Gruppen-3a-328x120

Luktutredning vid reningsverket kostar 400 000 kronor

Luktutredning vid reningsverket kostar 400 000 kronor

Hässleholm Miljö har nu beställt luktutredningen som ska användas som underlag för skyddsavstånd som tvingar bort de två bostäderna närmast reningsverket i Hässleholm. För en kalkylerad kostnad på 325 000 – 405 000 kronor ska konsultföretaget Afry samla in luktprover i lufttäta specialbyggda behållare, analysera dem och göra spridningsberäkningar. En panel på minst fyra tränade personer ska avgöra vid vilken koncentration lukten kan förnimmas.

I förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm visas både 200- och 300-metersavstånden. Karta ur planförslaget
Luktproverna samlas in i specialbyggda behållare. Foto ur anbudet

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utredningen ingår i kommunens arbete med detaljplanen för reningsverket och området däromkring. I planförslaget finns ett skyddsavstånd på 300 meter där det inte ska tillåtas bostäder och som istället planläggs som natur. Kommunen får därmed rätt att tvångsinlösa bostäderna. När diskussionen började var många fastigheter berörda, men efter diverse undantag och ändringar av hur avståndet skulle mätas är det bara två bostäder som försvinner i detaljplanen och de ligger inom 200 meter. Luktundersökningen ska enligt beställningen göras inom 300 meter, vilket innebär att några bostäder till berörs.

Länsstyrelsen ifrågasatte i sitt samrådsyttrande planförslaget ur flera aspekter och krävde bland annat att ytterligare utredningar görs om delen som berör de två bostäderna ska drivas vidare. Det är den direkta orsaken till luktutredningen.

Beställningen har dragit ut på tiden, varför vill ingen berätta. Men Frilagt avslöjade i augusti tjänstemännens tvivel på om bostäderna behöver “planläggas bort” och om detaljplanen ska göras innan reningsverkets nya miljötillstånd är klart. Miljötillståndet kommer att innebära nya krav på rening och störningar som driver bort närboende accepteras inte. Ett helt nytt eller utbyggt reningsverk väntar sannolikt. Men kommunens linje har hittills varit att först anta en detaljplan där bostäderna försvinner och sedan söka nytt miljötillstånd för ett modernare reningsverk.

Enligt uppdragsbeskrivningen från kommunens stadsbyggnadsavdelning skulle luktundersökningen pågå under ett helt år för att luktstörningar under alla årstider och väderförhållanden ska kunna bedömas. Men enligt beställningen ska det ske betydligt snabbare. Provtagningar ska göras på två dagar och hela undersökningen pågår under tiden december till mars.

Upphandlingen har skett inom ett ramavtal som Hässleholm Miljö har med Sinfra, en svensk inköpscentral för infrastruktur.

Enligt beställningen ska både lukt och smittspridning genom luftburen spridning av mikroorganismer från reningsverket undersökas. Afry har i Göteborg Sveriges enda ackrediterade luktlaboratorium där samtliga sensoriska analyser utförs.

Problemet är att det inte finns några svenska riktvärden för lukt. Därför används danska och norska riktvärden.

– Utredningen ska ge svar på om det kan bedömas finnas en hälsorisk för de närliggande bostäderna inom 300 meter från reningsverkets verksamhetsgräns, eller om det finns en särskild risk för luktpåverkan, heter det i anbudet.

Om det finns oacceptabla risker ska åtgärder föreslås som kan hantera dessa. Det framgår av anbudet att Afry, till skillnad från kommunen, med åtgärder menar reningstekniker.

– Viktiga åtgärder som särskilt kommer att värderas är även möjligheten till

övertäckning/inbyggnader eller förhöjd skorsten, skriver Afry bland annat.

Detaljplaneförslagets resonemang om skyddsavstånd utgår tvärtom från att reningsverket inte ska åtgärdas eftersom kostnaderna för exempelvis inbyggnad bedöms för hög.

Afrys paneldeltagare luktar sig igenom proverna. Foto ur anbudet

Spridningsberäkningar ska göras både för reningsverkets normala drift och för högre nivåer vid underhåll och haverier. Anläggningens luktkällor ska identifieras och en provtagningsplan göras upp. En eller två provtagningsdagar planeras.

Luftproverna ska analyseras med hjälp av en utspädningsenhet. Paneldeltagarna får sedan avgöra vid vilken spädnivå lukt kan förnimmas. Luktkoncentrationen i varje enskilt prov kan sedan avgöras.

Spridningen ska beräknas genom att resultatet från luktprovtagningarna används i en spridningsmeteorologisk modell. Modellen byggs upp utifrån lokala geografiska, topografiska och meteorologiska data. Beräkningarna görs för samtliga timmar under ett år och utförs med lokala väderdata.

– Afrys erfarenhet är att spridningsberäkningar är ett bra sätt att kommunicera luktfrågan med såväl närboende som tillsynsmyndigheten, skriver konsultföretaget.

Anbudstexten hävdar att det finns viss risk för smittspridning med aerosoler från processer vid reningsverk. Därför analyseras även smittspridningsrisken. Men enligt texten är denna sällan dimensionerande vid framtagande av skyddsavstånd, däremot har människors hälsa hög prioritet vid samhällsutveckling.

För Hässleholms reningsverk har redan mark- och miljööverdomstolen avgjort frågan om luktstörningar för närboende: sådana finns inte.

Berit Önell

Läs mer:

2022-08-28 Tjänstemän tvekar om att ”planlägga bort” hus vid reningsverket

2022-09-23 Klartecken till luktutredning för att få bort bostäder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se