Gruppen-3a-328x120

Tonar ner anklagelser mot falsk sjuksköterska

Tonar ner anklagelser mot falsk sjuksköterska

Omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun avfärdar nu rapporter från personal om att sjuksköterskan som arbetade med falsk legitimation inom hemsjukvården orsakat vårdskador och i värsta fall kan ha bidragit till två äldres död. Detta trots tidigare uttalanden om att händelseförloppet i princip var kartlagt och att höstens utredning främst var till för att klargöra om kommunen eller anhöriga skulle polisanmäla.

– Vi har tittat i journalerna och inte hittat något som innebär allvarlig vårdskada eller är skäl till polisanmälan, säger förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh på onsdagen.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck kommer till samma slutsats i sin kompletterande utredning till Inspektionen för vård och omsorg.

Frilagt berättade den 24 oktober om verksamhetschef Kenneth Perssons utredning om de allvarliga uppgifterna som inte fanns med i de journaler och avvikelserapporter som granskades efter att den falska sjuksköterskan avslöjats i somras. Därför blev slutsatsen då att inga allvarliga vårdskador skett. Senare kom rapporterna som ledde till en ny utredning. När Frilagt intervjuade Kenneth Persson var han tydlig med att skada skett.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Som vi betraktar det har en människa som utgett sig för att vara något den inte är både gjort och låtit bli att göra saker hos patienten som man överhuvudtaget inte får lov enligt svensk lag och som gett en skada. Då bör det kallas för misshandel, sa han bland annat, men betonade att det är polisens sak att bestämma brottsrubriceringen.

Han berättade också att det inte kunde uteslutas att sjuksköterskan orsakat två äldres död, men inte heller att de hade avlidit ändå.

Skulle göra juridisk bedömning

Han förklarade att en person med falsk legitimation inte kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria, så som brukar ske vid vårdskador. Istället utreddes därför parallellt om kommunen skulle polisanmäla, eller informera och stötta anhöriga om de ville polisanmäla. Avsikten var att Kenneth Persson skulle vända sig till kommunjuristen för en juridisk bedömning. Så blev det inte.

– De skulle kontakta mig fick jag veta, men jag har inte hört någonting sedan, säger Magnus Gjerstad på onsdagen.

Kenneth Persson är nu sjukskriven. Åsa Ollerstam Lundh säger till Frilagt att hon haft kontakt med honom och att han sagt att han tyckte att han var för grovt citerad i artikeln i oktober. Men intervjun är inspelad och både citaten och texten i övrigt stämmer.

”Inte av den digniteten”

Åsa Ollerstam Lundh säger att hon själv reagerade på artikeln när hon läste den.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

– Jag blev upprörd för det var fel. Det har funnits brister och avvikelser, men inte av den digniteten, säger hon.

Även Norra Skåne intervjuade Kenneth Persson och skrev om utredningen några veckor efter Frilagt. Då framkom att sju vårdtagares journaler granskades särskilt och även då sa Kenneth Persson att han inte kunde utesluta dödsfall på grund av den falska sköterskans agerande.

Åsa Ollerstam Lundh betonar att utredningen inte var klar i oktober.

– Vi har inte kunnat belägga att sköterskan orsakat något dödsfall, men det visste vi inte då, säger hon.

Hon talade också under onsdagen med Birgitta Ljungbeck.

– Hon bekräftade att hon också granskat journalerna och inte funnit någon allvarlig vårdskada, säger Åsa Ollerstam Lundh.

Hon hävdar att det räcker med IVO:s utredning.

– Det är samma patienter det gäller, säger hon.

Bluffade om hembesök

Enligt Birgitta Ljungbecks komplettering har det funnits en risk att de cirka 80 patienterna inom hemsjukvårdsområdet inte fått en god och säker vård på grund av sköterskans bristande kompetens. Någon allvarlig vårdskada går dock inte att påvisa. Birgitta Ljungbeck skriver: “Det finns inkomna avvikelser gällande brister i vården men de är inte var för sig av den grad att allvarlig vårdskada har kunnat påvisas”.

Avvikelserna uppkom snart efter sköterskans anställning och handlar bland annat om brister i teamsamarbete, bristande kompetens vid bedömning av sår och såromläggningar, feldelade dosetter samt brister vid bedömningar av olika slag. Risken för vårdskador har minskat genom att andra sjuksköterskor och omvårdnadspersonal uppmärksammat bristerna i tid.

Kollegor avslöjade att den falska sjuksköterskan dokumenterat att hon varit på hembesök hos patienter trots att hon inte varit där. Även andra brister i dokumentationen har noterats.

Misstänkt för stöld av narkotisk medicin

Kommunen har polisanmält svinn av narkotiska läkemedel. Den falska sjuksköterskan var också misstänkt för stöld av narkotikaklassad medicin på sin tidigare arbetsplats i Kristianstads kommun. Den anmälan ledde till att polisen i november 2019 inledde en förundersökning som i brist på bevis lades ned i mars 2021. Hon arbetade då sedan våren 2020 i Hässleholms kommun. 2019 fick hon sin sjuksköterskelegitimation som visade sig bygga på ett falskt examensbevis. Genom en miss hos Socialstyrelsen fick hon ut legitimationen som drogs in efter att Hässleholms kommun slagit larm.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Trots falsk legitimation tog det alltså tid innan hon avslöjades. När hon sedan slutat uppstod stor oreda i delegeringar till omvårdnadspersonal. Birgitta Ljungbeck konstaterar i sin kompletterande utredning till IVO att kunskapen om delegeringsprocessen brister och att ledarskapet är otillräckligt för att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god hälso- och sjukvård upprätthålls enligt lagen. Bland annat räcker inte strukturen inom sjuksköterskeorganisationen för att säkerställa följsamhet till rutiner och riktlinjer.

Bland åtgärder kan nämnas att ett kvalitetsteam har tillsatts under hösten med bland annat en ny tjänst kvalitetsutvecklare för hälso- och sjukvård. Uppföljande möte och fortsatt förändringsarbete väntar under 2022. Tjänsten som enhetschef för sjuksköterskorna, som varit vakant under hösten, har tillsats och den nya chefen börjar inom kort.

Både omsorgsförvaltningen och Socialstyrelsen har polisanmält det förfalskade examensbeviset som urkundsförfalskning och förundersökning pågår.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-30 Sjuksköterska med förfalskat examensbevis i hemsjukvården

2021-10-18 Lex Maria-anmälan om omsorgens delegeringar

2021-10-24 Falsk sjuksköterska kan ha orsakat två äldres död

2021-12-29 Självkritik i omsorgen efter vårdtagares död

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se