Gruppen-3a-328x120

Stopp för gallring i avenbokskogen på Hovdala

Stopp för gallring i avenbokskogen på Hovdala

Hibabs styrelse beslöt att fullfölja sin plan att gallra den skyddsvärda avenbokskogen vid Äspehöjden på Hovdala – trots länsstyrelsens uttryckliga avrådan. Dessutom kände ledamöterna till skogens betydelse för fladdermössen som var orsaken till att länsstyrelsen tidigare föreslog att den skulle ingå i Hovdalas naturreservat. Om höghastighetstågen inte blir av kan det bli aktuellt att utvidga naturreservatet, men det är i vilket fall inte fritt fram att gallra. Länsstyrelsen varnar för att Hibab kan åtalsanmälas för artskyddsbrott om fladdermössens livsmiljö skadas eller skogsbruksåtgärder sätts igång utan att påverkan utretts. Bolaget avvaktar nu ett samråd med Skogsstyrelsen.

Avenbokskogen mellan Äspehöjden och Hovdalavägen är unik eftersom den är så stor. Den är också en viktig livsmiljö för flera sällsynta fladdermusarter. Bild från september 2022. Foto: Berit Önell
Enligt Hibabs skogsbruksplan är det dags att gallra i avenbokskogen. Bild från september 2022. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När Hibab i september presenterade sitt planerade skogsbruk vid det årliga samrådet för Hovdala reagerade både kommunekologen Lars-Erik Williams och Göingebygdens biologiska förening starkt på att den unika avenbokskogen skulle gallras. De protesterade och påtalade att bolaget måste ha en dialog med länsstyrelsen innan eventuella skogliga åtgärder genomförs i den unika skogen. GBF hade då redan fått information av länsstyrelsen om att man vill avsätta området som naturreservat om det inte kommer att nyttjas för den nya järnvägen.

Hibabs vd Kent Johannesson sa också till Frilagt efter samrådet att det inte skulle hända något i avenbokskogen nu.

– Där tänker jag att vi ligger lågt, det kommer inte med i år. Vi får avvakta tills det kommer förslag på nya stambanor, så vi vet. Det är precis det som är avsikten med samrådet, att vi ska få in den typen av synpunkter. Vi är tacksamma för det, sa han.

Han förklarade att Hibab självklart skulle diskutera frågan med länsstyrelsen som inte var inbjuden till samrådet. Lars-Erik Williams kontaktade efter mötet länsstyrelsen som i sin tur kontaktade Hibab.

– Området är väldigt viktigt för fladdermössen och det är en stor sammanhängande avenbokskog, vilket är ovanligt, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen, som hade kontakten med Hibab.

Han berättar att en inventering av fladdermössen gjorts på uppdrag av Trafikverket och att resultatet ligger på Artportalen.

– Det är kända uppgifter som är lätta att ta fram. Vi hade vetskap om fladdermössen tidigare, men nu finns också nya rön, säger han.

Flera arter av fladdermöss förekommer i avenbokskogen. Bilden visar en långörad fladdermus, Plecotus auritus, på annan plats.

I avenbokskogen jagar ett flertal arter av fladdermöss, bland annat Bechsteins fladdermus som är starkt hotad och barbastell, som rankas som nära hotad. Båda hör också till prioriterade arter i EU:s art- och habitatdirektiv. Hovdalaområdet med avenbokskogen är ett av två eller tre områden i Sverige där Bechsteins fladdermus finns.

Johan Johnmark befarar att en gallring skulle innebära att man tar bort avenbokar för att gynna bok och ek. Avenboken är inte släkt med boken och har inte lika stort ekonomiskt värde. I dagsläget annvänds den främst till bränsle.

– Från början var vi överens om att Hibab skulle avvakta med det området. När detta sedan kom upp på tapeten tog jag en förnyad kontakt och föreslog att de inte skulle göra någon gallring i detta område, det är inte lämpligt. De skulle ta upp det i styrelsen och styrelsen ställde sig bakom gallring, berättar Johan Johnmark.

Den 19 oktober hölls styrelsemötet där ett enhälligt beslut fattades.

– Jag blev något förvånad. Jag gick väl i tron att båda parter såg en lämplighet på sikt att bilda naturreservat, säger Johan Johnmark.

– Jag blev något förvånad, säger naturskyddshandläggare Johan Johnmark om beslutet i Hibabs styrelse. Foto: Berit Önell

Han förklarar att länsstyrelsen kommer att ta upp en utvidgning av naturrservatet så fort det kommer ett formellt besked om höghastighetstågen.

– Det är ett mycket intressant område mellan Göingeåsens och Hovdalas naturreservat. Fladdermössen rör sig där och det är miljöer som skyddsvärda arter är beroende av, säger han.

När länsstyrelsen fick information om Hibabs styrelsebeslut skickade Anders Blomqvist, handläggare på länsstyrelsens naturprövningsenhet, ett brev till Hibab, om att en gallring kan vara olaglig.

Han betonar där att området är känd lokal för arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa djuren, att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser med mera.

– Länsstyrelsen bedömer att en gallring av det aktuella skogsområdet innebär en risk för påverkan på fladdermuspopulationen i området och är därmed förbjuden enligt artskyddsförordningen, skriver Anders Blomqvist.

Innan en eventuell gallring eller röjning kan utföras måste därför markägaren se till att utreda hur den kan påverka arterna och vilken hänsyn man behöver ta för att minimera risken för störning. Han uppmanar Hibab att göra en anmälan för samråd och förklarar också att det kan bli fråga om prövning om tillstånd från Natura 2 000.

– Vi har meddelat vad som gäller så får de återkomma, säger Anders Blomqvist till Frilagt.

Eftersom det handlar om skogsbruk kan Hibab också gå via Skogsstyrelsen.

– De meddelar i så fall med största sannolikhet oss via remiss, säger Anders Blomqvist.

Med tanke på hur sällsynta några av de aktuella fladdermusarterna är lär samrådet leda till krav på artskyddsdispens som handläggs av länsstyrelsen.

– Det krävs förmodligen artskyddsdispens om de inte kan visa att gallringen inte innebär någon avgörande påverkan, säger han.

Om Hibab gallrar utan att följa reglerna kan länsstyrelsen avbryta verksamheten och anmäla bolaget för miljöbrott i form av brott mot artskyddsförordningen.

– När det hänt blir det ett lagärende och polisanmälan, säger Anders Blomqvist.

Han berättar att länsstyrelsen för att undvika att det går så långt försöker öka takten på sin förebyggande tillsyn, exempelvis genom att kontakta markägare som planerar åtgärder där det kan finnas risk för påverkan på hotade arter.

– Vi vill inte vara elaka utan det här är för att de måste fundera på vart de är på väg någonstans, säger Anders Blomqvist.

Kent Johannesson förklarar nu att styrelsen inte tyckte som vd:n i frågan.

– Mitt förslag var att låta marken avvakta tills vi visste var tågen skulle passera, men jag fick ett annat uppdrag av styrelsen, säger han.

Kent Johannesson, vd på Hibab, blev överkörd av styrelsen. Foto: Berit Önell

Nästa steg blir att ha samråd.

– Vi vänder oss till Skogsstyrelsen och de tar väl hjälp av länsstyrelsen gissar jag.

Han anser inte att gallringen brådskar.

– Vi sitter lite still i båten, vi får se hur vi gör, säger han.

Han håller med om att skogen, om den inte får gallras, bör bli naturreservat.

– Antingen vill vi sköta den eller att den får bli reservat som vi får intrångsersättning för. Det är kasst för oss att ha skog som vi inte får bruka.

Samtliga kommunalråd sitter i Hibabs styrelse. Ordföranden Lina Bengtsson (M) har inte sett brevet, men visste att länsstyrelsen vädjat om att bolaget skulle avvakta med gallringen.

Varför beslöt ni ändå att gå vidare?

– Tills vi har något annat beslut så jobbar vi utifrån skogsbruksplanen, säger hon.

Hon är dock inställd på att samråd ska hållas före avverkning.

Kommunalrådet Lina Bengtsson, ordförande i Hibab, vill inte att skogen ska stå på vänt. Foto: Berit Önell

– Skulle det komma fram något annat i samrådet så tar vi hänsyn till det då. Om det finns höga naturvärden som vi inte tagit hänsyn till i planen kommer vi att följa myndigheternas rekommendationer, säger hon.

Men myndighetens rekommendation var väl redan att avvakta?

– Vi vill pröva det i samrådet, vi vill inte stå på vänt med saker. Om vi inte får eller kan sköta skogen, då kan vi utöka naturreservatet med intrångsersättning, säger hon.

Det är ju inte bara om det blir naturreservat som ni inte får gallra, artskyddsförordningen gäller i vilket fall och ni vet väl redan vilka naturvärden som finns där?

– Vi får invänta Skogsstyrelsen och samrådet.

Lina Bengtsson vet inte om Hibab ska söka artskyddsdispens.

– Säger de det så får vi göra det, säger hon.

Hon har inte heller något särskilt skäl till att det är viktigt att gallra just i avenbokskogen, mer än att hon vill följa skogsbruksplanen.

Vid styrelsemötet deltog också Joachim Fors (S), vice ordförande, oppositionsrådet Lena Wallentheim (S), Anders Edwall (C ), Lars Johnsson (M) och Susanne Lottsfeldt (SD). Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) sitter också i Hibabs styrelse, men var inte närvarande vid sammanträdet.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-08 Klart med pengar till bantat naturreservat på Hovdala

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se