torsjö live vers2

Klart med pengar till bantat naturreservat på Hovdala

Klart med pengar till bantat naturreservat på Hovdala

Länsstyrelsens handläggare Johan Johnmark är glad för beskedet om pengar till ett naturreservat på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Cirka 50 miljoner kronor avsätts till ett naturreservat på Hovdalaområdet. Det har Naturvårdsverket nu beslutat. Pengarna ska användas till att betala markägaren, det kommunala bolaget Hibab, för det intrång som naturreservatet orsakar.

Men länsstyrelsen har tagit bort cirka 19 av de 380 hektar som förslaget till naturreservat omfattade för att höghastighetsjärnvägen ska kunna gå här. Det gäller den unika avenbokskogen öster om Äspehöjden, däremot inte själva höjden som påståtts i Norra Skåne.

Johan Johnmark, handläggare för naturreservat på länsstyrelsens miljöavdelning, fick beskedet om pengarna från Naturvårdsverket sent på fredagskvällen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Otroligt glädjande att Naturvårdsverket väljer att prioritera Skåne. Det var inte helt givet, det är ett stort belopp, säger han.

Han förklarar att den största tilldelningen brukar gå till naturskydd i Norrland. Nyligen kom dessutom en dom som ger ägare till fjällnära skogar rätt till stora belopp.

– Det var jättestor konkurrens i år, säger Johan Johnmark.

Fladdermössen är en av orsakerna till att Hovdalaområdet ska bli naturreservat, här brunlångöra, Plecotus auritus, från boken Fladdermöss – i en värld av ekon.
Fotograf: Jens Rydell

Han tror att det bristande skyddet av ädellövskog i Skåne var till Hovdalas förmån.

– Hovdala har också massor av hotade arter, inte minst Bechsteins fladdermöss, säger han.

Skåne får dessutom en höjning till det dubbla i den årliga fördelningen per region denna gång, från 20 till 40 miljoner kronor, förutom de kring 50 miljoner kronor som ska gå enbart till Hovdalaområdet.

50 miljoner är dock en uppskattad siffra. Värdet ska bedömas och förhandlingar med markägaren genomföras innan ett förslag till avtal kan gå ut på remiss. Länsstyrelsen har tid på sig till den 10 september att få fram ett avtal.

– En oberoende värderare har redan gjort fältarbetet och sitter nu och skriver. Vi får inte tappa någon tid, säger Johan Johnmark.

Om ungefär ett år från nu bör naturreservatet vara klart, men det kan gå snabbare.

Förutom att naturen ska bevaras är syftet att Hovdala ska utvecklas som ett frilufts- och rekreationsområde. Under pandemin har ännu fler människor sökt sig ut i naturen och Johan Johnmark förklarar att reservaten behövs även för människans skull.

Men känslig natur måste skyddas från slitage och störningar.

– Vi ska titta på det från fall till fall och se vilket friluftsliv som ska vara var, säger Johan Johnmark.

Ett naturreservat ger större möjligheter att styra var olika aktiviteter ska tillåtas. I Dalleröds tidigare orörda skogar finns idag hela fem olika vandringsleder. De flesta är anlagda efter att länsstyrelsen 2015 föreslog ett Natura 2000-skydd för fladdermössens skull, något som Hibab motsatte sig och som fortfarande inte förverkligats. Istället har det blivit gott om vandrare och även cyklister här.

– Vi kan besluta om beträdnadsförbud om det finns höga fågelvärden till exempel och vi kan lägga leder på lämpliga ställen, det är ett viktigt arbete. Hovdala är ett vandringsområde och det ska det fortsätta att vara, i spännande skogsmiljöer, men vi ska titta mer i detalj på det. Inom Dallerödsområdet kommer vi att titta på om det ska bli förändringar. Skogen där är absolut mest skyddsvärd och tål minst slitage. Det ska fortfarande finnas stigar, men det finns andra delar av området där vi vill ha exempelvis mountainbike. Det är en känslig miljö och vi vill titta vidare på hur vi hanterar den, säger Johan Johnmark.

Dallerödsskogen är den känsligaste delen av Hovdala och länsstyrelsen ska nu se över om något behöver förändras i hur den används av friluftslivet. Foto: Berit Önell
Här föreslogs naturreservatet på Hovdalaområdet i höstas.

Det område som fallit bort till förmån för en eventuell höghastighetsjärnväg är den stora avenbokskogen i utkanten av området, mellan Äspehöjden och Hovdalavägen.

Johan Johnmark konstaterar att länsstyrelsen har många uppdrag, inte enbart att skydda natur.

– Det är ett stort statligt intresse att utreda dragningen av järnväg för höghastighetståg, säger han.

Är inte ditt jobb att argumentera för naturreservatet?

– Jag har egentligen flera roller, men sammantaget har vi en röst utåt. Jag ser ju också att järnvägen är ett väldigt stort samhällsintresse. Behöver vi järnvägen måste den ju gå någonstans, säger Johan Johnmark.

Han förutsätter dock att länsstyrelsen kommer att skriva ett remissyttrande där även naturvärdena i avenbokskogen blir belysta.

– Trafikverket har också en egen utredning om naturvärdena och egna inventerare.

Nu är en del av naturreservatet, öster om Äspehöjden, borta från förslaget.

Avenbokskogen är stor och sammanhållen.

– Det är det som är ovanligt. Men den är inte så ruskigt gammal, träden växer långsamt men de är nog kring 90-årsåldern. Det hade varit en annan sak om skogen hade varit betydligt äldre med mycket död ved och hela det ekologiska systemet, säger Johan Johnmark.

– Vi antar att den nyttjas av skogslevande fladdermöss, säger han.

Troligen jagar några av Hovdalas 17 fladdermusarter där, men bor någon annanstans.

– Vi har inte haft detektorer i just den skogen eftersom vi tyckt den var lite för ung. Fladdermössen behöver rikligt med hålträd till sina boplatser, säger han.

Fåglarna trivs i skogen, bland andra stenknäcken och den rödlistade grönsångaren. Växterna skogsbingel och murgröna, som indikerar näringsrik skog, förekommer också där.

Johan Johnmark ser avenbokskogens främsta värde som en grön korridor mellan kärnvärdena på Hovdalområdet respektive Göingeåsens naturreservat.

– Det är inte så att den gröna korridoren totalförstörs om järnvägen kommer att gå där. Det handlar inte om flera hundratals meter. Vi har ju redan en järnväg med två spår och den är väl ett tiotal meter bred, säger han.

Han påpekar att Trafikverkets förslag fortfarande består av breda korridorer. Om järnvägen dras öster om Finjasjön är det ändå inte säkert att den behöver ta något av avenbokskogen i anspråk.

– Det finns mer utrymme enligt de kartor som släppts, säger Johan Johnmark.

Trafikverkets östliga korridor för sträckningen av höghastighetsjärnvägen innefattar skogsområdet i östra kanten av Hovdalaområdet, mellan Äspehöjden och nuvarande stambanan. Karta från Trafikverket

Äspehöjden är i vilket fall inte aktuell att bygga järnväg på. Det är inte lätt att bygga järnväg på väldigt kuperad mark.

– Min uppfattning är att alla hinder blir problem. Helst ska järnvägar byggas så rakt som möjligt och så slätt som möjligt, säger han.

Redan när förslaget till naturreservat presenterades i oktober berättade Frilagt att länsstyrelsen skulle låta järnvägsbygget gå före naturreservatet. Områdets exakta avgränsning skulle därför vänta tills Trafikverket presenterat sina förslag till sträckning. Den 20 januari blev dessa offentliga och nu stryks alltså den del av förslaget till naturreservat som ligger inom Trafikverkets föreslagna korridor.

Att besluta om naturreservat med förbehåll att det ska kunna upphävas vid en exploatering går inte. Det har länsstyrelsen i Skåne fått bakläxa av regeringen på tidigare, när det gällde riksväg 23:s dragning i Gulastorp. Ändå fanns i förslaget till utökning av Göingeåsens naturreservat i höstas en formulering om att reservatet ska omprövas om mark behöver tas i anspråk för järnvägsutbyggnad. Efter Frilagts frågor tog länsstyrelsen bort förbehållet. Johan Johnmark tackar för det. Inga naturreservat berörs heller i Trafikverkets föreslagna korridorer för höghastighetsjärnvägen.

Länsstyrelsen har öppnat för att åter tillåta endurokörning på Hovdalaområdet, inom naturreservatet.

– Frågeställningen är inte klar, men det skulle enbart gälla den gamla grustäkten och under begränsade tider. Syftet är att gynna insekter genom slitage på marken. Det är inte aktuellt att tillåta körning på Äspehöjdenslingan, säger Johan Johnmark.

Berit Önell

Samråd om järnvägen
Mellan den 20 januari och den 16 mars pågår Trafikverkets samråd då det går att lämna synpunkter på förslagen till sträckning för nya stambanor mellan Lund och Hässleholm. På onsdag, den 10 februari, hålls den första av fyra digitala frågestunder. Läs mer här.

Uppdatering:
I december 2020 beslöt regeringen att utse de föreslagna områdena vid Hovdala som Natura 2000. Läs mer här:
https://www.frilagt.se/2021/03/18/natura-2000-pa-hovdala-efter-kritik-fran-eu/

Läs mer:
2015-12-29 Hibab motarbetar Natura 2000-skydd

2019-09-10 Vandringsleder gör ingrepp i skyddsvärd Hovdalanatur

2020-10-09 Hovdala kan bli naturreservat – med endurokörning

2021-01-20 Höghastighetsstation kan hamna i Finja

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se