Gruppen-3a-328x120

Extern part ska granska trafikröran på Järnvägsgatan

Extern part ska granska trafikröran på Järnvägsgatan

Efter Frilagts artiklar ska tekniska förvaltningen nu ta ett helhetsgrepp om trafikkaoset på Järnvägsgatan. Bilar parkeras, trots förbud att både parkera och stanna. En del tröttnar på köbildningen och kör upp på gång-och cykelbanan för att köra om felparkeraren på fel sida.

Kommunens trafikingenjör ska få hjälp av en extern part för att granska trafiksituationen på Järnvägsgatan.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp nu, säger tekniske chefen Mats Svensson till Frilagt.

Han berättar att tekniska förvaltningens tjänstemän kom i kläm mellan kommunalråden som tryckte på för att öppna för trafiken på Järnvägsgatan så snabbt som möjligt och stadsbyggnadskontorets problem att hinna med de nya kartorna. Innan kartorna är klara kan de lokala trafikföreskrifterna inte läggas in.

Kanske lika bra att ta ner skyltarna eftersom de ändå inte gäller, tyckte en del av politikerna i tekniska nämnden. Men så blir det inte. Foto: Lotta Persson

Efter Frilagts artiklar om trafikkaoset, som polisen inte kan göra mycket åt eftersom skyltarna inte formellt gäller, har politiker och tjänstemän diskuterat möjliga lösningar. Vid ett beredningsmöte med ledande politiker och tjänstemän på tisdagen ville flera politiker att skyltarna med stoppförbud skulle tas ner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi borde kanske inte ha skyltarna uppe, säger tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD).

Tjänstemännen ansåg dock att de kunde sitta kvar eftersom stadsbyggnadskontoret snart har kartorna klara och därefter kan de lokala trafikföreskrifterna, LTF, snart börja gälla.

Just nu är det inte heller aktuellt att förbjuda privatbilar på Järnvägsgatan. Men på sikt vill stadsbyggnadskontoret ha ett helt bilfritt centrum, ända upp på Östergatan.

Mats Svensson säger att det i så fall troligen behövs fler övergångar över järnvägen. Frågor om tillgänglighet måste tas upp och möjlighet också ges att stanna med bil inte alltför långt från stationen.

– Jag tror att det var tänkt att bara bussarna skulle gå på Järnvägsgatan från början, säger Arne Dahlström.

Det fanns också en diskussion om att flytta all busstrafik till Magasinsgatan på västra sidan om stationen.

– Men Skånetrafiken vägrade, berättar Mats Svensson.

För närvarande är det också svårt att hänvisa all biltrafik till Magasinsgatan eftersom den delvis är avstängd efter den stora branden i parkeringsgaraget.

– Min personliga bedömning är att om all hämtning och lämning ska ske på Magasinsgatan får vi också trygga belysning och stoppmöjligheter där. Kanske borde vi öppna det fjärde benet på Nettorondellen så att man inte behöver köra omvägar som idag. Taxi skulle behöva en värmestuga, det är inte roligt att stå där och vänta idag, säger Mats Svensson.

Tekniske chefen Mats Svensson funderar på om Nettorondellen kanske behöver få ett fjärde ben som ger en en genare väg till stationen. Foto: Lotta Persson
Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Urban Önell
Mats Svensson, teknisk chef. Foto: Göran Dandelo

Dessutom diskuteras höghastighetstågens påverkan på området.

– Man får nog tänka till, säger Mats Svensson.

Förhoppningen är att trafikingenjör Veronica Haagens granskning tillsammans med en extern part ska leda till en helhetslösning.

– Veronica vill ha hjälp av en extern part för att kunna granska detta med opartiska ögon. Till nästa beredning ska hon försöka ha en plan på hur man vill göra, säger Mats Svensson.

Veronica Haagen är den som fattat beslut om att släppa på trafiken, trots att LTF inte är på plats.

– Hon har delegation att besluta, bekräftar Mats Svensson.

Han försöker förklara varför varken han eller Veronica Haagen ville berätta vem som beslutat så att ett vacuum tilläts uppstå innan reglerna kan tillämpas.

Det handlade främst om personalbrist på stadsbyggnadskontorets kartavdelning, gis-avdelningen.

– Veronica kan inte lägga in LTF eftersom inte baskartan är uppdaterad – och hon menar att vi har ett gott samarbete med dem, hon vill inte skylla på någon annan. Jag tror inte att varken jag eller någon i nämnden haft vetskap om att det har varit ett vacuum, säger Mats Svensson.

Om LTF inte är på plats kan det bli svårt att hantera exempelvis en krock juridiskt. Ingen kan ställas till svars för att ha brutit mot regler som inte börjat gälla.

Biltrafiken norrifrån på Järnvägsgatan ska köra genom bussparkeringen. Foto: Lotta Persson

Veronica Haagen har sedan tidigare fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hitta en helhetslösning för trafiken i centrum. Anledningen är den röriga trafiksituationen.

– Folk kör fel, konstaterar Mats Svensson.

Problemen uppstod redan i höstas när bara den södra delen av Järnvägsgatan öppnats för buss- och taxitrafik. Trots förbud körde då många privatbilar in söderifrån. En medborgare skrev den 17 oktober till kommunen och påtalade problemen.

– Jag tror att större skyltar och skyltar på båda sidor behövs för att folk ska sluta köra in söderifrån.

Svaret från tekniska förvaltningen blev att olika förslag till lösningar undersöks.

– Dock har vi problem med att bussarna som ska svänga in på Andra Avenyen smäller i bakänden (och då kör ner skylten) om vi placerar den på tilltänkta ställen. Provisorisk skyltning har kommit på plats idag och vi arbetar vidare på en mer permanent lösning, svarar kommunen.

Ärendet diariefördes först på måndagen, den 5 februari, trots att diarieföring ska ske så fort som möjligt, i normalfallet samma dag som en handling inkommer eller upprättas.

– Det är pinsamt, genant att diarieföringen inte fungerar, säger Mats Svensson som förklarar att en del av orsaken är fortsatta tekniska problem i det nya ärendehanteringssystemet.

Han medger dock att handlingar fortfarande blir liggande på tjänstemäns och politikers skrivbord, precis som när JO hösten 2015 riktade allvarlig kritik mot kommunen för brister i diarieföringen.

– Vi har fortlöpande utbildningar, men bevisligen brister det fortfarande, säger Mats Svensson.

Han anser inte heller att det är acceptabelt att Frilagt ska vänta på svar på sina frågor i två-tre månader, vilket beskedet blev på tisdagen.

– Vi ska sträva efter att följa praxis och svara samma dag eller senast nästa dag, säger han.

Han konstaterar att det är stadsbyggnadskontoret som ansvarat för utformning och gestaltning av det nya centrum.

– Vi från tekniska förvaltningen har ansvar för att belysa konsekvenserna och se till att det till exempel är rätt bredd på gatorna, säger han.

Han hade önskat att projektet kunnat flyta på i mer jämn takt och med olika moment i rätt ordning. En del av problemet har också varit att projektet pågått under lång tid, personal har bytts ut, tekniska förvaltningen omorganiserats och direktiven ändrats.

– När det blir turbulens uppstår brister och det drabbar medborgarna, säger Mats Svensson.

Berit Önell

Kanske ska all biltrafik till stationen i framtiden hänvisas till Magasinsgatan. För närvarande går det inte att hänvisa alla till ingången på Norra Station, på järnvägens västra sida. Foto: Lotta Persson

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-02-03 Laglös trafik kring stationen Polisen kan inte bötfälla

2018-02-06 Järnvägsgatan kan bli bilfri Oklart ansvar för laglös trafik

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se