torsjö live vers2

Bristfällig funktion på reningsverket sedan januari

Bristfällig funktion på reningsverket sedan januari

Ända sedan i januari har reningsprocesserna på reningsverket i Hässlehom haft bristfällig funktion, vilket har motverkats genom ökad kemikalieanvändning. Foto: Berit Önell

Hässleholms reningsverk har inte fungerat fullt ut sedan i januari. Enligt Hässleholms vattens kvartalsrapport påverkade en varm period följd av en kall i början på året det biologiska reningssteget. Därmed kan mer näringsrik fosfor ha släppts ut i Magle våtmark och gått vidare till Finjasjön. Gränsvärdena har klarats genom ökad dosering av kemikalier.

Men det inträffade har inte anmälts till miljökontoret och miljöchef Torbjörn Håkansson ser det inte heller som en driftsstörning.

I kvartalsrapporten första mening står det: “Reningsprocesserna har under kvartalet ej fungerat optimalt”. Därför har kontinuerlig luftning skett samtidigt som doseringen av fällningskemikalien järnklorid har ökats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Problemen är fortfarande inte över.

– Solen och värmen som kommit gör det mera gynnsamt för biologin, men det kan fortfarande ta tid för processerna att stabilisera sig, förklarar Emma-Karin Trygg Vincic, Marknadschef på Hässleholm Miljö i mejl till Frilagt.

Hon berättar att det biologiska reningssteget inte egentligen är konstruerat för att avskilja fosfor, men i praktiken har en sådan funktion under gynnsamma förhållanden och med sin normala intermittenta luftning.

– Denna funktion har inte varit aktiv under våren vilket har kompenserats med en ökad kemikaliedosering, skriver hon.

Hon konstaterar att problemet ändå tillfälligt kan ha påverkat fosforhalterna.

– Om vi inte hade ökat kemikaliedoseringen skulle vi överskridit våra gränsvärden för totalfosfor ut från reningsverket till Magle våtmark, skriver hon.

Solen och värmen förbättrar förutsättningarna, men problemen är inte över. Foto: Berit Önell

Totalfosforhalten i det renade avloppsvatten som släpps ut från reningsverket får inte överstiga 0,3 mg per liter beräknat som månadsmedelvärde och kvartalsmedelvärde. Tillfälligt har värdet varit högre under årets första kvartal, men medelvärdena har klarats.

Stora mängder av fällningskemikalien järnklorid kan leda till lägre pH-värde, vilket inte heller är bra för miljön, särskilt inte för fisken i sjön. Låga pH-värden kan döda vissa fiskarter eller skada deras reproduktion. PH-värdet får enligt villkoren i reningsverkets miljötillstånd inte understiga 6,0. Under årets första kvartal låg det enligt kvartalsrapporten som lägst på 6,8.

Det finns ingen maxvolym för fällningskemikalier, men dess påverkan på pH-värdet sätter i realiteten en övre gräns för hur mycket fällningskemikalier som kan användas.

Det biologiska steget är känsligt och påverkas både av sammansättningen av avloppsvattnet och av yttre faktorer som vädret. Det var också detta steg som havererade i maj 2019 med för höga fosforhalter som följd. Det anmäldes inte till miljökontoret förrän den 20 juni, vilket ledde till en “åthutning” från dåvarande miljöchefen Sven-Inge Svensson.

– Det biologiska steget är en komplicerad process som involverar en mängd olika typer av bakterier, protozoer och alger; vi kallar denna sammansättning för bioslam, berättar Emma-Karin Trygg Vincic.

Hon ser inte de senaste månadernas bristfälliga funktion som en driftsstörning.

– Den styrning som finns är begränsat till den mängd syre vi väljer att tillföra eller inte tillföra blandningen av bioslam och avloppsvatten, samt hur mycket bioslam vi avlägsnar från reningssteget. Själva tillväxten kan därför ej påskyndas. Naturliga fluktuationer i funktion förekommer hela tiden och räknas inte som en störning, skriver hon.

Finjasjön, nära Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp. på torsdagen. Vattnet har under lång tid sett väldigt mörkt ut, vad det beror på är dock okänt.

Ingen från miljökontoret har ställt några frågor med anledning av kvartalsrapporten. Miljöchef Torbjörn Håkansson ser inte heller problemen med luftningen av det biologiska steget som en driftsstörning.

– Normalt är det om något påverkar driften som det anmäls som en driftsstörning. Jag förutsätter att det är med i den kontinuerliga dialogen. De får anpassa systemet. Årliga variationer förekommer. Jag kan inte svara på om det är det som skett här. Men det har inte påverkat utsläppsvärdena, säger han till Frilagt.

Han återkommer sedan på mejl.

– Det ska noteras att justeringar av luftning sker löpande som en del av processen och är normalt inte att se som en driftstörning om det inte påverkar utsläppen, skriver han.

Han förklarar att uppföljning kommer att ske vid granskning av kommande kvartalsrapporter och vid tillsynsbesök.

Berit Önell

Läs mer:

2019-09-27 Haveri i reningsverket tystades ner

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se