Gruppen-3a-328x120

Motionsspår bevaras “så långt möjligt”

Motionsspår bevaras “så långt möjligt”

Motionsslingor och grönområde mellan Hässleholmsgården och Garnisonen ska “så långt det är möjligt bibehållas”. Majoriteten i miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt på tisdagen om det tillägget i planprogrammet för Garnisonen som i övrigt antogs enligt förslaget. Tillägget var en markering, men är innebär inget formellt skydd. SD höll fast vid sitt krav att planprogrammet skulle ändras så att det inte inverkade alls på motionsslingorna och reserverade sig mot beslutet. Ett förslag till detaljplan ska nu tas fram för etapp ett.

Bilden visar karta över etapp ett.
Ett förslag till detaljplan ska nu tas fram för etapp ett som ligger i den nordvästra delen av Garnisonsområdet. Illustration ur kommunens handlingar

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nämndens ordförande Bo Persson (M) föreslog tillägget till planprogrammet och fick stöd av alla ledamöter utom SD:s. SD:s Paul Thurn, andre vice ordförande i nämnden, ville förutom ett starkare skydd för motionsslingorna också ha en ändring av planprogrammet så att inga befintliga verksamheter påverkas av kommande detaljplaner eller i planprogrammet. Hans förslag röstades ned till förmån för grundförslaget från arbetsutskottet med Bo Perssons tillägg. Voteringen slutade 7-4.

Enligt Bo Persson blev resultatet i princip som SD menade när det gällde motionsslingorna.

– Egentligen finns det ingen politisk motsättning. Men de ville bromsa beslutet om planprogrammet, säger han och menar att det var viktigt att kunna fullfölja besluten för att komma igång med detaljplanen.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Nämnden beslöt också om positivt planbesked och att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för etapp ett av Garnisonens utbyggnad. Det gäller den nordvästra delen av området som delvis ligger utanför det tidigare staketet kring regementet P2. Inom etapp ett finns den ena av de två fyndplatserna för rödlistade gaddsteklar. Denna kommer alltså att bebyggas. Etappen tangerar också motionsslingan.

Exploateringen ska ge nya bostadskvarter med flerbostadshus, parhus och villor. Detaljplanen för etapp ett bedöms kunna antas under fjärde kvartalet 2025.

– Gissningsvis kan vi påbörja etapp två fem år senare, säger Bo Persson.

Men innan några bostäder kan byggas måste marken saneras på grund av föroreningar från den militära tiden och eventuellt även från räddningstjänstens övningar i området. Översiktliga markundersökningar har på flera punkter visat föroreningsnivåer som kräver åtgärder, men mer detaljerade undersökningar krävs.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-25 Ett steg närmare exploatering av Garnisonen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se