logga-ligg-tjock

Olaglig siktning av massor tonas ner

Olaglig siktning av massor tonas ner

Det olagliga upplaget med storskalig siktning av schaktmassor bakom reningsverket i Hässleholm ledde nyligen till företagsbot för otillåten miljöverksamhet, vilket är detsamma som en dom. Men enligt åklagaren skedde brottet av oaktsamhet och enligt det kommunala bolaget Hässleholm Miljös ordförande Christer Caesar (KD) hittade bolaget en bättre lösning än vad man hade tillstånd för.

Bolaget har nu lämnat in den anmälan som lagen kräver och också sökt bygglov för upplaget som hittills varit ett svartbygge.

Företagsboten blev 50 000 kronor för den miljöfarliga verksamheten som olagligen ska ha pågått under tiden 18 oktober 2021-18 mars 2022.

En stor sikt och högar med siktat och osiktat material mötte miljöinspektörerna bakom reningsverket i Hässleholm – trots att de under ett års tid ställt frågor om verksamheten. Foto: Miljöavdelningen

I polisanmälan låter det på flera sätt värre. Miljöinspektören som skrivit anmälan berättar att det är oklart när verksamheten startade, men att den i alla fall var igång i mars 2021. Bolaget har vid flera tillfällen fått information om reglerna, både muntligen och skriftligen, men lämnat felaktiga uppgifter om verksamheten.

– Tillsynsmyndigheten har löpande under 2021 kontaktat Hässleholm Miljö via e-post då det inkommit klagomål gällande masshantering.

Hässleholm Miljö har svarat att massorna kommer från ledningsdragningar i Hässleholm där det inte finns plats att förvara dem medan arbetena pågår. Enligt bolaget bearbetades de inte på något sätt och efter mellanlagring lades de tillbaka i samma schakt.

Den 18 oktober blir svaret dock mer preciserat. Bland annat uppger bolaget att det körs cirka 40 transporter per dygn med massor. Men det står fortfarande att de mellanlagras och går tillbaka till samma schakt.

I april 2021 såg upplaget ut så här. Därefter har ravinen fyllts ut ytterligare.

Den 18 mars kommer två inspektörer på tillsynsbesök och det uppdagas att Hässleholm Miljö siktar massor samt lagrar både schaktmassor, betongdelar och sten. På upplagsplatsen står en sikt och det finns tydligt siktade högar. Ansvarig för området medger då att större delen av massorna inte heller läggs tillbaka där de grävts upp. Den del av verksamheten som bedöms olaglig stoppas omedelbart.

Miljöinspektören listar i sin polisanmälan de negativa effekterna av hanteringen.

– Risk för störande buller till närboende, risk för hantering av förorenade massor och spridning av dessa, damning från siktning, grumling av närliggande bäck.

15 foton från området skickas med. Där syns sikten och högar med olika material, men de flesta bilderna flesta visar “Utfyllnad av slänt av massor från okänt ursprung. Troligen från ledningsdragning. Avfall som betongrör, betongplattor och asfalt hittas i massorna”. Dessa misstänkt förorenade massor nämns annars inte i polisanmälan och inte heller i övrigt i utredningen eller åklagarens beslut.

Slänten har fyllts ut med material som innehåller avfall av olika slag, bland annat betongrör och asfaltbitar. Foto: Miljöavdelningen

Slänten finns i den före detta ravin som fyllts ut med stora mängder massor, med start 2014 då Frilagt avslöjade att förorenad järnvägsmakadam använts. Denna makadam ligger kvar i ravinen, men stora mängder av materialet, som lagts upp i högar för att senare användas till vallen mot översvämningar från Finjasjön, skickades till deponi på Hässleholms Miljös anläggning i Vankiva. Efter den erfarenheten borde ansvariga veta att en del om hantering av massor. Senare har bolaget dessutom haft ett upplag med siktning på T4-området. Miljöinspektören hänvisar till detta i mars 2022 då bolaget uppmanas att anmäla verksamheten.

– Ni har tidigare haft liknande verksamhet på del av fastigheten Magasinet 1 och bör ha sparat egenkontroller och liknande från er tidigare anmälan. Annars återkom så skickar jag över det material som finns att tillgå, skriver inspektören i ett mejl den 21 mars 2022.

Tonen mellan miljöinspektören och bolagets företrädare är hjärtlig i de mejl som ingår i utredningen. Inspektören kommenterar att en ledande person gått i pension.

– Han var kanon att samarbeta med så härligt för honom med pension men en liten förlust för oss.

Åklagaren Lars Magnusson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål skriver i sitt beslut att brottet begåtts av oaktsamhet. Företagsbot kan därför utdömas. Det innebär också att ingen personligen ställs till ansvar.

Miljöåklagare Lars Magnusson. Foto: Urban Önell

Lars Magnusson håller med om att de ansvariga borde ha vetat vad som gällde.

– Därför blir det oaktsamhet. Om det ska vara uppsåtligt krävs att de med vett och vilja begår otillåten miljöverksamhet, eller att det är fullständigt likgiltigt för dem om det är olagligt, säger han.

Han vill inte närmare förklara varför det inte räknas som uppsåt i detta fall.

– Jag har gjort en bedömning, säger han.

När det gäller ravinen förmodar han att utfyllnaden inte är anmäld som ett brott och därför inte utretts.

Christer Caesar hävdar att bolaget skötte hanteringen av massorna bättre än man fick göra.

Christer Caesar (KD), ordförande i Hässleholm Miljö.

– Egentligen har vi gått ett steg längre än vad vi hade tillstånd till, säger han.

På vilket sätt kan han inte förklara.

– Jag kan inte säga alla detaljer nu.

– Jag bara hör i korridorerna vad de pratar om och lyssnar, säger han.

Du vet att det är ett brott som är begånget?

– Ja, det vet jag. Det var därför vi fick en bot. Vi hade inte sökt om att göra detta som var en bättre lösning. Det är solklart, där har vi gjort fel, säger han.

Bygglovsansökan lämnades in den 29 augusti, efter uppmaning från kommunens stadsbyggnadsavdelning. Något beslut är ännu inte fattat, varken om själva bygglovet eller sanktionsavgifter för olovligt byggande. Om platsen bedöms olämplig för upplaget kan bolaget tvingas riva det. Det kan handla om exempelvis att närboende störs av buller, att den närliggande bäcken grumlas eller att det inte finns någon väg till anläggningen eftersom denna tagits bort i en lantmäteriförrättning på kommunens initiativ.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-03 Illegal hantering av massor vid reningsverket

2022-04-10 Vill utöka masshantering till mer än det dubbla

2022-06-29 Hantering av massor godkänd – och överklagad

2022-08-30 Företagsbot för olaglig hantering av massor vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se