torsjö live vers2

Kommunen hugger bort naturvärden

Kommunen hugger bort naturvärden

Den blandade lövskogen med mycket hassel och död ved i olika form är som gjord för den rödlistade mindre hackspetten. Men kommunens skogsbruksplan säger slutavverkning – vilket förvånar länsstyrelsens naturvårdshandläggare Per Levenskog som efter ett fältbesök bedömer att klassningen borde varit “naturvärde”. I sommar har dessutom korridorer röjts genom skogen mitt under häckningstid för provtagning till en markundersökning. Undersökningen gäller kommunens nedlagda illegala tipp i området intill Sötekärrsbäcken och ingår i detaljplaneprocessen för reningsverket i Hässleholm.

Bilden visar skog med fällda träd.
Breda gator har huggits upp där det tidigare inte fanns någon stig. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Hela det lilla skogsområdet mitt emot reningsverket ingår i skogsbruksplanen, men vissa “avdelningar” är markerade som NO, det vill säga “natur orört”. Det gäller bland annat avdelningen närmast sjön i ett stråk med start nedanför den avdelning som står närmast i tur för slutavverkning, strax söder om villaområdet i Sjörröd, och söderut till Maglekärrsbäcken.

Ska gynna hackspettar

Det är känt att hackspettar trivs här. I skogsbruksplanens naturvårdsmål står det för denna del: “Bevara och utveckla höga naturvärden kopplade till en fuktig miljö med ständigt beskuggade lågor och regelbunden tillförsel av död ved. Biotopen gynnar bl a krävande mossor och vedsvampar samt hackspettar”.

Trots denna beskrivning röjs och breddas vandringsleden här regelbundet av kommunen som även tar bort döda träd.

Men alldeles intill det som ska bevaras planeras alltså för slutavverkning. Och i avdelningen ovanför denna är det enligt planen snart dags för en sista gallring före slutavverkning. Det är också i dessa områden som röjning för provtagning sker.

Hundrastning och skogslek

Istället för att skydda naturvärden är skogsbruksplanens mål för det område som ska kalhuggas: “Bevara och utveckla ett kvartersnära skogsområde som inbjuder till kortare promenader, hundrastning och skogslek”.

Bilden visar skogsbruksplanen med olika avdelningar.
Skogsbruksplanen visar olika avdelningar med klassning och åtgärder som ska göras. 529 ska slutavverkas och 533 är området närmast vattnet som ska bevaras orört. Obs att kartan är så gammal att Sjörrödsrondellen och den nya delen av Sjövägen inte är med.

Mindre hackspett är enligt Sveriges Lantbruksuniversitets Artdatabanken en skyddad art som är rödlistad och minskar i antal i Sverige. Enligt lagen, artskyddsförordningen, är det därför förbjudet att skada eller förstöra dess häckningsområden. Fågeln har stoppat avverkningar tidigare på andra håll i landet. Den är beroende av lövskog med död ved och missgynnas av röjning och gallring.

Kommunen äger större delen av skogsområdet utom de två bostadsfastigheter som i detaljplaneförslaget hotas av expropriation och ska ersättas av natur med motiveringen att det finns risk för lukt och smittspridning. En luktutredning har nyligen avfärdat detta, men ändå fortsätter planprocessen utan ändringar.

Anmälan om artskyddsbrott

Linus Jepsson, som äger den ena fastigheten, har anmält kommunen till länsstyrelsen för artskyddsbrott eftersom skogsbruket och röjningen hotar skyddade arter. Uttern har tidigare försvunnit. Förutom mindre hackspett gäller det nu även spillkråka.

Linus Jepsson har sett och hört mindre hackspetten många gånger och även filmat båda hackspettarna. Han befarar dock att båda arterna snart är borta och menar att mer av naturområdet absolut inte får försvinna. Anmälan gäller också en avdelning längre upp i Sjörröd, intill Sjövägen, där kommunen tagit bort all ved från döda askar. Även där har hackspettar observerats.

– Det är konstigt om jag ska riva för natur när man ska förstöra naturen och det istället ska bli hundrastning och lekplats och dessutom som det verkar ny bebyggelse. Men jag är inte förvånad med tanke på att kommunen är en patologisk lögnare, säger han.

Per Levenskog besökte nyligen platsen med anledning av anmälan. Han såg stubbarna efter askarna och de cirka tre meter breda gatorna som röjts inför provtagningen.

– Flera av hasselbuketterna har huggits trots att de står vid sidan av gatan, konstaterar Linus Jepsson.

Bilden visar fällda träd.
Även träd vid sidan av korridoren där provtagningen ska ske har fällts. Foto: Berit Önell

Han förstår inte varför gatorna måste dras just genom de vildaste delarna av området.

– Tippen var ju inte där det växer 200-åriga träd, säger han.

Ett lövträd med mycket hackmärken i har fällts, en del träd har kapats upp och björkved transporterats bort.

Högre naturvärden på sikt

Bilden visar ett träd med hackmärken.
Ett lövträd med märken efter hackspettar har fällts. Foto: Berit Önell

Per Levenskog bedömer att det område som ska slutavverkas borde klassats som naturvärde i dagsläget och kan få ännu större värde på sikt.

– Trädslagsblandningen med halvgamla ekar och gamla björkar, det flerskiktade träd- buskskiktet med mycket hassel och inslaget av död ved i olika form talar för att det på lite sikt borde kunna utveckla höga naturvärden, skriver han i sin tjänsteanteckning från besiktningen.

På flera ställen i området hotar också de invasiva växterna jättebalsamin och parkslide att ta över i naturen.

Syftet med markundersökningen är enligt upphandlingsunderlaget att få kunskap om eventuell omgivningspåverkan från den gamla tippen som ska ha upphört under 1970-talet. Om påverkan berör reningsverket eller naturområdet ska åtgärder presenteras.

Underlag om ny bebyggelse saknas

Handlingarna antyder också att ny bebyggelse kan bli aktuell. Enligt underlaget ska konsulten få en illustration och/eller beskrivning över tänkt bebyggelse. Konsulten ska vid behov ge rekommendationer inför byggskede utifrån det som framkommer i utredningen.

Men när Frilagt begär att få ut beskrivningen över den tänkta bebyggelsen blir svaret att någon sådan inte finns. Vi hänvisas till planförslaget för reningsverket.

Bilden visar kartan över planområdet med området som ska undersökas.
Bilden visar planområdet för reningsverket med området som ska undersökas inringat. Illustration: Hässleholms kommun

Konsultföretaget Tyréns tackar ja till uppdraget, men vill ha längre tid på sig.

– Hässleholms kommun anger att uppdraget ska vara utfört inom 10 veckor. Detta är inte möjligt, skriver konsulten, miljögeotekniker Magnus Lindsjö som istället vill leverera en rapport någon gång mellan slutet av september och mitten av oktober.

Orsaken är bland annat att Tyréns vill provta vatten vid två tillfällen, gärna ett på sommaren och ett på hösten för att få mer tillförlitliga data. Dessutom behövs alltså avverkning för installation av grundvattenrör och provgropsgrävning.

Ingen hänsyn till fåglars häckningstid

Konsulten hoppas också på en avkopplande semester och påpekar att fåglarnas häckningssäsong är över först i mitten på augusti samt att vissa kommuner ställer krav på att avverkning inte ska ske under häckningstid.

Sådana krav har dock inte Hässleholms kommun som istället skyndar på arbetet och kräver leverans inom tio veckor efter beställning. Det framgår av beställningsbekräftelsen från kommunen och är också vad Magnus Lindsjö säger till Frilagt.

– Det är de som önskat det, säger han.

Han räknar inte med att några träd ska behöva avverkas.

– Det är sly i vägen, men vi fäller inga träd, det är inte aktuellt, säger han.

Bilden visar ett av grundvattenrören i skogen.
Konsulten säger att det inte ska behöva fällas några träd för att sätta ner grundvattenrören. Foto: Berit Önell

Det är kommunen som genom sin entreprenör Sydved ansvarar för avverkningen.

Grundvattenrör sattes ner och markprover togs den 10 juli.

Katarina Finyak, bygglovschef, vikarierande planchef och vikarierande förvaltningchef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som beställt utredningen, hävdar att det är Tyréns som styr hur de ska genomföra arbetet, både tidsmässigt och när det gäller Sydveds avverkning. Frilagt frågar varför kommunen inte tar hänsyn till fåglarnas häckningstid och om kommunekologen är tillfrågad och ber att få ut mejlväxling mellan konsulten och kommunen för att ta del av dialogen. Katarina Finyak svarar inte på frågorna utan är istället spydig.

– Vill Tyréns ha en dialog om detta så får de i så fall kontakta oss direkt, skriver hon i mejl till Frilagt.

Frilagt tvingas därför förklara att det inte är Tyréns som vill ha dialog utan vi som vill ha svar på frågor. Då hänvisar Katarina Finyak istället till tekniska förvaltningen. Mejlväxlingen får vi först fyra arbetsdagar senare. Där skriver Magnus Lindsjö bland annat att det kan behöva “skogas” lite mer inför grävning av provgropar i augusti.

Markundersökningen har en budget på 214 250 kronor plus moms. Sju provpunkter används. Bland annat ska näringsämnen, tungmetaller och fenoler undersökas i vatten och tungmetaller, PAH och fenoler i jord.

Frilagt har sökt ansvariga på tekniska förvaltningen som samtliga är på semester.

Berit Önell

Läs mer:

2023-05-05 Inga besked till boende vid reningsverket – ny utredning ska beställas

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se