torsjö live vers2

Lars Johnsson (M) medverkar inte i yttrande till JO

Lars Johnsson (M) medverkar inte i yttrande till JO

Kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson (M) obstruerar mot JO. Han vill inte i ett kompletterande yttrande från kommunstyrelsen lämna sina synpunkter på anmälan om att han försökt få en invånare att återkalla sitt överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende. Han meddelar istället att JO är välkommen att höra av sig till honom direkt.

JO betonar i sin begäran att Lars Johnssons synpunkter ska framgå av yttrandet. Enligt grundlagen är de som står under JO:s tillsyn skyldiga att lämna de uppgifter och yttranden som JO begär.

Frilagts avslöjade sommaren 2022 att Lars Johnsson bjudit in den klagande, Martin Persson, till ett enskilt möte på stadshuset en söndagskväll. Anledningen var enligt sms-konversation mellan de båda att tala om överklagandet. Enligt Martin Persson försökte Lars Johnsson övertala och pressa honom att dra tillbaka sitt överklagande. Lars Johnsson har hävdat att han bara ville informera om att säljaren skulle backa ur affären om inte beslutet vann laga kraft inom viss tid.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Efter Martin Perssons anmälan inledde JO en utredning. Kommunstyrelsen yttrade sig i december i ärendet och förklarade bland annat att Johnsson inte agerat på dess uppdrag. Inte heller har han upplyst kommunstyrelsen om kontakten eller vad som hänt därefter.

– Att upplysa om vilka följder ett överklagande kan få bör enligt kommunstyrelsens uppfattning i sig inte anses vara ett försök att undertrycka rätten att överklaga, särskilt inte om nya, för klaganden okända, omständigheter tillkommit i ärendet, skrev kommunstyrelsen då.

Nu har JO begärt ett kompletterande yttrande från kommunstyrelsen som uppmanas ge Lars Johnsson tillfälle att redogöra för händelsen som beskrivs i anmälan, besvara några frågor och kommentera uppgifterna i Frilagts artiklar. I den första artikeln bekräftar Lars Johnsson att syftet med mötet var att få Martin Persson att återkalla överklagandet. Enligt den andra artikeln informerade Lars Johnsson i efterhand två ledamöter i kommunstyrelsen, Lena Wallentheim (S) och Hanna Nilsson (SD), om mötet.

Frågorna till Lars Johnsson gäller i vilket syfte han tog kontakt med Martin Persson och vilka överväganden som gjordes inför det, vad som sades under mötet och om Lars Johnsson vid något tillfälle uppmanade Martin Persson att återkalla sitt överklagande samt vilken information kommunstyrelsen fick om mötet och syftet med det och på vems uppdrag mötet genomfördes.

Kommunstyrelsen uppmanas också att yttra sig över innehållet i artiklarna och redovisa sin bedömning av vad som i övrigt kommit fram.

– Yttrandet ska särskilt beröra frågan om hur Lars Johnssons agerande förhåller sig till bestämmelsen om saklighet och opartiskhet i regeringsformen, skriver JO.

Enligt tjänsteskrivelsen till onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott vill Lars Johnsson inte medverka.

– Kommunstyrelsen har varit i kontakt med Lars Johnsson, som har meddelat att han inte har för avsikt att delge sina synpunkter i ärendet, men att JO är välkommen att höra av sig till honom direkt.

Detta framgår dock inte i förslaget till yttrande som antogs av de tre kommunalråden Lena Wallentheim (S), Lina Bengtsson (M) och Hanna Nilsson (SD).

I förslaget påtalas att kommunstyrelsen inte har någon kännedom om vad som närmare förevarit vid mötet mellan Lars Johnsson och Martin Persson och att det därför är svårt att ha några synpunkter på artiklarna.

– Skyldigheten enligt regeringsformen att till JO lämna de upplysningar som en ombudsman begär kan rimligen inte innebära en skyldighet att spekulera i sanningshalten i tidningsartiklar, skriver kommunjurist Magnus Gjerstad och biträdande förvaltningschef Amra Salihovic.

I övrigt hänvisar de till kommunstyrelsens tidigare yttrande och förklarar att de inte kan finna att det kommit fram några ytterligare omständigheter i ärendet.

– Lars Johnsson har meddelat att han pratar gärna med JO direkt och då får vi förhålla oss till det, säger Lina Bengtsson vid presskonferensen efter arbetsutskottets sammanträde.

Hon förklarar att han därigenom kan vara säker på att hans synpunkter kommer fram.

Bilden visar Lina Bengtsson Moderaterna.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Urban Önell

Kunde han inte lämnat dem skriftligt till kommunstyrelsen?

– Jag tror vi får titta på detta en runda till, säger Hanna Nilsson.

Hon påpekar att det inte är hon som bestämmer eftersom hon nu ledde sitt sista sammanträde som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Jag överlåter med varm hand till kommunstyrelsens ordförande att reda ut detta, säger hon.

Kommunstyrelsen beslutar slutgiltigt om yttrandet som ska vara inne senast den 16 juni.

Advokaten Lars Johnsson, numera riksdagsman och ledamot i konstitutionsutskottet, vill inte berätta varför han inte delger sina synpunkter till kommunstyrelsen, så som JO begärt.

– Inga kommentarer, svarar han Frilagt per mejl.

JO:s handläggare Leo Nilsson Nannini säger att han inte kan kommentera ärendet, men hänvisar till grundlagen om skyldigheten att svara.

– Om han inte gör det får vi se hur vi går vidare, säger han.

Berit Önell

Uppdatering:
Kommunstyrelsen beslöt den 14 juni enhälligt att ställa sig bakom yttrandet utan ändringar.

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2022-07-15 ”En polisanmäld SD-politiker hade sannolikt blivit avstängd under utredningen”

2022-12-19 JO-yttrande: Lars Johnsson (M) agerade inte som privatperson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se