torsjö live vers2

Vill stänga Emmaljungas reningsverk – Avloppsvattnet späds ut

Vill stänga Emmaljungas reningsverk – Avloppsvattnet späds ut

Miljökontoret vill förbjuda utsläpp av avloppsvatten från Emmaljunga samhälle till reningsverket i Björstorp från och med den 30 juni 2024. Anläggningen dömdes ut för mer än ett år sedan och ligger delvis nere i grundvattnet som blandas med avloppsvattnet.

– Utspädning är ingen reningsmetod, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

Hässleholms vatten ville ha anstånd till 2028, men miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har sagt ja till ett förbud och ett vite på 900 000 kronor om det inte följs. Den 23 juni beslutar nämnden i ärendet.

Det finns många små reningsverk med eftersatt underhåll i kommunen. 2019 beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att förbjuda verksamheten vid tre av dem de närmaste åren och fler kan komma. Till hösten ska en ny temporär anläggning stå klar i Röke. En mer permanent lösning hinns inte med, trots att Hässleholms vatten i det fallet fick förlängd tid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Emmaljunga reningsverks dammar är i liknande skick som dammarna i Röke. När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Röke kunde de inte urskilja de tre dammarna eftersom nivån på vatten och slam var högre än vallarna mellan dammarna. Foto: Miljökontoret

Reningsverket i Emmaljunga byggdes 1967 för biologisk rening och kompletterades 1972 med kemisk rening. 1993 togs den kemiska reningen bort och ersattes av nya biologiska reningssteg: fördelningsdamm med översilning, våtmark samt en dränering av våtmarken.

Enligt miljöinspektörerna är anläggningen så undermålig att det snarare rör sig om kvittblivning av avloppsvatten än rening. De hänvisar till Naturvårdsverkets allmänna råd som säger att för mer än 25 personekvivalenter anses normalt inte biologiska dammar på egen hand kunna rena hushållsspillvatten till acceptabla nivåer utan kompletterande reningssteg, exempelvis mekanisk rening och kemisk fällning.

Avloppsvattnet bedöms inte genomgå någon egentlig rening innan det når grundvattnet. Grundvattnet ligger på många ställen inom området endast två-tre dm under marken. I de lägsta partierna är vattennivån till och med över markytan.

Våtmarken ligger under grundvattennivån och dessutom i grundvattenflödets riktning, vilket innebär att avloppsvattnet späds ut. Miljökontoret underkänner därför Hässleholms vattens så kallade utgående prover som inte kan användas för kontroll av anläggningens reningskapacitet. Tjänsteskrivelsen går så långt att den hävdar att Hässleholms vatten saknar kunskap om hur provtagning av en markbaserad avloppsanläggning ska utföras och tolkas.

Emmaljunga reningsverk består enbart av biologiska reningssteg. Ritning ur miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar

Dammarna är inte täta, inte heller bräddmagasinet.

– Ett tätt membran är viktigt för att säkerställa att vattnet inte infiltrerar till grundvattnet, skriver inspektörerna.

Miljökontoret bedömer att skyddsavståndet till grundvattnet från bottnen på biodammarna och översilningsytan inte är godtagbart. Minst 1,5 meter skulle behövas.

– Enligt försiktighetsprincipen är verksamhetsutövaren skyldig att utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighetsmått redan vid risk för att orenat avloppsvatten kan nå grundvatten eller ytvatten, heter det i tjänsteskrivelsen som även här hänvisar till Naturvårdsverket.

Bolaget Hässleholm Miljö, där Hässleholms vatten ingår, begärde anstånd med motiveringen att en gemensam avloppsanläggning för Emmaljunga och Vittsjö ska utredas, en process som beräknas ta sju år.

– Det är inte tekniskt möjligt att ha ett nytt tillståndspliktigt reningsverk färdigt i Vittsjö före år 2028, skriver Cornelia Ljungerud, va-chef, och Jan Sjöström, enhetschef.

De försvarar också i viss mån reningsverket i Emmaljunga som de hävdar är byggt för att hantera den säsongsvariation som finns i belastning, mellan 100 och 700 personekvivalenter beroende på årstid. Enligt yttrandet kommer Hässleholms vatten dock redan i år att utreda en temporär lösning för anläggningen i Emmaljunga.

Miljökontoret står fast vid att förbudet ska gälla från 2024 och påminner om att Hässleholms vattens företrädare själva framfört att en temporär lösning ska utredas under 2021.

– Således har Hässleholms vatten drygt två år på sig att utföra den temporära lösningen innan förbudet träder i kraft, skriver miljökontoret.

Dessutom har de ansvariga åtminstone sedan den 7 maj 2020 haft kännedom om att anläggningen inte bedöms som godtagbar – och ändå inte vidragit några åtgärder. Därför anser miljökontoret att det är skäligt med ett vite på 900 000 kronor.

Miljökontoret är skyldigt att åtalsanmäla misstänkta miljöbrott. Torbjörn Håkansson förklarar att han inte kan berätta om det är gjort eller ska göras i fallet Emmaljunga reningsverk eftersom sådana beslut är sekretessbelagda.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

2019-11-07 Enighet om vitesföreläggande mot reningsverk

2019-11-11 Vill höja va-avgiften för att kunna följa lagen

2019-11-14 Stålhandske: ”De små reningsverken har prioriterats ner”

2019-11-23 Hässleholms vatten hittade inte till sina reningsverk

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se