Gruppen-3a-328x120

Borgerliga alliansens budget klubbades med hjälp av FV och Kommunens röst

Borgerliga alliansens budget klubbades med hjälp av FV och Kommunens röst

Det var ovisst in i det sista vilken budget kommunfullmäktige i Hässleholm skulle rösta fram. Den slutliga voteringen mellan kommunstyrelsens förslag som var SD:s och alliansens slutade 13-18. De 30 rödgröna ledamöterna lade ner sina röster. Foto: Lotta Persson

Efter en lång debatt beslöt kommunfullmäktige i Hässleholm att anta den borgerliga alliansens budget. Det hade kunnat bli en SD-budget istället om inte Folkets väls två ledamöter och politiska vilden Anita Johannesson hade röstat på alliansens förslag. Då hade alliansen kanske avgått, på samma sätt som de rödgröna för ett år sedan.

– Om inte vår budget hade gått igenom hade jag inte varit kandidat till att leda kommunstyrelsen, berättar Lars Johnsson som Moderaterna vill ska efterträda Pär Palmgren när han inom kort går i pension.

Politiska vilden Anita Johannesson, tidigare SD, röstade på alliansens budget. Foto: Lotta Persson

Utgången var oviss in i det sista på grund av den jämna mandatfördelningen, två politiska vildar i salen och att Sverigedemokraternas budgetförslag hade röstats fram som kommunstyrelsens förslag. SD-förslaget blev därmed huvudförslag i voteringen och övriga ställdes mot det.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) ställde först de fyra budgetförslagen mot varanda genom acklamation. I första voteringsomgången om motförslagen röstades de rödgrönas förslag ner när det ställdes mot alliansens. Röstsiffrorna blev då 31 för alliansens förslag och 30 för de rödgrönas. När de rödgrönas sedan ställdes mot FV:s avstod FV från att begära votering.

När kommunstyrelsens förslag (SD:s) ställdes mot alliansens steg spänningen i röda salongen i kulturhuset. Om vildarna, som båda sitter på SD-mandat, hade röstat med SD hade det bara behövts två röster till för att Hässleholms kommun skulle styras med en SD-budget. SD har 14 mandat, inklusive två vildar, alliansen 15 mandat och FV två. Vid lika röstetal avgör ordförandens utslagsröst, alltså Douglas Roth som hör till alliansen.

Röstsiffrorna blev nu 18-13 till alliansens fördel. De 30 rödgröna lade ner sina röster. Alliansen fick stöd av både Folkets väls två ledamöter Björn Widmark och Eskil Johannesson och vilden Anita Johannesson som lämnat SD för det nya partiet Kommunens röst. Den andre vilden, Bengt-Göran Rudbring, som är ersättare på ett SD-mandat trots att han uteslöts ur SD på grund av sitt nazistiska förflutna, röstade med SD.

Lars Johnsson är glad efter voteringen, men säger att det inte hade varit aktuellt för honom att kandidera till ordförande i kommunstyrelsen efter Pär Palmgren om inte alliansens budget gått igenom. Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson är lättad och glad när fullmäktige tar en kort paus efter de rafflande omröstningarna.

– Det känns jättebra nu, säger han.

Han medger att han varit lite nervös.

– Det kunde ha gått hur som helst, säger han.

Anita Johannesson säger att hon röstade på alliansens budget för att hon tyckte att den var bättre än SD:s och för att hon vill att Lars Johnsson ska bli kommunalråd. Hon var själv aktiv i Moderaterna innan hon gick med i SD.

– Lars står stadigt, är alltid påläst och håller inte på med en massa tjafs, säger hon.

Björn Widmark förklarar att FV röstade på den budget de tyckte var bäst, eller minst dålig.

– Vår egen budget var förstås bäst, men den kunde vi inte få igenom. Det var för många osäkerheter i SD:s budget. Framförallt ville vi inte att SD skulle styra i minoritet. Det hade blivit ännu svårare än den situation vi har haft nu när alliansen styrt och de rödgröna haft majoritet i nämnderna, säger han.

Lena Wallentheim trodde hela tiden att alliansens budget skulle gå igenom.

– Det var ju det som var det egentliga huvudförslaget. Alliansens ledamöter har ju knappt brytt sig om att debattera för sin budget. Det tyder på att de gjort upp i förväg, säger hon.

Fyra uppdrag beslutades i samband med budgeten efter förslag av Pär Palmgren. Budgivning på bostadsrätter för nyanlända kommer inom kort att stoppas. En ny policy för anskaffning av bostäder till sociala ändamål ska tas fram så att kommunen inte blir en prisdrivande aktör. Senast under februari 2018 ska ett beslutsförslag läggas fram för fullmäktige.

Kommunens fibersatsning ska säljas ut. Kommunstyrelsen ska senast i juni 2018 komma med förslag och konsekvensbeskrivning, avseende både kundavtal och infrastruktur.

En koncerngemensam fordonsenhet ska byggas upp. Beslutsförslag ska läggas fram senast i augusti 2018.

Viadukten i Hästveda ska byggas om med en ny gångtunnel under järnvägen. Tekniska nämnden ska i samarbete med Trafikverket ta fram ett förslag som presenteras senast i augusti 2018.

Lena Wallentheim hade inte något större hopp om att den rödgröna budgeten skulle gå igenom i fullmäktige. Foto: Lotta Persson

Pär Palmgren föreslog också att 2,5 miljoner kronor avsätts till ny av- och pålastningsplats vid kulturhuset.

148 miljoner kronor ska lånas till investeringar.

Lena Wallentheim tycker att det är bra att frågan om bostadsköpen tas upp så snart som möjligt.

– Det är väl en sak om kommunen är med på ett grundbud, men det är sällan bara en intressent på en lägenhet, säger hon.

Hon tycker att Hässlehems roll också måste vara med i diskussionen.

– Jag tycker att de ska vara med på ett möte. Det är sagt att de ska ha ett socialt ansvar.

Varför har ni inte krävt att de ska avsätta ett visst antal lägenheter till socialt utsatta?

– Direktiven kan revideras årligen. Om vi nu kommer fram till att det behövs kan vi sätta oss igen, det är inte uteslutet. Vi kan inte bara förbjuda budgivning, frågan är också hur vi ska lösa problematiken. En lösning är att snabba på byggprocesserna, säger Lena Wallentheim.

Björn Widmark var flitig i debatten. Foto: Berit Önell

Björn Widmark var flitigast i talarstolen under budgetdebatten som pågick från nio på morgonen till cirka halv åtta på kvällen. Han ifrågasatte bland annat att de rödgröna räknat med 37 miljoner kronor extra i totala skatteintäkter under de närmaste fyra åren på grund av en större befolkningsökning. Några extra kostnader var däremot inte redovisade.

Han fick svar av bland andra Mats Sturesson (C ).

– Vi har tagit alla de strategiska dokumenten som vi jobbat med i kommunen och räknat med att kommunen ska utvecklas enligt planerna. Vi har också planerat för skolbyggnader, bostäder med mera utifrån denna utvecklingspotential. Sedan är det inte säkert att det är rätt i alla parametrar, sa han.

Mats Sturesson anser inte att det är så viktigt vad det står på sista raden i budgeten. Foto: Berit Önell

Björn Widmark undrade då om inte den konsultfirma som anlitats för att göra en befolkningsprognos fått samma underlag. Övriga partier hade utgått från denna prognos i sina budgetförslag.

Han kritiserade även andra ekonomiska parametrar i övriga budgetar, bland annat för låg soliditet och att de rödgröna använder 81 miljoner kronor från den så kallade resultatutjämningsreserven.

Mats Sturesson förklarade att kommunens målsättning inte är att skapa vinst.

– I kommunal förvaltning är det av underordnad betydelse vad det står på sista raden, sa han.

Berit Önell

Budgetförhandlingar en hel lång dag och kväll kräver lite pauser med fika. Foto: Lotta Persson

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-11-16 Kommunstyrelsens förslag är Sverigedemokraternas

2017-11-23 Renovering av tillagningskök och bättre schema för hemtjänsten i rödgrön budget

2017-11-24 Fler invånare i rödgrön budget ger 37 miljoner mer i skatteintäkter

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se