Gruppen-3a-328x120

Fritidschefen kräver svar om rutiner för att förebygga Legionella

Fritidschefen kräver svar om rutiner för att förebygga Legionella

Efter lång tid ser det nu ut som att man kommit till rätta med Legionellan i duscharna i simhallen i Sösdala. Entreprenören Sven Eryd kan lättad konstatera att badet kan öppna på nytt, lagom till skolstarten.
Foto: Lotta Persson

Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef i Hässleholms kommun, kräver nu svar från tekniska förvaltningen om de bristfälliga rutinerna för att förebygga tillväxt av Legionellabakterier. Muntliga försäkringar om rutiner, med bland annat temperaturmätningar av tappvattnet i duschar, verkar inte ha gått att lita på.

Henrik Samevik är också självkritisk och ser att han borde ha kontrollerat att tekniskas arbete verkligen sköttes enligt fastställda rutiner. I det ingår ett lagkrav på att ha skrivna rutiner och protokoll. Samtidigt förklarar Samevik att han litat både på tekniska och på att miljökontorets tillsyn skulle ha avslöjat brister.

Nu måste kommunen se till att få skriftliga rutiner om förebyggande av Legionella i duscharna, tycker Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef medan ordinarie fritidschefen Stefan Larsson arbetar politiskt och på kommunledningskontoret.

Henrik Samevik bekräftar den oklarhet som rått kring vem i kommunen som är ansvarig för att förebygga Legionella.

Han förklarar att han varken förstått att han borde kontrollerat vad tekniska förvaltningens muntliga avtal faktiskt innehöll eller att han skulle begärt att få det skriftligt. Han tillägger att fritidsförvaltningen inte är en tillsynsmyndighet. Det är miljökontoret som är det.

Nu har han ändå insett att fritidskontoret ska medverka till att det tas fram skrivna avtal och tydliga rutiner. Som ett första steg har han begärt få se de skriftliga rutiner och dokumentation som tekniska ska ha. Miljökontoret behöver också bli tydligare med att ställa kraven till – och att prata med – rätt huvudman om brister upptäcks, tycker fritidschefen. Och det behövs en ökad tydlighet kring vad som ska ske om legionella påträffas.

– Hässleholms fritid är verksamhetsansvarig för de simhallar som kommunen har ansvar för men det finns begränsningar och avgränsningar i det uppdraget, menar han.

Hur ser de ut?

– Vi har ett stort verksamhetsansvar för den verksamheten som bedrivs i vattnet. Vi har inget verksamhetsansvar för fastigheten och det är en stor skillnad i sammanhanget. Vi ansvarar inte för sådant som att taket är helt eller att det finns Legionella i tappvattenstället.

Så miljöchefens tidigare uttalande är fel? Det är inte ni som är verksamhetsansvariga och har egenkontrollansvar?

– Ja, där måste jag tycka att miljöchef Sven-Inge Svensson har lite fel. Tekniska kontoret har ansvar för fasta tappvattenställen – och det gäller ju även på sådant som skolor, idrottshallar och omsorgsverksamhet, säger Henrik Samevik.

Angående Sösdalabadet var det till fritidskontoret som det första föreläggandet från miljötillsynen gick. Fritidskontoret tycktes svara på miljöinspektörernas frågor – fast det gjordes via ett antal personer som efter hand kopplades in.

Miljökontoret ställde kraven på er. Ni jobbade med problemen och svarade. Drygt två år efteråt saknas det fortfarande ändå skrivna rutiner och ansvarig för det förebyggande Legionellaarbetet. Förstod inte miljökontoret att ni på fritidskontoret bara agerade mellanhand?

– För oss har det hela tiden varit klart att tekniska har ansvaret och vi har levt i god tro att detta har skötts. Miljöinspektören vet mycket väl att det är tekniska som ska svara på hur rutinerna ser ut, svarar Henrik Samevik.

Anser inte du, som ytterst verksamhetsansvarig för baden, att ni också har ett ansvar för att mätningar sker – även om ni inte själv utfört uppgifterna? Ni behöver väl säkra att det är gjort för att kunna ha ett bad öppet? Det kan ni väl bara göra genom att ha kontroll på avtal och hur de reglerar vem som gör vad och vilka rutiner som gäller? Har inte då chefer på både tekniska och fritids ett delat egenkontrollansvar när det gäller Legionella?

– Med facit i hand kan jag såklart ångra att jag inte sett det så. Men åter igen; det är ändå inte vi som har ansvar för de fasta anläggningarna, säger Henrik Samevik.

Det handlar alltså för dig om att klargöra ansvar? Hur ser du då på att miljöinspektörerna ibland riktat kraven till er, ibland till tekniska?

– Ja, de måste veta vem de ska rikta kraven till. Den 1 oktober får vi en ny organisationsuppdelning, som gör våra ansvarsområden tydligare, och vi tror att mycket ska lösa sig med det, säger Henrik Samevik.

Vem har det övergripande ansvaret att se om ett förebyggande arbete inte sköts?

– Miljöförvaltningen har det övergripande ansvaret att se att detta fungerar. Miljökontoret har inte haft några synpounkter på vårt egenkontrollarbete, säger Henrik Samevik.

Det har de väl haft? De har begärt svar ifrån er på hur rutiner sett ut men inte fått svar.

– Men vi har svarat. Det är tekniska som inte svarat.

På frågan hur han tar det ansvar han sedan medger att han och fritidsförvaltningen har enligt lagen, svarar han med en retorisk fråga om hur detta hanteras på andra ställen med vattensystem – som idrottsanläggningar och äldreboenden.

– Jag tror inte omsorgschefen får krav på tappställesmätningar, säger Henrik Samevik.

Men omsorgschefen måste säkert också veta att sådana finns och sköts och ha system för att säkra det. Hur ska det annars kunna säkras att lagen följs?

– Ja, det kan jag hålla med dig om, svarar Henrik Samevik.

Han menar att han nu ändå tänker i dessa banor. Att alla inblandade har ett ansvar att egenkontrollera det de kan och att han har varit tydlig när han väl fick kunskap om Legionellaproblemen i Bjärnum.

Han hänvisar till en mejlväxling.Tekniska kontorets driftsavdelning meddelade den 4 juli ett positivt Legionellaprovsvar från Bjärnum. Mejlet sändes till både miljöinspektören och till personer med ansvar på tekniska kontoret samt till Henrik Samevik på fritidsförvaltningen som beslöt att stänga badet.

Den 5 juli mejlade Henrik Samevik ett krav till tekniska på att få svar på både vilka rutiner som finns, vad som gjorts angående Legionella i Bjärnum och varför inga åtgärder sattes in efter det första fyndet i maj.

– Vårt ansvar är att stänga bad när Legionella hittas och därför måste vi få besked direkt, förklarar han.

Med det svaret borde det vara klarlagt att uppgifterna och ansvaren ofta går in i varandra och att en korsvis egenkontroll måste till.

Att brister i det förebyggande arbetet inte tidigt setts, diskuterats och kravställts med rätt personer som svarande, verkar ha varit avgörande för att det tagit drygt två år att förstå systembristerna.

Kunde ni agerat tydligare och snabbare när det visade sig att lagstadgade rutiner inte verkade finnas? Gav ni inte dem för lång tid att svara och tillät för länge att ingen tog på sig ansvaret? 

Frågorna ställs på nytt till miljökontoret och syftar på handläggningen av Sösdala.

Miljötillsynschef Carina Westerlund, som nu granskat ärendet, menar fortfarande att Sösdalaärendet hanterats korrekt.

– Vi ser till vem som har rådighet – det vill säga har makt att förändra och åtgärda, säger hon.

Att de ömsom riktar sig till tekniska- och fritidskontoret beror på sådana bedömningar.

Då är det en viktig sak att ni utser rätt enhet att vara ansvarig och att ni säkras att den svarar er på det ni frågar om?

– Ja, och det försöker vi. Vi har en hel del domar som kan vägleda oss där, berättar Carina Westerlund.

Provtagningar visade att Legionella fanns i tre av sex kommunala bad, även i Qpoolens simhall som dock redan var stängd på grund av pcb-sanering och fönsterbyten. Foto: Berit Önell

Hade temperaturmätningarna och andra Legionellaförebyggande åtgärder skötts, hade problemen i badens vattensystem förmodligen inte behövt uppstå eller åtminstone upptäckts tidigt. I alla fall borde det ha gått att snabbt slå larm om att tappvattenmätningar inte skedde och att protokoll och skrivna rutiner saknades.

Att systemets temperaturer är avgörande för att hålla Legionella borta verkar inte alla inblandade ha haft fullt klart för sig.

Fritidschefen borde ha fått veta, men kunde och skulle själv ha säkrat saken genom sina rutiner. Miljö borde ha förstått att tala med de ansvariga om den allvarliga bristen. Tekniska borde ha förstått att mäta.

Mätbristen verkar ha funnits i samtliga sex bad. Tre av sex bad hade Legionella när Legionellaprovtagningar gjordes.

Sösdalabadet hölls öppet en lång tid sedan Legionella konstaterats i en dusch utan att resterande duschar i samma vattensystem kontrollerades. Fritidschefen verkar inte ha varit inkopplad i beslutet; och om – så förutsatte han då förmodligen att systemets tappvattenttemperaturer varit under kontroll. Vilket det visade sig att de inte varit.

Kanske går samarbetet nu åt rätt håll. Miljöenheten har också lagt ut Legionellainformation på sin hemsida.

Har ni påverkats av att det nu skrivits en del om problemen?

– Ja, så kan det ju vara. Sedan har vi ju en lista på sidor vi skulle vilja lägga ut men inte har hunnit med, men visst har det spelat roll att vi pratat om Legionella nu och att vi uppmärksammades på att vi missat att infon inte låg ute. Jag la ut den dagen efter jag fick veta det, hälsar miljötillsynschef Carina Westerlund.

Lotta Persson

Läs tidigare artiklar i ämnet:

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

2018-07-25 Legionella även i Qpoolen – ingen information eftersom badet var stängt

2018-07-26 Bjärnums simhall öppnar igen imorgon

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se