torsjö live

Kommunens hyror och arrenden ojämlika – ska ses över

Kommunens hyror och arrenden ojämlika – ska ses över

Vissa privatpersoner, föreningar och företag får hyra lokaler eller arrendera mark av Hässleholms kommun helt gratis eller till en symbolisk ersättning. Andra får betala större summor för några få kvadratmeter. Detta ska nu ses över och riktlinjer tas fram. Ett beslut om att alla skulle betala minst självkostnadspris ingick först i tekniska nämndens åtgärdsplan för att få årets budget i balans, men revs upp för att en mer genomtänkt policy ska tas fram. Sedan det beslutet fattades har samma politiker beslutat att förlänga tre föreningars gratisarrenden med 10-15 år.

Beslutet att slopa julklappar till personalen har också rivits upp eftersom underskottet ändå minskat och besparingen gav ett “starkt negativt signalvärde”.

Bilden visar en åker.
Kommunens jordbruksmark arrenderas ibland ut gratis eller till symboliska ersättningar, här mark vid Hassellunden som enligt detaljplanen skulle planteras med ädellöv för att bli en skyddszon mellan villaområdet och reningsverket. Istället arrenderas den ut förmånligt. Foto: Berit Önell

Förslag om att ta fram riktlinjer för arrendeavgifter med mera har varit uppe tidigare, men runnit ut i sanden. I september 2019 bad dåvarande tekniska nämndens arbetsutskott en tjänsteman vid ett informellt informationsmöte att “börja titta på att ta fram en policy”.

– Det har varit en jättelång process. Jag tycker att det är bra att man dragit igång den igen. Det bör vara någon form av likabehandling och marknadsmässighet. Jag var på dem under förra mandatperioden, säger Ulf Berggren (SD), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Däremot förstår han inte varför förslaget kom in i ärendet om åtgärdsplanen. Det hade knappast kunnat påverka årets budget.

Bilden visar Ulf Berggren.
Ulf Berggren (SD).

I förra veckan godkände kommunstyrelsen tekniska nämndens åtgärdsplan för att få årets budget i balans. Då hade tekniska nämnden rivit upp ett tidigare beslut om att införa “som lägst självkostnadsbaserade hyror för externa hyresgäster”. Detta var ett förslag för att genom ökade intäkter komma till rätta med budgetunderskottet. Inga siffror hade presenterats.

– Det var lite mer komplicerat än vi trodde. Tjänstemännen ville ha ett policydokument i botten. Därför fick vi backa, säger Urban Widmark (M), ordförande i tekniska nämnden.

– Det behövs en policy så att det blir rättssäkert för alla.

Nu ska riktlinjer istället arbetas fram för markupplåtelser av olika slag, jakt- och fiskerätter samt uthyrning av lokaler. Prissättningen ska i framtiden bygga på likabehandling. Men någon tidsram är inte satt.

– Jag hoppas att vi kan få fram dem till sommaren, säger Urban Widmark.

Han konstaterar att mycket mark och lokaler är gratis eller arrenderas ut till en väldigt låg avgift idag.

– Det är inte sällan ideella föreningar, men även företag, jordbruk och skog.

Han säger att han inte vet riktigt varför det varit så.

– Men det är rimligt med likvärdighet.

Han tycker också att det är rimligt med en avgift, åtminstone ett självkostnadspris. Ibland måste detta ställas mot den samhällsnytta som ideella föreningar kan ge. De kan också få bidrag från kommunen.

– De kan behöva kompenseras. Men det är egentligen inte tekniska förvaltningens uppgift utan kultur- och fritidsförvaltningens, säger han.

Bilden visar Urban Widmark.
Urban Widmark (M). Foto: Urban Önell

Varför förlänger ni gratisarrenden i många år när ni just har beslutat att ta fram riktlinjer för att kunna ta ut mer avgifter?

– De hade fått vänta just med tanke på att vi ska börja tillämpa nya riktlinjer. Vi resonerade kring det och kom fram till att vi får ta dem efterhand. Jag förstår varför du frågar. Men man kan inte frysa avtalen helt. Vi kör igenom de som kommer in.

Måste de ha så långa avtal?

– Problemet är väl att många söker bidrag från till exempel Leader som kräver att de har avtal med kontinuitet.

Men varför är det självklart att det ska fortsätta vara gratis innan ni har en policy?

– Det är aldrig självklart att det ska vara gratis. Men vi kan inte tillämpa en ny policy i förväg. Det är jag som vill driva igenom det här. Jag tror att jag har stöd för det, men det är inte självklart.

– Det var i samband med att de här avtalen kom upp för förlängning som jag ifrågasatte varför de var gratis. Jag tyckte att de kunde betala en liten avgift. Annars hade jag inte tänkt på det.

Tekniska nämnden beslöt den 16 november att förlänga nyttjanderättsavtalet med Röke Alliansförening i 15 år för cirka 2 000 kvadratmeter de får använda gratis till utegym och boulebanor.

– Eftersom föreningen ska söka diverse bidrag för sin verksamhet så behöver man nyttjanderättsavtal som gäller i minst tio år efter att man färdigställt de åtgärder man får bidrag för, heter det i tjänsteskrivelsen inför beslutet.

Röke IF:s avtal fick ett liknande avtal förlängt för området där det idag finns klubbstuga och fotbollsplan. Föreningen vill söka bidrag för att installera solceller på klubbstugan och behöver därför ett avtal som gäller i minst tio år efter installation.

Den 23 november beslöt tekniska nämndens arbetsutskott att förlänga avtalet med Hässleholms RC Buggy Klubb i tio år. Markområdet i Mellby används för radiostyrd bilsport. Även här handlar det om att föreningen behöver ett längre avtal för att kunna söka vissa bidrag.

Åtgärdsplanen uppkom i våras då årets förväntade underskott var betydligt större, i februari 9,4 miljoner kronor. Ett av det tidigare styrets förslag var då att dra in årets julklapp till personalen, vilket skulle ge en besparing på 150 000 kronor. Senare beslutades också så. Men nu återstår endast en minusprognos på 1,9 miljoner och det bedöms enbart bero på att tekniska förvaltningen inte kompenserats tillräckligt för den nya gemensamma måltidsorganisationen. Den 16 november återkallades beslutet om julklapparna.

– Indragen julklapp till medarbetarna innebär endast en liten besparing men har ett starkt negativt signalvärde, står det i åtgärdsplanen.

Urban Widmark säger att det är viktigt att förvaltningarna i kommunen gör likadant när det gäller julklappar.

– Vi var överens i hela kommunen, därför tog jag upp det, säger han.

Men oppositionspartierna SD, KD och FV var kritiska till att Urban Widmark ändrade i beslutsförslaget vid sittande möte och hänvisade till en bilaga som inte fanns med i handlingarna. Sex ledamöter avstod därför från att delta i beslutet. KD och SD lämnade protokollsanteckningar.

– Det var bara ett muntligt förslag. Det gick knappt att reda ut det, säger Ulf Berggren.

Urban Widmark menar att förvirringen berodde på ett missförstånd om vilket underlag kommunstyrelsen behövde när åtgärdsplanen skulle redovisas där och även att han själv trott att det fanns med i handlingarna.

– De menade att vi skulle skicka in en skriftlig åtgärdsplan och den fanns inte med i handlingarna. Däremot fanns beslutsförslaget. I sak var det inget som skilde sig från förslaget i handlingarna, det handlar om formalia, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se