsverket som skulle tvinga bort de två bostäderna. Länsstyrelsen krävde i sitt samrådsyttrande att ytterligare utredningar skulle göras om den del av planförslaget som berör bostäderna skulle drivas vidare. Därför beställdes en platsspecifik luktutredning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För en beräknad kostnad på 325 000-405 000 kronor samlade konsultföretaget Afry in luktprover i lufttäta specialbyggda behållare, analyserade dem och gjorde spridningsberäkningar. En panel med fyra tränade personer bedömde vid vilken koncentration lukt kunde förnimmas. Analyserna skedde vid Sveriges enda ackrediterade luktlaboratorium i Göteborg. Det finns inga svenska riktvärden för lukt, istället används danska och norska.

Afrys paneldeltagare luktar sig igenom prover. Foto ur anbudet

Utredningens slutsats blev att smittorisken är försumbar. De närmaste bostäderna ligger 230 och 256 meter i västlig riktning från de delar av reningsverket som kan bilda aerosoler, det vill säga öppna bassänger. Förhärskande vindriktning är västlig, vilket också minskar risken för påverkan.

– Ett skyddsavstånd om 200 meter från aerosolbildande aktiviteter till närmaste bostad bör vara ett godtagbart skyddsavstånd, skriver Afry i rapporten.

För att undvika smittorisk även i framtiden rekommenderar utredarna att inga reningssteg som genererar aerosoler flyttas närmare befintliga bostäder.

Underhållsarbete vid bassänger som ligger närmare bostäderna nämns också. Men eftersom dessa bassänger är till för eftersedimentering bedöms risken för smitta som obefintlig.

Det finns en risk för tillfällig lukt vid vissa processer. Afry påtalar att åtgärder kan vidtas för att minska risken för luktpåverkan genom optimeringar av reningsverkets processer. Framförallt kan slamhanteringen ses över.

Afry förespråkar inte växtlighet som skydd mot lukt, något som detaljplanen föreslagit i riktning mot de villor som skulle få vara kvar.

– Däremot kan en barriär av växtlighet ha god effekt som visuell barriär och på så sätt minska den negativa upplevelsen av närheten till reningsverket, skriver Afry.

På grund av risken för luktstörning bör nya bostäder enligt konsulterna ändå inte planeras 200 meter från reningsverket.

Frilagt har sökt ansvariga på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som inte har återkommit.

Berit Önell

Uppdatering:
Sent på onsdagseftermiddagen kom ett mejl till Frilagt från Katarina Finyak, bygglovschef och tills efter sommaren tillförordnad planchef. Hon svarar dock inte på våra frågor om hur luktutredningen påverkar detaljplaneförslaget i den del som rör inlösen av bostäderna närmast reningsverket. Är det motiverat att föreslå inlösen när det nu är klarlagt att lukt och smittspridning inte är något problem?

Katarina Finyak vill bolla över till tekniska förvaltningen som varken har mandat att utarbeta eller besluta om detaljplaner.

– Vi kommer titta på utredningen och utefter att vi analyserat utredningen kommer vi att veta hur vi går framåt i detaljplanearbetet. Vi ansvarar inte om frågor som rör eventuella inköp av fastigheter det är mark- och exploateringsavdelningen på tekniska förvaltningen som har hand om de frågorna därav kan jag inte svara på den frågan. Gällande frågan om eventuella åtgärder så får vi återkomma, skriver hon.

Läs mer:

2022-08-28 Tjänstemän tvekar om att ”planlägga bort” hus vid reningsverket

2022-09-23 Klartecken till luktutredning för att få bort bostäder

2022-11-30 Luktutredning vid reningsverket kostar 400 000 kronor

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se