Gruppen-3a-328x120

Länsstyrelsen stoppar kommunens köp av skog på Göingeåsen

Länsstyrelsen stoppar kommunens köp av skog på Göingeåsen

Länsstyrelsen ger inte kommunen tillstånd att köpa två skogsfastigheter på Göingeåsen. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen stoppar Hässleholms kommuns köp av skog för 3,2 miljoner kronor på Göingeåsen. Det blir inget tillstånd enligt jordförvärvslagen som begränsar juridiska personers möjligheter att köpa skog eller jordbruksmark av privatpersoner.

Kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter tror inte att det är lönt att överklaga. Han har större hopp om att få köpa den andra skogsfastighet på Göingeåsen där budgivning pågår. Anledningen är att det är troligare att den exploateras för bostäder.

Tekniska nämnden har beslutat att köpa fastigheterna Röinge 8:2 och 11:15, totalt cirka 30 hektar, för 3,2 miljoner kronor. Men köpet kan inte genomföras utan förvärvstillstånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Syftet med jordförvärvslagen är att förhindra att juridiska personer konkurrerar ut privatpersoner som ägare av jordbruksmark. En kommun, ett företag eller en stiftelse måste därför kunna visa godtagbara skäl för ett köp. Det kan vara att fastigheten ska exploateras, vilket i så fall måste styrkas av översiktsplan eller liknande, naturvårdsändamål eller att fastigheten har dokumenterade kulturhistoriska värden.

Länsstyrelsens beslut är tydligt i att kommunen inte har tillräckliga skäl för att få tillstånd. Det räcker varken att fastigheterna gränsar till ett utbyggnadsområde för bostäder eller att man rent allmänt säger sig vilja värna värdefull natur och friluftsliv.

– Att fastigheten gränsar till utredningsområde saknar relevans, om kommunen inte avser att exploatera den förvärvade fastigheten. Att fastigheten är utlagd som värdefull natur i pågående FÖP och att den är föreslagen som riksintresse för friluftsliv utgör inte heller tillräckliga skäl, skriver länsstyrelsen.

Fastigheterna som kommunen vill köpa ligger mellan Magle våtmark och Hallavägen.

Jakob Ruter har informerat fastighetsägaren och politikerna. Han säger att det ännu inte är bestämt om beslutet ska överklagas.

– Men jag tror att det är svårt att vinna, säger han.

Visste ni inte att det skulle bli svårt innan ni ansökte?

– Det var värt att chansa, säger Jakob Ruter.

Den andra fastigheten, Tormestorp 8:30, har högre naturvärden med huvudsakligen äldre bok- och ekskog. En del med källsprång och alsumpskog är biotopskyddad.

Men nästan hela fastigheten ligger inom ett område som kommunen pekat ut som utbyggnadsområde för bostäder i översiktsplanen från 2007. Planen ses nu över. Jakob Ruter har tidigare sagt att det som står i översiktsplanen är en förutsättning för att kommunen ska köpa marken, men att det ändå inte är säkert att det blir några bostäder.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter. Foto: Berit Önell

Förvärvstillstånd krävs alltså även i detta fall för att kommunen ska få köpa.

– Det är lite annorlunda där. Dels är det utpekat som mark som ska exploateras och dels är det en gemensam ägovidd med flera fastigheter, så det går inte att bara köpa en del, säger Jakob Ruter.

Men det finns inget beslut om att området ska exploateras, det är väl bara ett utredningsområde?

– Nja, det är lite olika för olika delar. Det är upp till länsstyrelsen att göra bedömningen. Men det är större sannolikhet att få förvärvstillstånd, säger Jakob Ruter.

För att det är närmare till en exploatering där?

– Ja, exakt. Har man en detaljplan eller en översiktsplan ska det inte vara några problem, säger han.

Länsstyrelsens avslag för Röinge 8:2 och 11:15 är daterat den 21 november, i tisdags. På fredagseftermiddagen var det fortfarande inte diariefört hos kommunen.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

20171017 Kommunen vill köpa naturområde på Göingeåsen

20171018 Enighet om förslag till markköp på Göingeåsen

20171030 Kommunen förbereder för exploatering av skyddsvärd natur på Göingeåsen

20171102 Kommunekologen hoppas det inte blir bostäder på Göingeåsen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se