torsjö live vers2

Hovdala naturreservat stoppar cykeltävling

Hovdala naturreservat stoppar cykeltävling

Den stora cykeltävlingen Snapphaneturen på Hovdala ställs in i år. Orsaken är att länsstyrelsen nekat Hässleholms cykelklubb dispens från det nybildade naturreservatets föreskrifter för vissa av stigarna. Därmed kan grenar som hänger ner över stigarna inte röjas överallt där klubben anser det nödvändigt. Ordförande Rickard Mauritzon säger att man inte hinner lägga om banan och vänta på ny bedömning från länsstyrelsen före den 10 september då tävlingen skulle ägt rum.

Länsstyrelsen förklarar att det redan finns tillräckligt många leder utpekade för friluftsliv där det inte är förbjudet att ta bort kvistar och grenar. Därför saknas skäl för dispens.

Bilden visar cyklister på Hovdala.
Hässleholms cykelklubb får inte dispens för att röja stigar utanför de större lederna i Hovdala naturreservat. Därför ställs Snapphaneturen in.

Inte hela men delar av naturreservatet ska enligt föreskrifter och skötselplan hållas tillgängligt för allmänhetens friluftsliv genom särskilda leder som får användas fritt till vandring, ridning, mountainbike med mera. Kommunen underhåller lederna och röjer även grenar och sly längs dem. Övriga stigar får inte röjas. På Dallerödsområdet är det förbjudet att anordna tävlingar, lägerverksamhet, organiserad träning och liknande. Under tiden 15 april-15 juli är det inte heller tillåtet med sådana arrangemang utanför väg eller markerad led i hela reservatet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Länsstyrelsen beslöt visserligen efter ansökan från klubben att tillåta tävlingen och ge dispens för en depåyta intill Boketorp inom naturreservatet samt snitslar och andra markeringar. Men när det gällde att röja vissa stigar blev det stopp. Klubben får ingen dispens från förbudet att längs dessa fälla eller skada levande eller döda träd och buskar, bryta kvistar och föra bort död ved. Cykelklubben får inte lov att där ta bort eller klippa ner kvistar, grenar och liknande som växer in över banan eller till följd av nederbörd, vind eller dylikt riskerar luta in över banan.

Klubben hävdade i sin ansökan att det fanns särskilda skäl för dispens eftersom åtgärderna även skulle gagna friluftslivet på Hovdala i övrigt på med ökad tillgänglighet för alllmänheten och andra föreningar. Det håller inte länsstyrelsen med om utan påminner istället om att leder för friluftslivet redan pekats ut i reservatet.

– Länsstyrelsen har därmed redan vid bildandet tagit hänsyn till friställandet av viktiga leder och finner med detta att det inte finns särskilda skäl till att vidare ge dispens för ytterligare friställning av leder och stigar, skriver myndigheten i sitt beslut.

Risken är enligt länsstyrelsen också att det skulle bli fler röjningar för enskilda arrangemang och därmed en ökande påverkan på naturmiljön.

Rickard Mauritzon konstaterar att länsstyrelsen inte förbjudit Snapphaneturen, men att beslutet innebär att klubben måste lägga om banan om tävlingen skulle genomföras.

– Det är ganska mycket jobb. Vi kände inte att vi mäktade med det, säger han.

Dessutom befarar han att det skulle bli svårt att hinna arbeta om bansträckningen och sedan hinna få ett nytt beslut från länsstyrelsen.

Han säger att klubben har haft dialog med både länsstyrelsen och markägaren, det kommunala bolaget Hibab, under resans gång.

– Det är lite oklart vad som gäller. Vi har inte hunnit läsa in alla regelverken. Förra året var det väl övergångsregler, säger han.

– Jag tycker att länsstyrelsen skulle kunna förklara. Men vissa typer av frågor tar nog ganska lång tid, de måste väl ut och titta också, säger han.

Den föreslagna bansträckningen är identisk med den som godkändes för Snapphaneturen förra året.

– I och med att det gick förra året tänkte vi att det var samma regler, säger Rickard Mauritzon.

Nu hoppas han på en bra bana utan dispensansökan nästa år istället.

– Det finns olika alternativ, kanske två varv på något ställe eller mer grusväg, säger han.

De officiella lederna som redan är röjda kan möjligen också användas i större utsträckning och även stigar utanför reservatet.

– De delar som är till för vandring är delvis ok att cykla på, men inte alltid. En del är rätt steniga, säger han.

Bilden visar mountainbikebanan vid Solhem på Hovdalaområdet.
Mountainbikebanan där cykelklubben brukar träna slingrar sig i serpentiner uppför backarna i skogen vid Solhem på Hovdala där det både är naturreservat och Natura 2000.

Han vill gärna att länsstyrelsen förtydligar vad som gäller för klubben, både för träning och tävling. Idag tränar medlemmarna främst på banan i Solhemsdungen, ett område nära båthamnen och på Äspehöjden, men frågan är om även dessa områden faller under förbudet mot organiserad träning. Äspehöjden kan också på nytt bli aktuellt för naturreservat när det nu inte ser ut att bli någon höghastighetsjärnväg.

Rickard Mauritzon är också orolig för att stigar utanför de röjda lederna ska växa igen helt med tiden.

– Det går rätt fort. Naturen är bra på att ta tillbaka, säger han.

Han har dock viss förståelse för att delar av Hovdalaområdet behöver vara mer orörda.

– Jo, men det minskar också tillgängligheten och dragningkraften för cyklister, särskilt för de som kommer utifrån och om inte Snapphaneturen kan leva vidare, säger han.

Är det risk för att Snapphaneturen inte kan fortsätta?

– Jag vet inte. Det är mycket jobb, en bra bit över 1 000 timmar på förberedelser och att hålla stigar öppna.

Att ställa in på ganska kort varsel är tungt.

– Vi hade tänkt att det skulle gå att genomföra även om vi eventuellt måste ändra något. Men det är för mycket som måste ändras.

Samtidigt fanns en viss beredskap för att backa.

– Vi hade stoppat röjningen. Vi har varit lite kalla faktiskt och har inte beställt en massa material och medaljer. Vi brukar också ha hjälp med tidtagning och den hade vi på standby, så nu har vi fått ge återbud, säger Rickard Mauritzon.

Beslutsfattarna på länsstyrelsen är på semester. Men Anders Johansson på naturprövningsenheten säger att en ansökan om ny sträckning för cykeltävlingen utan dispens bara hade behövt gälla samråd enligt reglerna för Natura 2000 som omfattar huvuddelen av reservatet.

– Samråd ska vi svara på inom sex veckor om vi har tillräckligt med information, säger han.

Teoretiskt hade det därmed varit möjligt att hinna få en ny bana godkänd, men Hässleholms cykelklubb har alltså redan ställt in tävlingen.

Berit Önell

Läs mer:

2018-09-01 Bana för mountainbike kan vara olaglig

2022-07-07 Naturreservatet Hovdala klart

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se