torsjö live vers2

Kommunekologen hoppas det inte blir bostäder på Göingeåsen

Kommunekologen hoppas det inte blir bostäder på Göingeåsen

Kommunen köper upp de unika skogsområdena på Göingeåsen för att kunna följa den gamla översiktsplanen, det vill säga att bygga bostäder i stor skala. Foto: Berit Önell

Kommunekologen Lars-Erik Williams hoppas att det inte blir verklighet av kommunens planer på bostadsutbyggnad på Göingeåsen. Han tänker se till att de mest värdefulla naturområdena kommer med i den pågående uppdateringen av kommunens naturvårdsprogram. Men han tycker inte att det spelar någon roll om kommunen eller någon annan äger marken.

Han var inte heller tillfrågad innan kommunen nyligen lade ett bud på ett område med bevaransvärd skog med motiveringen att det ligger inom utbyggnadsområdet för bostäder.

Tekniska nämnden har nu beslutat att för 3,2 miljoner kronor köpa det 24 hektar stora skogsområde med bevaransvärd natur som tangerar utbyggnadsområdet och har en väg dit via Magle våtmark.

Kommunekologen Lars-Erik Williams vill inte ha fler bostäder i bevaransvärd natur på Göingeåsen. Foto: Urban Önell

Politikerna i tekniska nämnden var eniga om att köpa fastigheterna Röinge 11:15 och del av Röinge 8:2, mellan Magle våtmark och Hallavägen i Tormestorp. Enligt tjänsteskrivelsen är syftet att bevara området som natur och strövområde. Naturvårdsinsatser utlovas. En av kommunens vandringsleder passerar genom fastigheten som innehåller flera nyckelbiotoper i ädellövskog som Skogsstyrelsen bedömt som särskilt värdefull. Området är också natur av klass 1, den mest skyddsvärda, i kommunens grönplan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men kommunen köper inte in mark för att skydda naturen. Som Frilagt tidigare berättat är förutsättningen på Göingeåsen att det finns ett utpekande av ett bostadsområde i översiktsplanen. Den mark som tekniska nämnden nu beslutat köpa tangerar utbyggnadsområdet och har alltså en alternativ väg dit.

Översiktsplanen från 2007 har nu aktualiserats. Den ska ses över och eventuellt uppdateras, troligen inom ett år.

– Naturvårdsprogrammet ska användas som underlag till den nya planen, säger Lars-Erik Williams.

Måste man vänta på naturvårdsprogrammet för att veta att naturen är skyddsvärd? Det finns nyckelbiotoper, länsstyrelsen har redan inventerat både natur och kulturmiljö, området finns med i kommunens grönplan och är föreslaget som riksintresse för friluftsliv?

– I naturvårdsplanen avgränsar vi de mest skyddsvärda områdena, säger Lars-Erik Williams, men betonar att även större sammanhängande områden kan identifieras.

Han brydde sig inte om att yttra sig om lämpligheten i att bygga en stor villa utanför det framtida bostadsområdet. Något som enligt Göingebygdens biologiska förening skulle kunna bana väg för fortsatt exploatering.

Lars-Erik Williams säger att han inte tänkte på området som en helhet utan tyckte att det just på den fastigheten inte fanns några större naturvärden.

– Det skiljer sig rejält från den mest värdefulla bok- och ekskogen. Men får man prejudicerande effekter, då är det inte bra. När man resonerar så håller jag med, säger han.

Nu tycker han att han borde agerat tidigare.

– Jag vet inte om det är lönt nu, men jag tror att vi ska inrikta oss mer på helheten, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-10-17 Kommunen vill köpa naturområde på Göingeåsen

2017-10-18 Enighet om förslag till markköp på Göingeåsen

2017-10-30 Kommunen förbereder för exploatering av skyddsvärd natur på Göingeåsen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se