Gruppen-3a-328x120

Förslag till hus med ny färg i Officersparken

Förslag till hus med ny färg i Officersparken

K-fastigheter har lämnat in en reviderad bygglovsansökan där huset i Officersparken har bytt färg – från svart till gult. På det sättet ska det bättre smälta in i den historiska regementsmiljön. Det tidigare förslaget skickades tillbaka eftersom det inte uppfyllde kraven i det så kallade gestaltningsprogrammet för området.

Det nya förslaget är fortfarande ett fyrkantigt hus med svart platt tak och grå sockel. Glaspartierna har minskats, men fönstren är fortfarande stora. Det är främst den gula färgen som gör att utformningen blir mer i linje med gestaltningsprogrammets direktiv.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Den gula färgskalan på de äldre byggnaderna ska ge den rådande färgskalan inom området, säger gestaltningsprogrammet, en del av planprogrammet som tillhör detaljplanen och är juridiskt bindande.

Det räcker dock inte att hitta rätt färg: ” I gestaltningen av den nya bebyggelsen är det naturligt och önskvärt att relatera till den äldre bebyggelsen runt Trängplan. Målet är att skapa en volym- och innehållsmässigt varierad bebyggelse som likväl präglas av inbördes släktskap. Sammanhållet material- och färgurval är handfasta och grundläggande grepp i detta syfte. Formspråk, taklutning och skala kan däremot variera mellan olika delområden.”

Det reviderade förslaget till bygglovsansökan liknar det gamla, förutom att fasadfärgen ändrats från svart till gul.
Det reviderade förslaget till bygglovsansökan liknar det gamla, förutom att fasadfärgen ändrats till gul och att glaspartierna har minskats ner.

Gestaltningsprogrammet talar om sträng symmetri och att de historiska byggnaderna i denna del av området ska kompletteras med gavelställda hus.

Fasaderna ska vara enkla, huvudsakligen släta utan mer markanta utspringande fasadpartier. Putskaraktären är rådande men tillåter komplement i andra material som tegel och trä.

I nya byggnader runt Trängplan ska bottenvåningen ges en rumshöjd som kan rymma butiker som alternativ till bostäder.

Vidare kan läsas: ”Utblickar och axlar som utgår från Trängplan förstärks i den tillkommande bebyggelsen som har ett modernt formspråk med en stramhet som anknyter till regementsbyggnaderna. Hushöjderna ansluter till de befintliga vilket innebär 4 plan med en indragen 5:e våning. Flacka tak med lutning 0-7º. Trängplans öppna karaktär ska bibehållas. Den stora ytan medger att rekreation, lek och parkering kan samordnas inom den rådande stränga symmetrin.”

Det ursprungliga förslaget hade svart fasad.
Det ursprungliga förslaget hade svart fasad och större glaspartier.

Det nya förslaget ska nu beredas på stadsbyggnadskontoret innan det kommer till byggnadsnämnden för beslut. Ordförande Leif Nilsson (S) vet ännu inte om förändringarna är tillräckliga enligt gestaltningsprogrammet.

– Det reviderade förslaget ska i alla fall följa gestaltningsprogrammet mer än det tidigare, säger han.

En bygglovsansökan måste handläggas inom tio veckor. Om ansökan godkänns betyder det inte att bygget sätts igång inom den närmaste tiden. Köpeavtalet är skrivet så att tillträde sker först när musikpaviljongen flyttats från Officersparken. Men länsstyrelsen utreder nu om paviljongen ska förklaras som byggnadsminne, vilket kan innebära att den inte får flyttas eller förändras. Under tiden utredning pågår ska åtgärder inte heller vidtas.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:
19/9 Bygglovsansökan tystar inte konserterna
21/9 Beslut om bygglov tas inom tio veckor

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se