torsjö live

Höjning av kommunalrådens arvoden ger sken av sänkning

Höjning av kommunalrådens arvoden ger sken av sänkning

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) får högre arvode än en riksdagsledamot efter en sänkning med tio procent och en höjning med 15 procent, om det nya regelverket går igenom. Foto: Berit Önell

Nya regler för Hässleholmspolitikernas ersättningar, som personalutskottet godkänt, ger sken av en sänkning av kommunalrådens arvoden, men innebär i själva verket en höjning. Grundbeloppet sänks så att det motsvarar en riksdagsledamots arvode minus tio procent. Men kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) får sedan ett tillägg på 15 procent och hans lön blir därmed högre än en riksdagsledamots. Hanna Nilsson (SD) – som skrutit med att hon drivit på förra årets sänkning av arvodena – går från 90 till 100 procent av grundbeloppet och får därmed också löneförhöjning, Lena Wallentheim (S) likaså.

Kommunstyrelsen beslöt i februari 2019 att revidera regelverket för politikerarvodena och tills vidare ändra praxis så att även politiker med arvoden på minst 25 procent fick rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det skedde efter att Kristianstadsbladet avslöjat att politikerna tolkat reglerna olika och också fått olika besked från tjänstemännen om vad som gällde.

Nu har personalutskottet tagit fram ett nytt förslag där också grundbeloppet och procentsatserna ändras. Det föreslås gälla från och med den 1 januari 2021 och ska skickas vidare till kommunstyrelsen, men avgörs slutligen av kommunfullmäktige.

Enligt tjänsteskrivelsen är syftet med det nya regelverket att förtydliga och förenkla, men det bedöms också innebära vissa besparingar, beroende på frekvens på sammanträden, förtroendevaldas övriga sysselsättning, antal nämnder och ledamöter med mera.

För kommunalrådens del ger det dock löneförhöjning. Grundbeloppet i Hässleholms kommun är idag 66 456 kronor. Det har höjts årligen med samma procenttal som de kommunanställdas genomsnittliga löneutveckling. Nu ska istället riksdagsledamöternas arvode vara utgångspunkt. Grundbeloppet blir 90 procent av detta. I år är riksdagsledamotsarvodet 68 400 kronor. 90 procent av det är 61 560 kronor. Det innebär en sänkning av grundbeloppet, men genom att ge kommunstyrelsens ordförande ett tillägg på 15 procent och höja de andra två kommunalrådens arvode från 90 till 100 procent av grundbeloppet får alla kommunalråd högre arvode.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson SD) och Lars Johnsson (M) får alla höjda arvoden enligt förslaget. Foto: Berit Önell

Med årets nivå höjer Lars Johnsson sitt arvode från 66 456 kronor i månaden till 70 794. Lena Wallentheim och Hanna Nilsson går från 59 810 kronor i månaden till 61 560.

Arvodena för en del av uppdragen i nämnder och styrelser höjs också i förslaget medan andra sänks. Ordförande i tekniska nämnden, Torsten Nilsson (M) höjer sitt arvode från 15 till 25 procent av grundbeloppet, vilket i kronor innebär från 9 968 kronor till 15 390 kronor. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Winnie Aronsson (L) får en höjning från 15 till 20 procent av grundbeloppet, i kronor räknat från 9 968 kronor till 12 312 kronor.

I barn- och utbildningsnämnden får första och andra vice ordförande sänkt arvode från 27 procent av grundbeloppet till 22,5, det vill säga från 17 943 kronor per månad till 13 543 kronor per månad.

Personalutskottets ledamöter Robin Gustavsson (KD), ordförande i socialnämnden, och Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, får själva sänkta arvoden i förslaget medan Ulf Berggren (SD), förste vice ordförande i tekniska nämnden får en höjning från 6 645 kronor per månad till 7 695.

I det nya regelverket har politiker med fasta arvoden på 40 procent eller mer inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den tidigare formuleringen om att 25 procent och däröver skulle räknas som 40 procent är borttagen.

I personalutskottet sa Robin Gustavsson och Ulf Berggren ja till det nya regelverket medan Joachim Fors avstod från att delta i beslutet.

Berit Önell

Läs mer:

2019-02-28 Politiker får rätt till förlorad arbetsinkomst Regelverket ska förtydligas

2020-07-31 Hanna Nilsson kräver risktillägg till covidpersonal

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se