torsjö live vers2

Ja till ny förskola på T4 i strid mot det mesta

Ja till ny förskola på T4 i strid mot det mesta

Så här ska kommunens nya förskola på T4 i västra Hässleholm se ut. Varken färg eller material stämmer med gestaltningsprogrammet som kommunen själv tagit fram där fasaden huvudsakligen ska vara i gul puts. Ritning från Arkitektgården

Kommunens nya förskola på T4-området fick bygglov av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, trots att den strider mot detaljplanen. Varken materialval eller färger följer gestaltningsprogrammet. Större delen av lekytorna placeras på naturmark som enligt detaljplanen skulle skyddas. Röjning utfördes dessutom innan marklov söktes, vilket kan leda till att kommunen får betala sanktionsavgift till sig själv. Flera närboende har förgäves protesterat.

Projektet beräknas kosta 50,8 miljoner kronor, vilket är 8,8 miljoner mer än budget och extra medel måste därför sökas från kommunfullmäktige. En del av fördyringen beror på markföroreningar från massor som flyttades till platsen från Norra Station.

Stadsbyggnadskontorets handläggare föreslog att ansökan om bygglov för förskolan skulle avslås då “avvikelsen från detaljplanen inte är liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte”.

Avvikelser på åtta punkter

Tjänsteskrivelsen tar både upp att vegetationen enligt planen inte får skadas och att byggnadens utformning avviker på hela åtta punkter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Taket ska vara plåt, betongpannor eller tegelpannor, men blir nu papp. Fasaden ska vara huvudsakligen slät puts, men blir tegel, trä och glas. Inslag av trä och skivmaterial i fasaden tillåts, men ytorna är större. Fasadkulör ska vara gul, men blir grå. Dörrarna ska vara gröna, men blir också grå.

Grannarna har i sina yttrande invänt mot att kommunen inte håller sina tidigare löften om bevarande av skogen och betonat att bestämmelserna i detaljplanen ska följas.

– Vegetationen kring fastigheten var avgörande för vårt köpbeslut, skrev en av dem i samband med kommunens ansökan om marklov för att fälla en del av träden i lövskogspartiet på 6 000 kvadratmeter.

Konsulterna kunde inte ta sig fram

Markägaren, tekniska förvaltningen, ansökte om marklov först efter att arbeten med röjning av undervegetation hade gjorts. När en inventering av skogen, daterad i september 2018, gjordes kunde konsulterna inte ta sig fram eftersom det låg så mycket ris kvar efter röjningen. Istället för att stega som brukligt fick de uppskatta trädens krondiameter och höjd. I november samma år gjordes ansökan om marklov för att fälla ett 40-tal träd av de drygt 80 som fanns i skogspartiet.

När konsulterna skulle inventera träden inför ansökan om marklov för att få gallra hade kommunen redan röjt undervegetationen och konsulterna kunde inte stega som brukligt. Foto ur trädinventeringen från Trädkonsult i Skåne AB

Politikerna beslutade i april 2019 om marklov på inrådan från tjänstemannen Eva Günther eftersom gallringens syfte var att utveckla grönområdet för att det skulle bli attraktivt. Avvikelsen bedömdes då också vid en samlad bedömning som liten. Men hon arbetar nu med ett ärende om olaga åtgärd eftersom röjningen skedde utan lov. Det kan leda till att tekniska förvaltningen får betala sanktionsavgift.

– Det är kommunen själv som i detaljplanen sagt att man inte får röra vegetationen. Om de går ut och röjer tycker de inte att de rört något. Men det är gjort med berått mod. Kommunen får inte göra sådana tabbar, säger hon.

Hon konstaterar att bilderna från trädinventeringen tydligt bevisar vad som hänt. Nu ska saken utredas vidare innan det går att besluta om eventuell sanktionsavgift. Avgiften beräknas vanligtvis utifrån antal träd, men det går inte när det gäller röjning av sly och liknande.

Beslut efter votering

Vid onsdagens sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljades bygglovet efter votering som slutade 8-2. Hans-Göran Hansson (MP) och Jonas Klein (FV) röstade nej. Klein reserverade sig skriftligen med motiveringen att kommunen själv bör följa gestaltningsprogram som tjänstemännen lagt ner tid och arbete på att skapa och inte bara kräva att andra ska följa dem.

Håkan Nilsson entreprenad AB lade det vinnande anbudet på totalentreprenaden, 43,7 miljoner kronor. Projektkostnaden beräknas till 50,8 miljoner. Eftersom budgeten är på 42 miljoner har tekniska nämnden beslutat vända sig till kommunledningen för att få ytterligare medel med 8,8 miljoner kronor.

Förorenade massor från p-garaget

Anledningen till fördyringen var bland annat att huvudbyggnaden i två plan blev större än beräknat, 120 kvadratmeter, och saneringskostnader på grund av markföroreningar i form av oljerester (PAH och alifater). Totalt 1 492 ton förorenade massor transporterades till Hässleholm Miljö. Fördyringen för markkostnader, inklusive sanering, blev cirka 800 000 kronor. Därav gällde 426 000 kronor sanering av föroreningar. Enligt köpeavtalet för marken beräknades saneringskostnaden till 200 000 kronor, en summa som dragits av från köpeskillingen på 4,8 miljoner kronor.

Enligt den miljötekniska markundersökningen kom föroreningarna från massor som lagts upp på den tidigare grusplanen på den del av fastigheten där själva förskolan ska byggas. Massorna grävdes bort från fastigheten Skepparen 7 på Norra Station där Kunskapsporten sedan byggde det underjordiska parkeringsgaraget som kommunen köpte efter att undertecknad avslöjat de tvivelaktiga turerna kring upphandlingen och det dyra hyresavtalet (i Norra Skåne 2014).

Kommunen köpte marken till förskolan av ett av Jacob Karlssons bolag som ingår i samma företagsgrupp som Kunskapsporten.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-09-22 Kommunen kan köpa tomt till förskola av K-fastigheter

2018-05-12 Vill ha bättre koll på exploateringsavdelning – oenighet om finansiering av köp av förorenad mark till förskola

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se