torsjö live vers2

Ett steg närmare exploatering av Garnisonen

Ett steg närmare exploatering av Garnisonen

En rödlistad insekt trängs undan till en gammal skjutbanevall och en av Hässleholmsgårdens motionsslingor naggas fortfarande i kanten. Inga större förändringar föreslås i planprogrammet för fortsatt exploatering av Garnisonen i södra delen av Hässleholm. Imorgon kan det antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

En del bostäder har redan byggts på Garnisonen som i stora drag omfattar det område som låg innanför staketet till det gamla militärområdet P2. I norra delen går det dock utanför staketet och in över en del av Hässleholmsgårdens motionsslingor som eventuellt kan flyttas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en karta ur planprogrammet.
Vandringsleden i norra delen av området kan komma att flyttas till ovanför det röda frågetecknet. Det grå är föreslagen bostadsbyggnation, det bruna befintlig. Bild ur förslaget till planprogram

Som Frilagt tidigare berättat har den rödlistade gaddstekeln också sina boplatser i den norra delen av området. Bara skjutbanevallen, ett av de två områden där insekten observerades vid en inventering 2012, föreslås bevaras. Det andra kommer att bebyggas. Enligt en naturvärdesinventering 2021 finns områden med påtagliga naturvärden också i norr. De högst värderade naturområdena på Garnisonen ligger dock utanför planområdet i söder. Negativ påverkan kommer också att ske på andra utpekade områden med visst naturvärde och påtagligt naturvärde. En damm i nordöst med högt naturvärde kommer eventuellt att påverkas.

Planprogrammet ska ge underlag och vara vägledande för flera nya detaljplaner i det cirka 100 hektar stora område som återstår och som föreslås vara bebyggt med cirka 1 000 bostäder om 30 år.

Bilden visar en karta över naturområden i planprogrammet.
Bilden visar områden med naturvärden inom planprogrammet. Den med gult inringade delen är inventeringsplatsen för steklarna. Den högra gula plattan är skjutvallen som ska bevaras. De röda prickarna är bevaransvärda träd. Den mindre gula plattan hamnar i bebyggelsen. Illustration ur förslaget till planprogram

Programmet ska bland annat visa vilka delar av det återstående området som är lämpliga eller olämpliga att bebygga med bostäder och blandad stadsbebyggelse. Visa byggnader, vägar och platser från den militära tiden bevaras. Grönstruktur föreslås bevaras med funktioner för rekreation och mötesplatser samt tekniska funktioner som dagvattenhantering. Tätare bebyggelse föreslås i de centrala delarna i anslutning till ett huvudstråk. Därifrån avtar både täthet och höjd på husen och gatubredden smalnar av. Utbyggnaden är indelad i fyra etapper.

Efter samrådet i maj-juni har några mindre förändringar gjorts. Bland annat har det förtydligats att lågpunkten i grönstråkets mitt är ett exempel på en plats där en vattenspegel kan bli aktuell. Småskalighet i gator ska framhävas och gaturummen signalera hastigheter på 30-40 km i timmen. Efter politiskt önskemål har ett förtydligande om att etappindelningen är schematisk gjorts. Befintliga verksamheter ska kunna vara kvar och utvecklas. Men det mesta av bebyggelsen ska vara bostäder.

När planprogrammet behandlades i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 12 september föreslog andre vice ordförande Paul Thurn (SD) två ändringar. Det gällde befintliga företags verksamhet och Hässleholmsgårdens motionsslingor. Han reserverade sig mot beslutet efter att ha röstats ned av ordförande Bo Persson (M) och förste vice ordförande Johan Lindman (S).

Bilden visar Paul Thurn.
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens andre vice ordförande Paul Thurn (SD). Foto: Urban Önell

Paul Thurn befarade att mer av Hässleholmsgårdens strövområde kan försvinna framöver om förslaget går igenom.

– När man börjar att använda delar av Hässleholmsgårdens strövområde för byggnation så har man startat ett farligt behov. Det används idag till en massa olika fritidsbehov och är en av de främsta gröna ”lungorna” som vi har tätt intill staden. Säger man att det är ok idag så är det inget som hindrar att man tar fler delar av strövområdet i anspråk i framtiden, skrev han i sin reservation.

Han menade också att kommunen borde motverka oro och ovisshet hos företagen på Garnisonen genom att låta det tydligt framgå att inga befintliga verksamheter ska påverkas av kommande detaljplaner eller av planprogrammet. Annars är risken att företagens utveckling hämmas eller att de söker sig till andra kommuner med lugnare företagsklimat.

När tekniska nämnden beslöt i ärendet för ett år sedan fick Thomas Haraldsson (L) igenom ett tillägg om hänsyn till slingorna, men det har inte förts in i planprogrammet.

Bo Persson säger att det egentligen inte finns någon motsättning när det gäller om företagen kan vara kvar.

– Det har vi inget emot, vi vill gärna att befintliga verksamheter ska vara kvar. Det är inte störande verksamheter så det går att kombinera med bostäder. Vi vill att så mycket som möjligt av den gamla kulturen ska bevaras, säger han.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Han har en liknande inställning när det gäller grönområdena och motionsslingorna.

– Vi talar om trädgårdsstaden med mycket grönska insprängd, säger han.

– Vi vill inte på något sätt skövla grönområdet.

Han tonar ner påverkan på motionsslingorna och menar att det kan bli fråga om att flytta en stig fem meter åt något håll.

– Det är bara på en liten hörna som planprogrammet inkräktar. Vi ville inte ta tillbaka planprogrammet, säger han.

Han hänvisar också till kommande detaljplaneskede där detaljerna kommer att utformas.

– Det är väldigt bra om vi får igång detaljplanerna för Garnisonen. Det är där Hässleholm kan utvidgas ner mot sjön. Vi behöver planlagda områden för bostäder, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-09-02 Motionsspår och insekter i fara när Garnisonen byggs ut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se