You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Reservationer mot halverad straffavgift för förråd utan bygglov

Straffavgiften för den olagliga förrådscontainern på allmän mark på T4-området halveras till 5 912,50. Det har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat.

Majoriteten av politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansåg att fastighetsägaren hade vidtagit rättelse genom att söka bygglov i efterhand för att få tid att flytta containern. Därför körde de över tjänstemännen som föreslagit att hela byggsanktionsavgiften på 11 825 kronor skulle tas ut. I juni i år hade containern fortfarande inte flyttats och fastighetsägaren uppmanades då på nytt att vidta rättelse.

Förrådscontainern har i mer än tre år stått på allmän mark som kommunen är huvudman för. Foto: Miljö.- och stadsbyggnadskontoret

Hans-Göran Hansson (MP) höll med tjänstemännen och menade att fastighetsägaren haft lång tid på sig efter anmälan hösten 2018 utan att vidta åtgärder. Då hade containern stått på platsen i ett och ett halvt år. Jonas Klein (FV) instämde i Hanssons yrkande. Voteringen slutade 8-2 och både Hansson och Klein reserverade sig mot beslutet.

– Det ska finnas relevanta skäl för att sätta ned sanktionsavgiften, säger Jonas Klein.

Marken är allmän platsmark i detaljplanen. Kommunen är huvudman och ansvarar för skötseln, men företaget Skottenborg T4 AB är fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka bygglov även när det, som i detta fall, är en hyresgäst som vill ha ett förråd.

Berit Önell

Läs Mer:

2020-09-11 Vill halvera straffavgift för förråd utan bygglov på allmän mark

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com