torsjö live

Nytt förslag på bostäder vid Hovdalavägen

Nytt förslag på bostäder vid Hovdalavägen

Skottenborg vill bygga bostäder på den cirka 26 000 kvadratmeter stora ängen strax norr om Hassellunden. Foto: Lotta Persson

Det omdiskuterade området öster om Hovdalavägen, norr om Hassellunden, är aktuellt för bostäder igen. Det är idag planlagt för handel och industri, men ska enligt den fördjupade översiktsplanen utvecklas till “ny blandad stadsbebyggelse”. Nu vill tekniska nämndens arbetsutskott att planarbetet prioriteras upp eftersom en ny intressent, Hässleholmsföretaget Skottenborg, uttryckt intresse för att köpa det obebyggda området och bygga bostäder där.

Osäker politisk majoritet bidrog till att en avsiktsförklaring med tidigare tilltänkta exploatörer, Skanska och Ikeasamarbetet Boklok, avbröts 2018 och planarbetet har sedan prioriterats ned. Men förberedelser för byggnation hade redan påbörjats. Den låglänta marken som ofta varit översvämmad, fylldes upp med massor från andra byggprojekt.

I sin intresseanmälan skriver Bo Svensson på Skottenborg nu att bolaget även kan tänka sig att bygga bostäder i området väster om Hovdalavägen, vid Hässleholmsgården. Även det pekas ut för bostäder i den fördjupade översiktsplanen. Enligt planen ska Hovdalavägen smalnas av och byggas om till en bostadsgata med trottoarer på båda sidor. Bo Svensson konstaterar att det därmed är möjligt att anlägga busshållplatser vid infarterna och förbinda dessa och bostadsområdena med ett övergångsställe.

Skottenborgs intresse gör att tekniska nämndens arbetsutskott bedömer att förutsättningarna förändrats. Därför finns det fog för att återuppta detaljplanearbetet på Hässleholm 88:16 och påbörja förhandling om ett markanvisningsavtal och en avsiktsförklaring.

Tekniska förvaltningen anser att området är atttraktivt för bostadsändamål eftersom det är beläget nära både golfbanan och centrum.

Bo Svensson meddelar att Skottenborg tidigare byggt på Hassellunden och har erfarenhet av markförhållandena där.

Tekniska nämndens arbetsutskott var enigt om att ansöka om en omprioritering av detaljplanen och att ge tjänstemännen på tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal med Skottenborg.

Berit Önell

Läs mer:

2018-10-01 Nya bostadsområden på gång i Hässleholm

2018-10-10 Avsiktsförklaring med Boklok får vänta

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se