torsjö live vers2

Vill försvara både Lars Johnsson (M) och kommunen inför JO

Vill försvara både Lars Johnsson (M) och kommunen inför JO

Kommunstyrelsens förre ordförande Lars Johnsson (M) agerade som privatperson när han tog kontakt med en medborgare för att vid ett möte på stadshuset i Hässleholm diskutera dennes överklagande av kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende. Det är kommunens uppfattning i ett yttrande som kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen ställde sig bakom.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD), till vänster, och Lina Bengtsson (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Arbetsutskottet med ordförande Hanna Nilsson (SD) samt Lina Bengtsson (M) och Lena Wallentheim (S) var överens om att föreslå kommunstyrelsen att anta yttrandet som kommunjurist Magnus Gjerstad varit med och utformat.

Yttrandet försvarar Lars Johnssons möte med Martin Persson samtidigt som det markerar att kommunen inte hade med saken att göra. På frågorna om i vilken egenskap Lars Johnsson tog kontakt med Persson och om det var som ordförande i kommunstyrelsen blir svaret att han gjorde det endast i egenskap av privatperson.

– Kommunstyrelsen har inte givit Johnsson i uppdrag att ta någon kontakt. Inte heller har Johnsson till kommunstyrelsen upplyst om kontaktens tagande eller vad som i anledning av kontakten därefter förevarit.

JO vill ha kommunstyrelsens bedömning av sms-konversationen och mötet.

– Hur bedömer kommunstyrelsen att Lars Johnssons agerande förhåller sig till bestämmelsen om saklighet och opartiskhet i regeringsformen?

Kommunstyrelsens förre ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Här betonar yttrandet att det är av största betydelse att den lagstadgade rätten att överklaga myndigheters beslut inte undertrycks.

– Att avhålla sig från sådana påtryckningar torde vara en av de omständigheter som avses med stadgandet i regeringsformen, heter det i yttrandet.

Martin Persson har enligt anmälan uppfattat det som sades vid mötet som försök att få honom att ta tillbaka sitt överklagande. Men så behöver det enligt yttrandet inte vara.

– Det kan emellertid istället förhålla sig så att Johnsson endast ville upplysa om vad överklagandet hade för konsekvenser för kommunen och som han kan ha trott att Persson inte var medveten om.

Enligt yttrandet stöds detta antagande av Lars Johnssons sms där han skriver att han vill delge ny information i ärendet. Slutet av detta sms lyder: “Vi träffade säljarna förra veckan och då framkom ny information som jag vill delge dig”.

Vilka “vi” är framgår inte, men det var alltså fler än Lars Johnsson som träffade säljarna veckan före hans sms till Martin Persson den 14 maj. Den 12 maj skickade säljaren ett mejl till kommunens handläggare på tekniska förvaltningen där det tydligt framgår att det inte är aktuellt att förlänga köpeavtalet i väntan på domstolsprocessen.

Yttrandet menar att information om ett överklagande inte bör tolkas som påtryckningar.

– Att upplysa om vilka följder ett överklagande kan få bör enligt kommunstyrelsens uppfattning i sig inte anses vara ett försök att undertrycka rätten att överklaga, särskilt inte om nya, för klaganden okända, omständigheter tillkommit i ärendet.

Avslutningsvis distanserar sig yttrandet från händelsen genom att poängtera att vad som yttrades mellan Johnsson och Persson vid deras möte på stadshuset inte till någon del är känt för kommunen.

Berit Önell

Läs mer:

2022-11-01 JO utreder Lars Johnsson (M) – vill ha svar av kommunstyrelsen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se