torsjö live

Handelsområde vid Helsingborgsvägen pausat

Handelsområde vid Helsingborgsvägen pausat

Kommunens vision om ett handelsområde vid Helsingborgsvägen har pausats. Anledningen är att handelsområden utanför stadskärnan är en kontroversiell fråga. Politikerna vill därför diskutera den mer, liksom om sådana områden ska spridas ut ytterligare eller hellre koncentreras till befintliga handelsplatser.

Bilden visar en blöt skog.
Platsen för det tänkta handelsområdet är skogsmark med blöta partier och en skyddsvärd alsumpskog. Kommunen har redan gallrat hårt här. Foto: Berit Önell

Det finns ett färdigt förslag på detaljplan för handels- och verksamhetsområdet. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslöt för två veckor sedan att föreslå att det skulle skickas vidare för samråd. Ordföranden Bo Persson (M) och förste vice ordförande Ann Olausson (S) röstade för beslutet medan Paul Thurn (SD) ville att planarbetet skulle avbrytas och reserverade sig skriftligen. SD har hela tiden varit emot att området skulle exploateras.

SD och FV protesterade när området i sista stund lades in i den fördjupade översiktsplanen. Dåvarande miljönämnden kritiserade att ett grönt stråk bryts, ett av få som finns kvar mellan staden och Finja-Hovdala.

Men nu har Bo Persson lyft ut ärendet från nämndens dagordning.

– Vi behöver diskutera det ytterligare politiskt. Vi behöver diskutera var vi ska lägga volymhandel och verksamheter och vad som finns ledigt att hänvisa till idag, säger han.

Han vill också titta mer på frågan om fler handelsområden ska placeras ut runt stan eller om de hellre ska koncentreras. Idag finns handelsområden utspridda i Hässleholms utkanter: på Läredaområdet med Biltema, Elgiganten med flera, vid T4 med Byggmax och Dollarstore, i området kring Kvantum och Citygross och vid Coop med bland annat Rusta.

– Det finns olika synpunkter när det gäller handelsområden utanför stadskärnan, konstaterar han.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Han betonar att ärendet återkommer för beslut.

– Vi har inte lagt det på is för gott, det ska upp i nämnden, säger han.

Men då är det inte säkert att ni står bakom det?

– Det kan jag inte garantera eftersom vi inte har diskuterat färdigt, säger Bo Persson.

Dagvatten från området ska enligt förslaget ledas till en alsumpskog, som enligt kommunens naturvårdsstrategi är skyddsvärd, strax utanför handelsområdet. Därefter leds det vidare till Almaån.

Naturmark planläggs inte i första hand för att skydda naturen utan ”för att reservera sekundärt upptagningsområde för dagvatten efter att det renats och fördröjts”.

En fördröjningsdamm ska anläggas och oljeavskiljare eller motsvarande krävs inom varje fastighet. Ändå är bedömningen att förslaget inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Kan det inte bli för mycket vatten för alsumpskogen?

– Det ska vara lagom med vatten för att träden ska trivas, säger Bo Persson.

Enligt förvaltningschef Sandra Gustafsson ska det gå bra.

– Vi har utrett att det är möjligt. Men det är också möjligt att vi får in synpunkter från länsstyrelsen under samrådet och då får vi se om de gör en annan bedömning, säger hon.

Fyra olika utredningar har gjorts, varav tre av konsultföretag. Kommunen har gjort en egen dagvattenutredning. Av denna framgår också att dagvattnet ligger mellan 0,3 och 1,6 meter under markytan.

Planområdet ligger på kommunägd mark och är ett cirka 11,4 hektar stort skogsområde som nyligen har gallrats hårt. En ny in- och utfartsväg, en tio meter bred gata, ska enligt förslaget anläggas från Helsingborgsvägen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se