Gruppen-3a-328x120

Nya byggsanktionsavgifter på 153 000 kronor mot vikingabyn

Nya byggsanktionsavgifter på 153 000 kronor mot vikingabyn

Vittfarnas vikingaby utanför Sösdala ska betala dubbla sanktionsavgifter för sex olovligt uppförda byggnader, 153 000 kronor. Det beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden enigt på tisdagen. Enligt nämndens beslut i juni 2022 skulle sanktionsavgifter på 76 500 kronor betalas eftersom byggnaderna byggts utan bygglov och ingen rättelse skett sedan det först påtalades 2019. Vid en ny inmätning i februari i år stod de kvar på samma plats och en ny avgift på dubbla beloppet utfärdas därför. Fler hus har dessutom byggts och för dem väntar ytterligare straffavgifter. Vikingabyns företrädare har hela tiden bestridit kraven och hävdat att bygglov inte krävs.

Beslutet handlar om fem små stugor och en så kallad jurta som är ett slags tält.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Den möjlighet som myndighetsnämnden har är att utdöma byggsanktionsavgift. Vidtas det inte rättelse säger förordningen att man dubblerar avgiften, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Bo Persson (M).

Bild på stugorna från fornlämningen.
Sanktionsavgifterna gäller bland annat de här timmerstugorna. Foto: Jonathan Önell

Han förklarar att avgiften kan dubbleras om och om igen om byggnaderna står kvar.

– Det vi lutar oss på är mark- ooch miljödomstolen och länsstyrelsen som sagt tydligt att de måste söka bygglov för de här husen. Det gäller även om det är jordbruksfastighet om det inte gäller de areella näringarna. Här är det frågan om bed and breakfast, kaféverksamhet och liknande och då krävs bygglov, säger han.

– Det är tråkigt, säger Ann Olausson (S), förste vice ordförande i nämden.

Sanktionsavgifterna ska betalas senast två månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

Enligt Bo Persson finns ingen övre gräns för byggsanktionsavgift. Men enligt lagen kan de högst uppgå till 50 prisbasbelopp, i dagsläget nära 2,9 miljoner kronor.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar till en dom från mark- och miljödomstolen i Växjö 2020 där kommunens beslut om förbud mot fortsatta byggnadsarabeten i vikingabyn fastställs. Av domen framgår att kommunen hävdat att fastigheten inte har godkänt bygglov för bostad och därför inte har rätt att bygga ekonomibyggnader utan bygglov. Detta trots att det varit bostad i huvudbyggnaden sedan mitten på 1800-talet. Men enligt domen godkänns byggnaderna alltså inte i vilket fall eftersom de inte bedöms höra till jordbruksnäringen.

Enligt länsstyrelsens tidigare beslut hade kommunen också avfärdat att stugorna skulle vara friggebodar eller attefallshus eftersom de är för stora. Men kommunen hade då inte mätt dem och när det skedde klarade de var för sig storlekskravet. Dock var ytan sammanlagt för stor om alla skulle gå under dessa kategorier.

Efter kommunens besök i februari informerades fastighetsägaren om att byggsanktionsavgiften kan undvikas om byggnaderna tas bort och marken återställs. Men vikingabyn har istället i en skrivelse bestridit avgifterna och hävdat att byggnaderna är ekonomibyggnader på jordbruksfastighet med bostad utanför detaljplan och därmed bygglovsbefriade. Man hänvisar till Skatteverket som 2019 bedömde att fastigheten var feltaxerad. Den omtaxerades retroaktivt till lantbruk med bostad och verksamhetslokal.

Vikingabyns skrivelse tar också upp att det efter domen 2020 framkommit att kommunen lämnat felaktiga underlag till domstolen. Detta bekräftades av Hanna Nilsson (SD) under tiden hon var kommunstyrelsens ordförande. Vikingabyns företrädare hänvisar dessutom till att Hässleholms tingsrätt under rättegången där de frikändes från grovt fornminnesbrott konstaterade att byggnaderna var placerade på behörigt avstånd från tomtgränsen, något som också ifrågasatts i ett tidigare skede. De kräver därför att kommunen omvärderar tidigare utdömda sanktionsavgifter och utreder ärendet från grunden.

Vid platsbesket i februari mättes ytterligare sju byggnader in. Eventuella sanktionsavgifter för dessa ingår inte i det nu aktuella beslutet.

– Vi håller fortfarande på att utreda dem, eventuellt kan det bli klart om någon månad, säger bygglovschef Katarina Finyak.

Hon menar att vikingabyn fått föra fram sin syn på byggnationerna till mark- och miljödomstolen.

Men Hanna Nilssons uttalande om att kommunen lämnat felaktiga uppgifter kom efter domen?

– Vi har inget att göra med vad Hanna Nilsson sagt. Vi har inte lagt fram några felaktiga uppgifter, säger Katarina Finyak.

Katarina Finyak
– Vi har inte lagt fram några felaktiga uppgifter, säger bygglovschef Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

Det diskuterades väl på ett möte med vikingabyn i stadshuset 2021, ni skulle titta på det igen och begära att domen upphävs om underlaget visade sig vara felaktigt?

– Oddvar fick brev om att det inte var några felaktiga uppgifter, säger Katarina Finyak.

Men Oddvar Lönnerkrantz nöjde sig inte med det.

– Vi kommer att fortsätta bestrida och begära resning, säger han.

Bilden visar Oddvar Lönnerkrantz.
Oddvar Lönnerkrantz säger att vikingabyn kommer att bestrida sanktionsavgifterna och begära resning i domstol. Foto: Berit Önell

Han står fast vid att samtliga byggnader är ekonomibyggnader.

– De används i skogsbruket, säger han.

– Jag hinner inte prata mer, jag ska fortsätta bygga, avslutar han samtalet.

Berit Önell

Läs mer:

2020-06-19 Vikingabyn förlorade i domstolen – tänker överklaga

2020-10-12 Vikingabyn prövas inte i överdomstol

2021-11-23 Vikingarna fick lägga fram sin sak i stadshuset

2023-05-24 Vikingar frikänns från grovt fornminnesbrott

2024-02-03 Ny mätning av byggnader i vikingabyn – polis på plats

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se