torsjö live

Länsstyrelsen vill stänga läckande reningsverk

Länsstyrelsen vill stänga läckande reningsverk

Reningsverket i Emmaljunga är så bristfälligt att det är rimligt att förbjuda det den 30 juni 2024 och att förbudet förenas med ett vite på 900 000 kronor. Det anser länsstyrelsen som därför har avslagit det kommunala bolaget Hässleholm Miljös överklagande av miljönämndens beslut om förbud.

Frilagt har tidigare berättat om avloppsanläggningen i Björstorp utanför Emmaljunga som enbart har biologiska reningssteg. I maj 2020 påtalade miljöinspektörerna flera stora brister som inte har åtgärdats. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att åtminstone analyserna av utgående vatten inte är tillförlitliga eftersom avloppsvattnet uppenbarligen är kraftigt utspätt med inläckande yt- eller grundvatten. Halterna av näringsämnen är mycket låga både i inkommande och utgående vatten, vilket enligt länsstyrelsen bekräftar utspädning. Även den konsult som Hässleholm Miljö hänvisar till skriver att en jämförelse av halterna lätt kan leda till slutsatsen att reningen är mycket hög, men att det inte kan uteslutas att mätvärdena är en effekt av utspädning i själva anläggningen. Enligt konsulten går utgående vatten ofta inte ens att provta eftersom det är tomt i röret för utgående. Det mesta av vattnet har nämligen gått direkt ut i grundvattnet.

Emmaljunga reningsverk består enbart av biologiska reningssteg. Ritning ur miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar

Skyddsavståndet mellan flera av anläggningens delar och grundvattnet bedöms för kort, särskilt med tanke på att varken biodammarna eller bräddmagasinet är täta. Ett sådant skyddsavstånd ska vara minst en och en halv meter, men i Emmaljunga varierade det mellan 0,49 och 0,93 meter.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att undantag från skyddsavståndet kan göras “om riskerna för förorening i det närmaste kan uteslutas”. Men det har Hässleholm Miljö inte kunnat visa.

Bolaget ville att förbudet enbart skulle gälla slamdammarna. Länsstyrelsen konstaterar dock att det inte presenterats någon teknisk bevisning för att det skulle göra anläggningen godtagbar och bidra till ett skyddsavstånd på minst en och en halv meter till grundvattnet från infiltrerande delar.

Hässleholm Miljö har i och för sig medgett att anläggningen inte är fullt fungerande, men ville ha tid på sig till 2028 för att hinna utreda ett gemensamt reningsverk för Emmaljunga och Vittsjö. Man försökte också använda rimlighetsavvägningen i lagen som säger att kostnader för skyddsåtgärder ska vägas mot den nytta de gör. Men länsstyrelsen anser att nyttan är stor.

– Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till bristfälliga avloppsanläggningars påverkan på grundvattnet och dess omgivning, att förbudet är att anse som rimligt i förhållande till nytta och kostnader, skriver länsstyrelsen i beslutet och hänvisar till flera rättsfall.

Tiden för att hinna åtgärda anläggningen bedöms också skälig.

Emmaljunga reningsverk ska vara dimensionerat för 700 personekvivalenter och belastas av 240, enligt uppgifter från 2016.

Berit Önell

Läs mer:

2021-06-14 Vill stänga Emmaljunga reningsverk – avloppsvattnet späds ut

2021-09-07 Stänger inte Emmaljunga reningsverk frivilligt

2021-10-06 Hässleholm Miljö: Reningsverken är utslitna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se